Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Inclusion and Diversity

Aby dobrze funkcjonować w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, organizacje muszą wdrożyć odpowiednią kulturę organizacyjną, w której integracja i różnorodność są przesiąknięte doświadczeniem talentów, a pracownicy dają z siebie to, co mają najlepsze — współpracując, generując pomysły i zwiększając ogólne zaangażowanie, wydajność i wyniki finansowe. WTW pomaga wzmocnić kulturę firmy dzięki naszym usługom w zakresie integracji i różnorodności.

Kontakt

Nasz świat zmienia się niezwykle szybko za sprawą postępu technologicznego, trendów demograficznych i zmieniającej się sile roboczej. Zmianom ulega również sposób, w jaki pracujemy, to z kim pracujemy przynosząc coraz większe wyzwania do pokonania w krótszym czasie. Znajdujemy się w wyjątkowym momencie, kiedy to różnorodność środowiska staje się jest podstawą do poszerzania horyzontów i do innowacji, a kultura integracji sprzyja generowaniu pomysłów i promuje bezpieczne środowisko, w którym każdy możne się bez obaw wypowiedzieć.

Aby dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się światu, organizacje muszą postawić na kulturę, w której I&D jest przeniknięte doświadczeniem talentów, a pracownicy wnoszą do pracy to co mają najlepsze — współpracując, generując pomysły, zwiększając ogólne zaangażowanie, wydajność i wyniki finansowe oraz zapewniając wellbeing współpracowników.

Przekraczanie wymogów prawnych i regulacyjnych

Poza wymogami prawnymi i regulacyjnymi, konieczne jest promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej. WTW może pomóc stworzyć lub ulepszyć kulturę organizacyjną i programy wspierające, które opierają się na wzajemnym szacunku i zaufaniu, celach i wartościach, wszechstronnym, zróżnicowanym i bezpiecznym środowisku pracy, w którym współpracownicy czują, że są szanowani i mają poczucie własnej wartości (zwane również godnością miejsca pracy).

W jaki sposób Inclusion and Diversity zwiększa wydajność organizacji

85%
kierujących organizacjami, które postawiły na strategię Inclusion and Diversity, twierdzi, że poprawiło to wyniki finansowe.
Firmy z listy Fortune 500, które mają wyższy udział kobiet w zarządach, mają wyższą o
53%
rentowność kapitału własnego i o 42% wyższe przychody ze sprzedaży.
Organizacje, które uzyskują wysokie oceny w zakresie Inclusion and Diversity, mają o
70%
większą szansę na odniesienie sukcesu na nowych rynkach, i o 45% większą szansę na zwiększenie swojego udziału w rynku.

Spowodowanie, by Inclusion and Diversity było integralną częścią doświadczenia pracowników i oferty wartości

Organizacje, które zdają sobie sprawę jak istotna jest wszechstronność i zróżnicowanie zespołów, mają możliwość szerszego spojrzenia na doświadczenie pracowników i ogólną ofertę wartości swoich talentów. WTW pomaga organizacjom wyjść daleko poza wymogi prawne. Zwracamy uwagę, jak organizacja sprzyja I&D pod kątem celów, pracy, ludzi i całkowitych wynagrodzeń.

Pomagamy organizacjom odpowiedzieć na trudne pytania w zakresie I&D:

  • Cel: Czy moja organizacja wspiera integrację i różnorodność? Czy integracja i różnorodność są częścią naszej misji i naszych wartości? W przypadku podmiotów publicznych, czy są one częścią naszych zobowiązań wobec pracowników i/lub mierników w zakresie zrównoważonego rozwoju?
  • Praca: Czy istnieją dla mnie możliwości rozwoju? Czy zdarzają się nieświadome uprzedzenia? Czy zespoły są zróżnicowane?
  • Ludzie: Czy firma przyciąga i utrzymuje właściwe talenty, szczególnie w kluczowych obszarach? Czy czuję, że mogę być sobą w pracy? Czy mogę się bez obaw wypowiadać?
  • Całkowite pakiety wynagrodzeń (Total Rewards): Czy moja firma zapewnia benefity — lub dostęp do benefitów — wszystkim grupom pracowników, spełniając przy tym ich oczekiwania? Czy moja firma wspiera programy i środki sprawiedliwego wynagradzania?

Możemy pomóc w wykorzystaniu okazji do stworzenia doświadczenia dla talentów, które nie tylko spełni ich dzisiejsze potrzeby (poprzez personalizację, wybór, elastyczne warunki pracy itd.), ale pozwoli im się rozwinąć i realizować ich plany na przyszłość.

Jak ważny jest dzisiaj obszar Inclusion and Diversity?

71%
globalnych firm funkcjonują procedury eliminowania uprzedzeń przy zatrudnianiu.
41%
firm w Ameryce Północnej twierdzi, że równość płac kobiet i mężczyzn jest coraz ważniejsza w decyzjach dotyczących podstawowych wynagrodzeń (Wielka Brytania 58%, Europa, Bliski Wschód i Afryka 39%).
56%
globalnych firm funkcjonują procedury eliminowania uprzedzeń w zakresie awansów.

Źródło: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Doradzamy naszym klientom w zakresie tych samych strategii, wzmocnienia kulturowego i najlepszych praktyk w zakresie integracji i różnorodności, które wdrażamy w WTW, mając świadomość, że ten proces cały czas trwa. Możemy pomóc organizacjom w rozwoju i dostosowaniu poprzez:

  • Przeprowadzenie analizy i zmian programów wynagrodzeń i benefitów, w tym rzetelnego przeglądu sprawiedliwego i równego wynagradzania, a także benefitów celowych, które pomogą zapewnić integrację w ramach całkowitych pakietów wynagrodzeń
  • Przeprowadzanie sesji planowania zespołów oraz tworzenie programów integracji pracowników oraz ścieżek awansu
  • Tworzenie i dostosowanie zmian w polityce i strategii słuchania oraz dostarczanie wiedzy o zaangażowaniu pracowników
  • Wdrażanie zasad I&D w oparciu o naszą wiedzę w zakresie zarządzania zmianą i sposobem jej komunikowania

Czy to poprzez modernizację całkowitych pakietów wynagrodzeń i programów benefitowych, zapewnianie wellbeing, czy też ocenę przyszłych strategii w zakresie polityki pracowniczej. Wierzymy, że promowanie przyjaznej kultury organizacyjnej, nasyconej integracją i różnorodnością, będzie skutkowała ogromnym wpływem na doświadczenia dzisiejszych talentów i pokaże zaangażowanie w realizację wspólnego celu i wzmocnienie pozycji pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie strategii, podejścia i programów dotyczących integracji i różnorodności, prosimy o kontakt z nami.

Contact us