Skip to main content
main content, press tab to continue
Branża

Grupy zawodowe

WTW w Polsce oferuje kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe dopasowane do potrzeb przedstawicieli zawodów zaufania publicznego takich jak radcowie prawni, rzecznicy patentowi czy biegli rewidenci.

Kontakt
Grupy zawodowe

Grupy zawodowe

WTW posiada szczególne know-how w przygotowywaniu i obsłudze rozwiązań ubezpieczeniowych dla różnych grup zawodowych. Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej obsługi ubezpieczeniowej zawodów prawniczych, takich jak radcy prawni, notariusze, komornicy sądowi, a także rzecznicy patentowi i biegli rewidenci. Jako broker ubezpieczeniowy uczestniczymy w całym procesie obsługi ubezpieczeniowej naszych klientów:

 • negocjujemy programy dla samorządów zawodowych, dostarczając innowacyjne rozwiązania,
 • zapewniamy dostęp do platformy ubezpieczeniowej, która upraszcza proces zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • wspieramy na etapie likwidacji szkody,
 • każdą grupę zawodową obsługujemy przez dedykowany zespół ekspertów.

Wśród naszych klientów są m.in.: radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi. Posiadamy także dedykowane rozwiązania dla kancelarii prawnych.

Obsługujemy biura rachunkowe, księgowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz przedstawicieli innych profesji. Z naszych usług korzystali przez wiele lat adwokaci, a także komornicy.

Kancelarie prawne

Kancelarie prawne

Kancelarie prawne, ze względu na specyfikę swojej działalności, potrzebują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującego ryzyka związane z wykonywaniem zawodów prawniczych. Niestety, większość ubezpieczeń OC oferuje standardową ochronę, nie uwzględniając tych ryzyk.

W WTW proponujemy kancelariom prawnym ochronę ubezpieczeniową, rozszerzoną o specyficzne wyzwania kancelarii prawnych. Poza świadczeniem usług pomocy prawnej, możliwe jest rozszerzenie ochrony o następujące czynności:

 • doradztwa podatkowego
 • rzecznika patentowego
 • administratora hipoteki i/lub administratora zastawu
 • inspektora ochrony danych
 • doradcy restrukturyzacyjnego
 • arbitra, kuratora (na postawie KPC), likwidatora (KSH) etc.

Rozszerzenie ochrony o ryzyka dodatkowe, w tym m.in.:

 • koszty zabezpieczenia sądowego
 • rozszerzenie definicji szkód w dokumentach o szkody osób trzecich powstałe w wyniku nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji
 • koszty pomocy prawnej powstałe w wyniku podjęcia niezbędnej obrony ubezpieczonego w związku z wszczęciem postępowania karnego w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnego
 • koszty odzyskania dobrego imienia

Ochrona ryzyk charakterystycznych dla działalności prawniczej, w tym:

 • nieupoważnione wykorzystanie informacji poufnych, czy naruszenie tajemnicy zawodowej
 • uchybienia polegające na nieumyślnym nieopłaceniu wpisu sądowego, bądź wadliwym dokonaniu lub zaniechaniu dokonania opłat stanowiących element świadczonej usługi

Dlaczego warto wybrać WTW?

 • Ubezpieczamy ponad 350 kancelarii prawnych
 • Oferujemy gotowy pakiet produktów dla kancelarii prawnych – poza ubezpieczeniem OC zawodowej kancelarii prawnej: ubezpieczenia pod kontrakt, ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych czy ochronę karnoskarbową z rozszerzeniem o raportowanie schematów podatkowych MDR oraz ubezpieczenie OC nadwyżkowe radców prawnych
 • Ubezpieczenia dla kancelarii prawnych dostępne także są za pośrednictwem platformy WTW po zalogowaniu radcy prawnego na stronie e-kirp
 • Oferujemy pełne wsparcie w przypadku pojawienia się roszczenia

Bazując na doświadczeniu wynikającym z:

 • wieloletniej obsługi kancelarii prawnych
 • ilości obsługiwanych przez WTW Polska klientów z tej branży,

proponujemy bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz konkurencyjne warunki cenowe.


Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych

Ubezpieczenia dla radców prawnych, aplikantów radcowskich, a także kancelarii prawnych

Od 2019 roku, na mocy pełnomocnictwa Krajowej Izby Radców Prawnych, WTW obsługuje w zakresie ubezpieczeń największy samorząd zawodowy w Polsce.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie WTW a także po przeprowadzeniu analizy potrzeb, wynegocjowany został program ubezpieczeniowy dedykowany radcom prawnym i aplikantom radcowskim.

