Skip to main content
Artykuł

Oferty dodatkowych Pakietów Onkologicznych – dlaczego są tak ważne?

Podpis Katarzyna Jałkowska | listopad 16, 2021

Ostatnie dwa lata znacząco zmieniły podejście pracowników do programów benefitowych istniejących w firmach.
N/A
N/A

Jako świadczenia mające największe znaczenie dla pracowników są wymieniane m.in.: możliwość pracy zdalnej, dostęp do prywatnej opieki medycznej (w tym telemedycyny) oraz ubezpieczenie na życie1.

Zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniami na życie w latach 2020-2021 wynika z rosnącego poziomu wypłat świadczeń2, szczególnie w zakresie zgonów dotyczących rodziców i teściów (średni wzrost ilości wypłat w stosunku do lat ubiegłych na poziomie 40%), zgonów pracowników i ich małżonków/partnerów (20%) oraz poważnych zachorowań (30%).

Zgony rodziców i teściów od lat stanowią najwyższy odsetek wypłacanych świadczeń, a pandemia niewątpliwie podwyższyła ich liczbę. Są to jednak świadczenia powtarzające się cyklicznie, a średnia wypłata oscyluje w granicach 2000 zł.

70%
wypłat za wystąpienie choroby stanowią wypłaty z tytułu nowotworów

Widoczny wzrost ilości wypłacanych świadczeń z tytułu poważnych zachorowań znacznie bardziej przełożył się na wyniki ubezpieczeń. W przypadku wystąpienia choroby (znajdującej się w katalogu ubezpieczyciela) wypłata może wynieść od 10000 do nawet 100000 zł za zdarzenie. Wskazane wartości są kwotami wypłacanymi na rzecz pracowników w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania. Szczegółowa analiza poszczególnych wypłat za wystąpienie choroby potwierdza, że aż 70% z nich stanowią wypłaty z tytułu nowotworów. Tak szybko wzrastająca ilość chorób kwalifikowanych jako nowotwory złośliwe oraz nowotwory przedinwazyjne (insitu) świadczy o narastającej epidemii zdrowia Polaków, w tym ubezpieczonych w programach pracowniczych.

Każdorazowo wynik ubezpieczenia dla danego pracodawcy kształtuje się odmiennie, natomiast ogólne trendy są wyraźnie zauważalne (patrz: dwa poniższe przykłady raportów szkodowych za ostatnie dwa lata).

Ostatni raport Polskiej Izby Ubezpieczeń we współpracy z Deloitte3 wskazuje, że 81% Polaków obawia się nowotworu, a aż 39% uznaje to ryzyko jako prawdopodobne w swoim życiu. Ankietowani podkreślają obawy o brak pieniędzy na leczenie, a do tego obawy te istotnie wzrosły w okresie pandemii.

Z drugiej strony Polacy raportują, że co do zasady mało oszczędzają, a 50% z nich potwierdza, że ich oszczędności nie przekraczają 5000 zł. Powszechnie wiadomo, że skuteczne i racjonalne leczenie onkologiczne będzie finansowane ze środków NFZ, jednakże wystąpienie nowotworu nieuchronnie wiąże się z dodatkowymi wydatkami. Niezwykle potrzebne są pieniądze chociażby na: prywatną wizytę u lekarza onkologa specjalizującego się w danym rodzaju nowotworu celem dokonania drugiej opinii i utwierdzenia się w przekonaniu, że podjęte leczenie jest prawidłowe, wykonanie w szybkim terminie niezbędnych badań niefinansowanych w ramach powszechnie funkcjonujących pakietów medycznych (np. badanie PET), zakup leków wspierających leczenie nierefundowanych przez NFZ itd.

Pakiety Onkologoczne

Wiodący w Polsce ubezpieczyciele programów na życie i opieki medycznej rozszerzają swoje oferty o dedykowane Pakiety Onkologiczne. Dotyczy to zarówno istniejących programów, jak też osobno dokupowanych benefitów.

Warto podkreślić, że ubezpieczyciele oferują również wypłaty w przypadku wystąpienia nowotworu łagodnego, przedinwazyjnego, który często jest wykluczany z funkcjonujących w firmach grupowych programów ubezpieczenia na życie. W tym przypadku świadczenia stanowią 10-20% sumy ubezpieczenia wypłacanej w ramach zachorowania na nowotwór złośliwy.

Dodatkowym atutem są programy assistance (definiowane jako dodatkowa porada medyczna), które są dodawane do Pakietów Onkologicznych. Szeroko rozumiana porada medyczna obejmuje zwrot poniesionych kosztów (do wskazanych limitów) na konsultacje lekarskie, specjalistyczne badania diagnostyczne, a nawet możliwość skorzystania z porady Konsultanta medycznego koordynującego proces leczenia i rehabilitacji.

Ceny Pakietów Onkologicznych oraz wymogi minimalnej partycypacji są uzależnione od sposobu finansowania – czy są one w całości finansowane przez pracodawcę, czy jest to model współfinansowania lub całkowita dobrowolność pracowników. W każdym z przypadków składka miesięczna jest na poziomie 10-20 zł. Jeśli wziąć pod uwagę, że ma to podnieść komfort finansowania leczenia onkologicznego dla pracowników, cena wydaje się stosowna.

Przypisy

1 Opracowania własne Willis Towers Watson Polska

2 Opracowania własne ubezpieczycieli: Unum Życie TUiR, Generali Życie TU, Nationale-Nederlanden TUnŻ,PZU na Życie

3 Raport „Mapa ryzyka Polaków”, lipiec 2021

Autor

Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych i Benefitów

Related content tags, list of links Artykuł
Contact us