Skip to main content
main content, press tab to continue
Temat

Ryzyko klimatyczne i odporność

Kontrolowane przejście na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu ma daleko idące następstwa w zakresie ryzyka i zarządzania dla wszystkich organizacji.

Kontakt

Dyskurs wokół klimatu bardzo się ostatnio zmienił i nie przestaje ewoluować. Inwestorzy domagają się ujawniania informacji klimatycznych, banki centralne współpracują ze sobą w celu „ekologizacji systemu finansowego”, a zarówno pracownicy, jak i klienci stają się coraz bardziej wymagający w swoich oczekiwaniach w tym zakresie. Potrzeba zarządzania ryzykiem klimatycznym i wspierania uporządkowanej transformacji w kierunku niskoemisyjnej i odpornej gospodarki nie jest już kwestią sumienia, ale imperatywem strategicznym i finansowym.

131£mld
z produktu krajowego brutto w 279 wiodących miastach świata jest narażonych na bezpośrednie ryzyko związane z klimatem

Źródło: Cambridge University Centre for Risk Studies’ szacunek na rok 2019

Zarówno w przypadku organizacji publicznych, jak i komercyjnych, konkretne bodźce i motywacje do działania wynikają z wielu różnych względów, w tym prawych, regulacyjnych czy finansowych, z obawy przed odpowiedzialnością, konieczności zapewnienia odporności aktywów i infrastruktury; odpowiedzialności korporacyjnej; oraz wpływu na reputację.

Odzwierciedlając tę rozpiętość bodźców, również wachlarz rodzajów ryzyka związanego z klimatem jest naprawdę wielowymiarowy. Potencjalne konsekwencje wahają się od skutków fizycznych i ekonomicznych po ryzyko związane z konsekwencjami prawnymi i wynikające z tempa przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Szkody fizyczne w aktywach sektora publicznego i prywatnego, Zmiany cen zasobów, Zmiany popytu na produkty/usługi, Wpływ na emerytury
Zagrożenia klimatyczne wywołują skutki na poziomie makro i mikro
 • Koszty reagowania kryzysowego
 • Ryzyko transformacji geopolitycznej
 • Straty humanitarne
 • Rosnące koszty działalności gospodarczej
 • Zakłócenia w łańcuchu dostaw
 • Utrata wydajności
 • Zmniejszone inwestycje finansowe i straty gospodarcze
 • Spory dotyczące zmiany klimatu
 • Zagrożenia klimatyczne wywołują skutki na poziomie makro i mikro

Aby skutecznie reagować, organizacje będą musiały dostosować swoje zarządzanie ryzykiem klimatycznym w następujących obszarach:

 1. Ocena i kwantyfikacja krótko- i długoterminowa
 2. Planowanie transformacji i odporności
 3. Sprawozdawczość finansowa i przejrzystość
 4. Strategia inwestycyjna i jej realizacja
 5. Zarządzanie kapitałem
 6. Zabezpieczanie i przenoszenie ryzyka
 7. Zdrowie/demografia
 8. Kapitał ludzki: talenty, wynagrodzenia i dostosowanie kultury; odpowiedzialność kierownictwa średniego szczebla; zarządzanie emeryturami; ład korporacyjny.
Contact us