Umowa Generalna gwarantuje każdemu radcy prawnemu ubezpieczenie podstawowe – 150 000 EUR oraz uzupełniające – 350.000 EUR na jedno i wszystkie zdarzenia, w ramach składki podstawowej płatnej miesięcznie do OIRP. Ochrona obejmuje także:

 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora – suma gwarancyjna 25 000 PLN na jedno i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) radców prawnych – suma gwarancyjna 50 000 PLN (zakres terytorialny: cały świat),
 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia – suma gwarancyjna 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
 3. ubezpieczenie w zakresie klauzuli dodatkowej: ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej – suma gwarantowana 200 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe,
 4. Klauzula dodatkowa RODO: Ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności administracyjnej – suma gwarancyjna 50 000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.

W ramach programu WTW wynegocjowało wyjątkowo korzystną ofertę ubezpieczeń dobrowolnych :

 • nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 • nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD doradcy restrukturyzacyjnego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 • nadwyżkowego ubezpieczenia ochrony prawnej i odpowiedzialności karnoskarbowej,
 • nadwyżkowego ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 • ubezpieczenia mienia kancelarii,
 • ubezpieczenia pod kontrakt – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów – indywidualne oferty na preferencyjnych warunkach.

Większość wprowadzonych przez WTW rozszerzeń oraz limitów dodatkowych nie byłaby dostępna w ramach indywidualnych ofert.

WTW oferuje radcom prawnym pełne wsparcie i doradztwo w zakresie wyboru ubezpieczeń dobrowolnych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb lub potrzeb kancelarii.

Dodatkowo zawierając umowę ubezpieczenia online w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA (UNIQA), radca prawny, ale także aplikant radcowski otrzyma zniżkę w wysokości 20% na ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe.

Wynegocjowane przez WTW rozwiązania są także dostępne online na platformie e-kirp.

WTW oferuje także merytoryczne wsparcie w likwidacji szkód zgłoszonych z umów ubezpieczenia radców prawnych.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane za pośrednictwem WTW drogą mailową lub za pośrednictwem platformy e-kirp.

Ochrona fiskalna

Ochrona fiskalna

Wykroczenia i przestępstwa kojarzymy zwykle z działalnością kryminalną, ale może także dotyczyć obowiązków podatkowych. Nawet przy najlepszych intencjach, podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej, jeśli dopuści się uszczuplenia należności przeznaczonych dla budżetu państwa. Niezapłacenie czy niedopłata podatku podatku powyżej 18 tys. zł uznawana jest za przestępstwo skarbowe. karnoskarbo W związku ze skomplikowanymi przepisami podatkowymi oraz ich częstymi zmianami, w polskich realiach możliwość nałożenia kary w postępowaniu karnoskarbowym jest coraz bardziej prawdopodobna. Postępowania karnoskarbowe prowadzone są zawsze w stosunku do osób fizycznych – nie do spółki. Mają one charakter indywidualny i osobisty. Oznacza to, że osoby fizyczne odpowiadają własnym majątkiem.

Kary nakładane w postępowaniu karnoskarbowym, z uwagi na swój karny charakter, nie są obejmowane ochroną na podstawie innych ubezpieczeń, w tym polisy D&O u żadnego z ubezpieczycieli czy to na rynku lokalnym czy zagranicznym.

Polski rynek ubezpieczeniowy wypracował specjalny produkt ochrony fiskalnej, w ramach którego możliwe jest zrefundowanie kary nałożonej w postępowaniu karnoskarbowym.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone pracodawcy;
 • koszty ochrony prawnej w postępowaniu karnoskarbowym i karnym: m.in. refundacja kar i grzywien nakładanych w postępowaniu karnoskarbowym oraz ZUS i Państwową Inspekcję Pracy, pokrycie kosztów prawnika, koszty obrony dobrego imienia.

Umowa ochrony fiskalnej obejmuje również naruszenia związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR). Dodatkowo, ubezpieczyciele pokrywają kary nałożone w przypadku naruszeń związanych z obsługą programów PPK, nieprawidłowościami w rozliczeniach związanych z pomocą antycovidową oraz uchybieniami w obowiązkach celnych

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które mogą ponosić odpowiedzialność karnoskarbową w firmie, w tym:

 • głównych księgowych, pracowników działów: księgowych, podatkowych, HR oraz kadr i płac,
 • członków zarządu, dyrektorów finansowych,
 • osób wykonujących zawód: księgowego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, prawnika.

