Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Ubezpieczenia zdrowotne i benefity pracownicze

WTW wykorzystuje ekspercką wiedzę, badania, narzędzia analityczne i inne zasoby dotyczące benefitów zdrowotnych, zapewniając pracodawcom dostęp do strategicznych analiz, innowacji oraz rozwiązań zarządczych.

Kontakt

WTW wykorzystuje ekspercką wiedzę, badania, narzędzia analityczne i inne zasoby dotyczące benefitów zdrowotnych, zapewniając pracodawcom dostęp do strategicznych analiz, innowacji oraz nowych możliwości kierowniczych. Pomagamy naszym Klientom osiągnąć wydajność programów, efektywność kosztową i konkurencyjność dzięki oferowaniu organizacjom i ich pracownikom korzystnych i wartościowych benefitów zdrowotnych i grupowych.

Pomagamy zrozumieć poszczególne segmenty społeczności Twojej organizacji oraz ich potrzeby w obszarze zdrowia, aby zapewnić najlepszą ocenę aktualnej sytuacji oraz wskazać możliwości poprawy aktualnych rozwiązań.

Nasze usługi odnoszą się do kluczowych problemów, z którymi mierzą się pracodawcy wszystkich firm, pragnących lepiej spełniać potrzeby swoich pracowników:

  • Zarządzanie strategiczne i finansowe
  • Koszty i wartość opieki zdrowotnej oraz dostęp do niej
  • Integracja poprawy wellbeing
  • Wybór, personalizacja oraz doświadczenia pracowników

Zarządzanie strategiczne i finansowe

Strategia, projektowanie, subsydiowanie i realizacja benefitów muszą ewoluować wraz ze strategią pracodawcy, potrzebami zmieniających się zasobów ludzkich oraz wartościami organizacji. Pomagamy przeprowadzić analizę świadczeń opieki zdrowotnej w kontekście propozycji wartości dla pracowników (EVP) oraz opracować strategię zapewniającą elastyczność i umożliwiającą reagowanie na tempo zmian.

Mierzymy i analizujemy dane dotyczące opieki zdrowotnej w celu zrozumienia stanu zdrowia całej społeczności oraz opracowania odpowiednich strategii i inicjatyw, które wspierają realizację celów związanych z opieką zdrowotną.

Oceń efektywność planu opieki zdrowotnej Twojej organizacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i w najważniejszych lokalizacjach, aby oszacować możliwości i określić miejsca, w których występują luki w obszarze wartości. Dzięki wykorzystaniu naszych relacji z wiodącymi operatorami i dostawcami na rynku, od lokowania firmy przez obsługę roszczeń po ogólną implementację, na podstawie danych Twojej organizacji badamy dostępność rozwiązań, aby określić te najlepsze dla jej celów oraz społeczności.

Zapewniamy również wskaźniki pomagające poprawić wydajność i osiągnąć lepsze wyniki. W przypadku firm wielonarodowych wykorzystujemy wszystkie te możliwości w kontekście globalnym, zapewniając efektywne kosztowo doradztwo oraz koordynację działań, między innymi poprzez usługi pośrednictwa, zarówno na poziomie całego świata, jak i poszczególnych krajów.

Koszty i wartość opieki zdrowotnej oraz dostęp do niej

Coraz więcej pracodawców skupia się na strategicznych rozwiązaniach z zakresu opieki zdrowotnej w celu poprawy dostępności i jakości oraz obniżenia kosztów, a także zapewnienia lepszej obsługi pacjentów.

Pomagamy kłaść większy nacisk na uzgodnienia bazujące na wartości poprzez projektowanie planów, które zachęcają pracowników do korzystania z usług o wysokiej wartości (jakość i opłacalność) w celu zmaksymalizowania wartości uzyskiwanej z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej.

Zwiększ dostęp pracowników do opieki poprzez telemedycynę, programy specjalistycznej opinii lekarskiej i inne formy rozszerzenia opieki, aby podnieść poziom dogodności i produktywności w opłacalny sposób, zarówno w odniesieniu do kwestii medycznych, jak i behawioralnych.

Świadczenia farmaceutyczne stanowią coraz większą część kosztów opieki zdrowotnej zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, dlatego pomagamy pracodawcom podjąć działania ograniczające koszty specjalistycznych leków, skupiając się na świadczeniach i ich wykorzystaniu, miejscu opieki i cenie.

Zintegrowane podejście do wellbeing

Inicjatywy związane z wellbeing są obecnie główną częścią strategii firm z zakresu benefitów oraz obejmują cztery kluczowe wymiary: rozwój fizyczny, równowaga emocjonalna, bezpieczeństwo finansowe oraz więzi społeczne. Każdy z tych wymiarów jest unikatowy, ale i powiązany z pozostałymi. Wellbeing zaczyna się na poziomie indywidualnym, a gdy zostanie osiągnięty, rozciąga się na całą kulturę organizacyjną, rodzinę oraz większą społeczność.

Dla pracodawców wellbeing jest fundamentem do tworzenia bardziej zaangażowanego i produktywnego zespołu pracowników, co z kolei przyczynia się do osiągania lepszych i bardziej zrównoważonych wyników – a także wyższego poziomu satysfakcji z pracy i kariery.

Pomagamy pracodawcom rozszerzyć i zintegrować strategię poprawy wellbeing we wszystkich czterech wymiarach w sposób zgodny z ich strategią całkowitych wynagrodzeń oraz kulturą firmy, która obejmuje zaangażowanie kierownictwa w zakresie wellbeing, inclusion and diversity (I&D).

Pomagamy również zaprojektować inicjatywy oraz środowisko pracy w taki sposób, aby zdrowie i wellbeing stanowiły najłatwiejszą i domyślną opcję, a także usprawnić nawigację i integrację we wszystkich wymiarach wellbeing.

Wybór, personalizacja oraz doświadczenia pracowników

Pomagamy pracodawcom rozszerzyć możliwości wyboru oraz zwiększyć elastyczność, a także wzbogacić środowisko pracy o benefity zdrowotne i grupowe, aby spełnić zróżnicowane potrzeby pracowników. Pierwszym krokiem jest określenie dążeń i potrzeb pracowników oraz ocena aktualnie dostępnych benefitów w celu ustalenia, czy pracownicy mają dostęp do wystarczająco spersonalizowanych i elastycznych benefitów. Ponadto, wspólnie z Twoją organizacją przeprowadzamy ocenę pełnego zakresu dobrowolnych benefitów i usług, aby usprawnić i wesprzeć strategię organizacji.

Dążymy do tego, by świadczenia opieki zdrowotnej w Twojej organizacji stały się istotnym składnikiem propozycji wartości dla pracowników, pomagającym przyciągnąć i utrzymać odpowiednie utalentowane osoby.

Contact us