Skip to main content
Artykuł

Nowe zagrożenia i szanse wynikające z transformacji pracy

Podpis Adam Garrard i Julie Gebauer | marzec 1, 2022

Nowe modele pracy zmienią podejście Twojej organizacji do ryzyka. Jeśli teraz nie popełnicie błędów, zyskacie trwałą przewagę.
Risk & Analytics|Future of Work|Employee Experience
N/A

Trzy zbiegające się trendy dotyczące pracy – automatyzacja, otwarty dostęp do puli talentów i większa elastyczność – stwarzają jedyną w swoim rodzaju okazję do zmiany sposobu wykonywania pracy. Nowe modele pracy to niepowtarzalna szansa na zapewnienie pracownikom mobilizującego doświadczenia, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów. Jednak to połączenie korzyści może pozostać jedynie teoretyczne, jeśli nie zdamy sobie sprawy, że obok niewątpliwych zalet, pojawia się również mniej oczywiste ryzyko, którym należy odpowiednio zarządzać.

Gospodarki wschodzące w dalszym ciągu podnoszą się po pandemii

Wiele korzyści płynących ze zmiany sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy zostało już szeroko omówionych: niższe koszty utrzymania nieruchomości dla firm, mniej dojazdów, większa elastyczność w zakresie czasu i miejsca dla pracowników. Znacznie mniej mówi się natomiast o tym, jak nowe modele pracy wpłyną na profil ryzyka organizacji i wymuszą zmianę podejścia do zarządzania nim. Przede wszystkim konieczna będzie współpraca liderów biznesowych i funkcjonalnych w celu monitorowania nowych, powiązanych ze sobą słabych punktów, oceny tolerancji ryzyka oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony firmy i pracowników przed nieprzewidzianymi i skorelowanymi ze sobą konsekwencjami.

Znacznie mniej mówi się o tym, jak nowe modele pracy wpłyną na profil ryzyka organizacji i wymuszą zmianę podejścia do zarządzania nim.

Wierzymy, że organizacje, które teraz nie popełnią błędów, zyskają trwałą przewagę.

Zmieniający się profil ryzyka

Oprócz potencjalnego wpływu na kulturę i innowacyjność firmy, który wielu liderów bierze pod uwagę, istnieją inne ważne obszary, których nie należy pomijać:

  • Ryzyko cybernetyczne gwałtownie wzrosło wraz z szybkim przejściem na pracę zdalną w czasie pandemii i rosnącą automatyzacją procesów biznesowych. Choć oczywiste było, że domowe środowisko pracy niekoniecznie będzie w stanie zapewnić równie zaawansowane zabezpieczenia jak środowisko biurowe, nie przewidziano na przykład tego, jak wiele osób będzie narażonych na ataki phishingowe podczas pracy spoza biura. Również skala aktywności cyberprzestępców przerosła oczekiwania.
  • Nowe modele pracy zarówno zwiększają, jak i zmniejszają ryzyko wystąpienia zakłóceń w działalności firmy. Na przykład, dzięki technologii umożliwiającej pracę zdalną, ekstremalne zjawiska pogodowe, które uniemożliwiały pracownikom dotarcie do biura, nie są już takim ograniczeniem jak kiedyś. Z drugiej strony przerwy w działaniu sieci Wi-Fi i niedobory siły roboczej wpływające na węzły transportowe i łańcuchy dostaw, zwiększają ryzyko.
  • Niedostosowanie procesów kontroli jakości i zarządzania do specyfiki rozproszonych zespołów, może skutkować większą liczbą błędów i pominięć oraz wad produktów.
  • Odpowiedzialność pracodawcy związana z pracą zdalną i elastycznymi warunkami pracy jest mniej jednoznaczna niż w przypadku pracy w biurze w stałych godzinach. Nawet jeśli zostaną wprowadzone standardy dotyczące pracy zdalnej, pracodawcy będą mieli mniejszą kontrolę nad niezliczoną liczbą różnych środowisk, co podwyższy prawdopodobieństwo wystąpienia urazów związanych ze świadczeniem pracy lub doznanych w czasie pracy, a co za tym idzie – zwiększy liczbę roszczeń odszkodowawczych ze strony pracowników.
  • Ze swobodą pracy w dowolnym miejscu wiąże się ryzyko nieprzestrzegania lokalnych przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz luki w ochronie ubezpieczeniowej i objęciu świadczeniami zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników, zwłaszcza, jeśli nie ma dobrze zdefiniowanych protokołów, środków kontroli i zasobów kierowniczych.
  • Pojawia się więcej możliwości skorzystania z talentów wcześniej nie branych pod uwagę lub wykluczonych – emerytów, osób z niepełnosprawnościami i talentów oddalonych geograficznie – ponieważ automatyzacja pomaga firmom zwiększyć zasięg poszukiwań wykwalifikowanych pracowników, przenosząc miejsca pracy tam, gdzie są ludzie, zamiast sprowadzać ludzi do miejsc pracy. Z drugiej strony, elastyczne formy pracy stwarzają również ryzyko osłabienia integracji i różnorodności, jeśli uprzedzenia menedżerów spowodują, że pracownicy zdalni staną się niewidoczni, w myśl zasady „co z oczu, to z serca”.

