Skip to main content
main content, press tab to continue

Informacje prawne

Dane spółki, informacje dla klientów
L.p. Wyszczególnienie Dane spółki
1 Pełna nazwa spółki Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.
2 Pełny adres siedziby

Adres e-mail
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

e-mail: wtw-polska@wtwco.com
3 Kapitał zakładowy 732.500 PLN
4 Dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania usług brokerskich Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Domaniewska 34A, Warszawa 02-672 jest brokerem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zezwolenie Ministra Finansów nr 17,
wydane 07.03.1991
nr w rejestrze 00000004/U
5 Zezwolenie na prowadzenie działalności brokera reasekuracyjnego Zezwolenie Ministra Finansów nr 1
Nr w rejestrze 00000001/R
5 Numer KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000054804
6 Organy rejestrowe Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Komisja Nadzoru Finansowego
7 Osoby uprawnione do reprezentowania firmy Barbara Timofiejuk – Prezes Zarządu jednoosobowo
8 Numer NIP PL 526-02-10-292
9 Numer REGON 001344300

Aktualne dane z rejestru brokerów ubezpieczeniowych udostępniane są przez Komisję Nadzoru Finansowego za pośrednictwem strony internetowej KNF. Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem strony internetowej powinien zapewniać identyfikację podmiotu występującego z wnioskiem. Dane kontaktowe do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie internetowej KNF pod adresem: www.knf.gov.pl. W godzinach pracy urzędu obsługującego KNF wnioskodawcy mogą osobiście uzyskać dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym. Wpis do rejestru można sprawdzić także podając dane Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. na stronie internetowej KNF pod linkiem https://rpu.knf.gov.pl/search/broker.

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji przez Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego jest dostępne pod linkiem.

Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. otrzymuje w ramach wynagrodzenia kurtaż brokerski od zakładu ubezpieczeń lub honorarium od klienta, z którym zostaje zawarta umowa ubezpieczenia za pośrednictwem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. Poza kurtażem i honorarium Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

Reklamacje może Pan/Pani składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa, elektronicznej pod adres poczty elektronicznej reklamacje-wtwp@wtwco.com, jak również telefonując pod numer (+48 22 318 81 00).

Ewentualny spór między klientem a Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a brokerem jako podmiotem rynku finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Klienci Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. mają możliwość złożenia skargi na działalność spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Download
Contact us