Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

ESG i zrównoważony rozwój

Sposób, w jaki organizacje zarządzają kwestiami środowiskowymi, społecznymi, korporacyjnymi (Environmental, Social and Governance, ESG) i dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz jak włączają je do wszystkich swoich działań, stanowi szansę oraz kluczowe zagadnienie na poziomie zarządu organizacji.

Ponad połowa spółek z indeksu S&P 500 uwzględniła wskaźniki ESG w planach motywacyjnych na początku 2021 roku, co oznacza, że ESG znajduje się w centrum uwagi szerokiej grupy interesariuszy. W związku z tym podejście organizacji do ESG musi uwzględniać szeroki zakres ich zainteresowań.

Biorąc pod uwagę podobieństwa wielu imperatywów ESG, efektywna strategia wymaga nadrzędnego spojrzenia na całe przedsiębiorstwo. Unikalna perspektywa i wiedza WTW w zakresie ludzi, ryzyka i kapitału pomagają organizacjom inaczej myśleć o celach w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju – tworząc kompleksową strategię, która pokazuje cel, motywuje do działania i wywiera wpływ na wiele grup interesariuszy. A dzięki znaczącej liczbie badań poświęconych ESG, wnosimy kompleksowe zrozumienie złożoności wyzwań związanych z ESG, a także szerokie praktyczne doświadczenie i rozwiązania.

Ludzie, ryzyko i kapitał są kluczowymi ogniwami łączącymi wszystkie wymiary ESG i zrównoważony rozwój. Ludzie znajdują się w centrum zagadnień związanych z  klimatem i odpornością, wellbeing, różnorodnością, równością i inkluzywnością (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) oraz zrównoważonym rozwojem. Firmy, które potrafią zaangażować swoich pracowników w realizację ich celów związanych z DEI i klimatycznych, a jednocześnie wspierają wellbeing i odporność pracowników, odnoszą większe sukcesy niż firmy, które tego nie robią. Zarządzanie ryzykiem rejestruje i mierzy sposób, w jaki ESG dotyka działalności organizacji, a także potencjalne koszty działań lub ich zaniechania. Kapitał obejmuje nie tylko inwestycje odpowiedzialne społecznie, ale także inwestycje w programy – czy to wspierające pracowników i społeczności, czy też ograniczające różnego rodzaju ryzyko.

ESG to sposób, za pomocą którego pomagamy organizacjom osiągnąć ich cel i zrównoważony sukces.”

Carl Hess | Prezes WTW

Organizacja, która spełnia zobowiązania w zakresie ESG, zaczyna od zrozumienia, w jaki sposób ludzie, ryzyko i kapitał wpływają na każdą z jej grup interesariuszy. Na przykład wiedzą, że ich pracownicy będą oczekiwać od nich nie tylko wsparcia i inwestowania w ich wellbeing oraz całkowite pakiety wynagrodzeń – sprawiedliwą płacę, elastyczne warunki pracy, programy zdrowotne i świadczenia dodatkowe – wymieniając tylko kilka z nich – ale również tego, aby wykazywali zaangażowanie organizacyjne w podstawowe założenia ESG: ochronę środowiska, zwiększenie wpływu społecznego i różnorodności oraz inkluzywności, odpowiedzialne inwestowanie i zapewnianie skutecznego ładu korporacyjnego.

Organizacje znajdujące się w czołówce w zakresie ESG wiedzą, że inwestorzy, którzy doceniają znaczenie przyciągania najlepszych talentów, będą wspierać tych, którzy mają wdrożone odpowiednie procesy, talenty i technologie, aby prowadzić wydajne kapitałowo przedsiębiorstwa, a także skupiać się na kwestiach społecznych i środowiskowych. Widzimy również potrzebę zarządzania krótkoterminowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi – bardziej surowymi warunkami pogodowymi, zwiększonym ryzykiem łańcucha dostaw ze względu na częstsze i intensywne naturalne katastrofy, a także śladem węglowym oraz, w niektórych branżach, długoterminowym zrównoważonym rozwojem modeli biznesowych.

I chociaż narażenie na zagrożenia związane ze środowiskiem i klimatem to zazwyczaj pierwsze ryzyko, które przychodzi na myśl w zakresie ESG, zarządzanie ryzykiem obejmuje również kategorie społeczne i ładu korporacyjnego. Zasadniczo skuteczne zarządzanie ryzykiem – i jego wpływ na ludzi i kapitał – również jest częścią dobrego zarządzania ESG. Podobnie inwestycje odpowiedzialne społecznie wykraczają poza kategorie ESG, uwzględniając jednocześnie wymiar ludzki oraz kwestie związane z ryzykiem i kapitałem.

Bez wieloaspektowego, ale zintegrowanego podejścia do ESG, organizacje prawdopodobnie nie zrealizują swoich zobowiązań i odczują konsekwencje na wielu frontach: w wartości dla akcjonariuszy, zdolności do przyciągania i zatrzymywania największych talentów oraz utracie wartości marki.

Perspektywa WTW łączy trzy perspektywy

Zaangażowanie WTW w ESG zaczyna się od naszego celu – transparentności i pewności, aby zapewnić zrównoważony rozwój jutra – oraz naszych wartości: zorientowania na klienta, pracy zespołowej, szacunku, doskonałości i uczciwości. Przestrzegając tych zasad, zapewniamy wdrożenie ESG na poziomie przedsiębiorstwa i jesteśmy w stanie udzielać porad w kwestiach ESG z należytym autorytetem i przekonaniem. Rozumiemy, jak rozległe, złożone i dynamiczne mogą być wyzwania i możliwości związane z ESG. Oferujemy szeroki zakres usług, aby sprostać licznym aspektom zrównoważonego rozwoju, z których każdy uwzględnia perspektywy ludzi, ryzyka i kapitału. Pomagamy firmom również w rozszerzaniu ich zaangażowania na rzecz ESG poza własne organizacje, uwzględniając wgląd w polityki związane z ESG ich dostawców i partnerów oraz wspierając ich wysiłki w kierunku zapewnienia pozytywnych zmian i wpływając na nie.

Bez względu na to, czy tworzymy holistyczną strategię na poziomie przedsiębiorstwa, realizujemy taktyczne programy związane z ESG czy pomagamy w łączeniu celów zrównoważonego rozwoju z codziennymi działaniami, pomagamy klientom traktować ESG jako fundamentalną potrzebę w zakresie różnych strategii dotyczących ludzi, ryzyka i kapitału, oferując usługi uzupełniające i rozwiązania, które promują doskonałość operacyjną oraz długoterminowy zrównoważony rozwój organizacyjny.

Contact us