Ubezpieczającym może być spółka, natomiast ubezpieczonym jest zawsze konkretna osoba fizyczna. W przypadku chęci ubezpieczenia większej grupy osób, istnieje możliwość zawarcia polisy grupowej z jednym wspólnym limitem odpowiedzialności. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia i zapewnia ochronę dla wszystkich pracowników.

Co przyniesie jutro

Biura rachunkowe

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Musi być ono zawarte jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ubezpieczeniem objęte są wyłącznie czynności, wymienione w art. 4 ust. 3 pkt. 2-6 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości tj.:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów minimalna wymagana suma ubezpieczenia została określona na kwotę 10 000 EURO na zdarzenie. Należy jednak pamiętać, że jest to górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego. W celu zagwarantowania należytego poziomu ochrony biura rachunkowego zasadne jest rozpatrzenie podwyższenia sumy ubezpieczenia poprzez zawarcie umowy dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia OC.

Dla podmiotów objętych obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy księgowego przygotowaliśmy program, w ramach którego poza zakresem obowiązkowym oferujemy dedykowane rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, w kilku wariantach sum gwarancyjnych, w odniesieniu do:

 • dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego
  obejmującego ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych przez przedsiębiorcę wykonującego działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
 • dobrowolnego ubezpieczenia czynności doradztwa podatkowego
  Obejmującego ochroną ubezpieczeniową czynności polegające na:
  • prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie
  • sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie
  • przygotowywaniu ksiąg podatkowych, dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
  • sporządzaniu oraz przekazywaniu informacji o schematach podatkowych (MDR)
  • sporządzaniu oraz przekazywaniu określonych przepisami prawa lub zleceniem zleceniodawcy raportów, analiz, sprawozdań związanych z określonymi czynnościami doradztwa podatkowego, o których mowa w ustawie o doradztwie podatkowym w art. 2 ust. 1 pkt 2) i 3).
 • dobrowolnego ubezpieczenia czynności kadrowo-płacowych
  Obejmującego swoją ochroną ubezpieczeniową czynności polegające na:
  • obliczaniu wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków, i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,
  • obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontroli przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składanie wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składanie wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • obliczaniu kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi
  • przygotowywaniu świadectw pracy,
  • sporządzaniu określonych przepisami ewidencji, deklaracji, sprawozdań i raportów związanych z obsługą kadrowo-płacową,
  • sporządzaniu ewidencji, sprawozdań, raportów i analiz na potrzeby zleceniodawcy związanych z obsługą kadrowo płacową,
  • doradztwa w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
  • rozliczania czasu pracy (w tym kierowców), urlopów.
  • przygotowywaniu, składaniu, monitorowaniu lub rozliczaniu przez Ubezpieczonego wniosków dotyczących pomocy publicznej, związanych z obsługą kadrowo-płacową w następujących formach: świadczenia Pracownicze (FGŚP), dotacje z Unii Europejskiej (UE), pomoc zwrotna z UE, subwencje finansowe
  • świadczeniu usług w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych, obejmujących :
   • zawieranie w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, w tym przygotowanie pliku zgłoszeniowego do PPK,
   • obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK w tym przygotowanie listy płac wraz z naliczeniem składek PPK oraz przygotowanie pliku z danymi do deklaracji PPK,
   • zgłaszanie wymaganych ustawą o PPK danych i udzielanie w tych sprawach wyjaśnień,
   • prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o zwrot zapłaconych przez Ubezpieczonego kar i grzywien nałożonych na Ubezpieczonego w wyniku decyzji Szefa KAS (kara administracyjna).

Firmy audytorskie i biegli rewidenci

WTW obsługuje Program Ubezpieczeń dla firm audytorskich i biegłych rewidentów wynegocjowany w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

W ramach programu dostępne są oferty Ubezpieczycieli, które umożliwiają wybór sum gwarancyjnych wyższych niż wymagane Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07.11.2017r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej a także możliwość skorzystania z oferty uzupełniającej związanej z czynnościami kadrowo płacowymi czy też ochroną fiskalną.

Wynegocjowany program obejmuje także możliwość wykupienia dodatkowych produktów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną biegłych rewidentów czy odpowiedzialnością administracyjną firm audytorskich.

W sprawie szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu z dedykowanym brokerem ubezpieczeniowym obsługującym program:
Amira Al.- Sharabi
Ewa Galińska

Contact us