Względy społeczne i ryzyko utraty reputacji

Poza bezpośrednim wpływem na działalność biznesową, decyzje dotyczące nowych modeli pracy będą miały wpływ również na społeczności, w których funkcjonują. Dobitnym tego przykładem jest to, jak praca zdalna radykalnie zmieniła oblicze dzielnic biznesowych w centrach miast. Ulice, które wcześniej tętniły życiem i pełne były osób dojeżdżających do pracy i pracowników biurowych, opustoszały, a wielu usługodawców – między innymi kawiarnie, gastronomia, kwiaciarnie, firmy kurierskie – tym samym straciło klientów.

Wraz z rosnącym prawdopodobieństwem wystąpienia w przyszłości niekorzystnych zjawisk – kolejnych globalnych kryzysów zdrowotnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i napięć geopolitycznych – rośnie wpływ na sposób i miejsce wykonywania pracy. Będzie to miało długotrwałe skutki dla gospodarek, w tym mikro-gospodarek wokół dużych miast, oraz dla społeczności.

Możliwe, że rola, jaką przedsiębiorstwa odgrywają w kształtowaniu tego trendu, stanie się obszarem ryzyka wizerunkowego i może również wpłynąć na nastawienie pracowników i inwestorów do kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Dalsze kroki

Ryzyko to nie powinno zniechęcać liderów do skorzystania z tej niezwykłej okazji, by ukształtować przyszłość pracy. Raczej powinni oni uwzględniać nowe profile ryzyka w swoich procesach zmian, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie się przed nimi otwierają. Będzie to po prostu wymagało starannego wyważenia i systematycznego podejścia do następujących obszarów:

  • Identyfikacja konkretnych możliwości generowania wyższej wydajności, niższych kosztów pracy i zróżnicowanych doświadczeń pracowników.
  • Modelowanie najważniejszych rodzajów ryzyka związanego z transformacją pracy, przeprojektowanie ram zarządzania ryzykiem, finansowania go i alokacji kapitału oraz utworzenie systemów wczesnego ostrzegania, aby wychwycić nieprzewidziane zagrożenia.
  • Budowanie zdolności organizacji, a także liderów i menedżerów do rekalibrowania, przeprojektowywania i ciągłego udoskonalania modeli pracy w miarę, jak zmieniają się wartości i preferencje kolejnej generacji klientów i talentów, technologia i innowacje nadal kształtują sposób pracy a także pojawiają się coraz to nowe zagrożenia.

Ważnym wymiarem tej transformacji jest doświadczenie pracowników (ang. employee experience, EX). Wymaga ono szczególnej uwagi, ponieważ modele pracy będą nadal zmieniać sposób, w jaki pracownicy angażują się w życie organizacji i kontaktują się ze sobą nawzajem.

Potwierdza to również nasze Globalne Badanie Doświadczeń Pracowników 2021: 92% organizacji planuje poprawę w zakresie EX w ciągu najbliższych trzech lat. W jednym z najbliższych artykułów planujemy bardziej szczegółowo omówić kwestie doświadczeń pracowników.

W serii artykułów – poczynając od artykułu poświęconego EX – WTW zamierza jednoznacznie uzasadnić znaczenie planowania, nakreślić najlepsze sposoby pozyskiwania wartości, zarządzania ryzykiem, a ostatecznie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Autorzy

Global Head, Risk & Broking

Global Head, Health, Wealth & Career

Contact us