Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Zintegrowane podejście do Wellbeing

Pomagamy zrozumieć wartość biznesową wellbeing pracowników, zwiększając atrakcyjność całkowitego pakietu wynagrodzeń, rozwijając zaangażowanie pracowników oraz poprawiając ich wydajność i produktywność.

Kontakt

Kondycja fizyczna, emocjonalna, społeczna i finansowa pracowników bezpośrednio wpływa na ich produktywność i zaangażowanie. To sprawia, że dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest koniecznością biznesową. Wspieramy pracodawców w  budowaniu  odpornej organizacji  łącząc dobrostan pracowników z pracą i wynagrodzeniami, zdrowiem i bezpieczeństwem, różnorodnością, równością i włączeniem społecznym (DEI), klimatem i innymi  czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG).

Czym jest wellbeing pracowników?

Dobrostan pracowników to coś więcej niż programy czy jednorazowe inicjatywy. W miejscu pracy dobre samopoczucie to wspólny sposób myślenia spójny z zachowaniami, możliwy dzięki liderom i menedżerom. Wellbeing pracowników staje się częścią kultury organizacji, gdy:

 • Jest trwałą częścią doświadczeń pracownika
 • Odzwierciedla wartości organizacyjne

Skuteczne podejście do dobrostanu pracowników tworzy powiązania z:

 • Pakietem wynagrodzeń
 • Karierą
 • Benefitami pracowniczymi
 • Praktykami w zakresie bezpieczeństwa i pracy

Jakie są 4 kluczowe wymiary wellbeing pracownika?

Holistyczne podejście do dobrostanu obejmuje cztery wymiary:

 1. Dobrostan fizyczny: Aby cieszyć się dobrą sprawnością fizyczną, pracownicy powinni mieć wiedzę i możliwości, aby zrozumieć i zarządzać swoim zdrowiem, podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze w celu jego poprawy i skutecznego radzenia sobie z chorobami przewlekłymi. Pracownicy powinni być w stanie powrócić do zdrowia po ostrej chorobie lub nieoczekiwanym urazie oraz skutecznie powrócić do optymalnego funkcjonowania w domu i w pracy.
 2. Dobrostan emocjonalny: Aby pracownicy byli zrównoważeni emocjonalnie, muszą być samoświadomi i zdolni do rozwijania pozytywnych umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego - w tym odporności, radzenia sobie ze stresem i umiejętności radzenia sobie z wyzwalaczami emocjonalnymi. Dobre samopoczucie emocjonalne obejmuje również zdolność pracowników do radzenia sobie z kryzysami życiowymi i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji i uzależnieniami, a także innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.
 3. Dobrostan finansowy: Osiągnięcie stanu bezpieczeństwa finansowego wymaga umiejętności zarządzania zobowiązaniami budżetowymi, osiągania celów finansowych, ochrony przed ryzykiem oraz oszczędzania na nieprzewidziane sytuacje i przyszłe potrzeby, takie jak studia, posiadanie domu lub emerytura. Kompetencje w zakresie odporności finansowej są kluczowym aspektem dobrobytu finansowego, umożliwiają pracownikom radzenie sobie ze wstrząsami finansowymi.
 4. Dobrostan społeczny: Dobrostan społeczny polega na budowaniu relacji i połączeń z pracą, rodziną i społecznością oraz celem. Zrozumienie, jak wspierać i współpracować z innymi, akceptowanie i wspieranie różnorodności oraz bycie inkluzywnym są kluczowymi elementami dobrobytu społecznego. Dobrostan społeczny obejmuje kultywowanie poczucia przynależności i wartości osobistej.

Każdy wyżej wspomniany wymiar, choć wyjątkowy, jest nierozerwalnie powiązany z innymi. Holistyczne podejście do wspierania dobrostanu pracowników wykracza poza pracowników i obejmuje rodziny, organizacje i społeczności. W rezultacie idealne podejście do wellbeing utrzymuje pracownika w centrum uwagi i jest realnie zintegrowane ze wszystkimi aspektami kultury organizacji.

Jaka jest wartość biznesowa dobrostanu pracowników?

Pandemia, wraz z innymi czynnikami zakłócającymi – napięciem geopolitycznym, niepokojami społecznymi, zmianami klimatu i niepewnością gospodarczą – przyspieszyły potrzebę aktywnego wspierania przez pracodawców dobrego samopoczucia pracowników.

Nasze badania pokazują, że organizacje o wyższym poziomie dobrostanu osiągają:

 • Lepsze wyniki biznesowe
 • Wyższy poziom zaangażowania pracowników
 • Większe przychody
 • Większe zadowolenie klientów
 • Mniej incydentów związanych z bezpieczeństwem

Pracownicy, którzy dobrze prosperują fizycznie, są bezpieczni finansowo, zrównoważeni emocjonalnie i związani społecznie, są bardziej zaangażowani i produktywni.

Pracodawcy angażują się w programy poprawy dobrostanu pracowników i rozwijają swoje podejście w kierunku osadzania go na stałe w kulturze swoich organizacji. Podejmują działania na rzecz połączenia wellbeing pracowników z celami organizacji i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jak odblokować wartość biznesową dobrostanu pracowników?

Rozwiązanie problemu dobrostanu wymaga kompleksowej strategii i solidnego procesu zarządzania, umożliwiającego realizację za pomocą odpowiednich narzędzi i programów dla liderów, menedżerów i pracowników.

Zaczynamy od zrozumienia Twojego obecnego podejścia i przyszłej wizji dobrostanu, ustalenia jasnych celów i opracowania strategii. Dążymy do osiągnięcia Twojej wizji i pomagamy stworzyć właściwą mapę drogową, aby Cię tam doprowadzić.

We współpracy z klientami:

Odkrywanie

Pomożemy Ci zrozumieć Twój obecny stan i ustalić wizję dobrego samopoczucia pracowników, szukając spostrzeżeń od kluczowych interesariuszy, w tym liderów, menedżerów i pracowników.

Projektowanie

Pomożemy Ci opracować i zaprojektować strategię dobrostanu pracowników, która jest "dopasowana do celu" dla Twojej organizacji poprzez analizę luk, priorytetów i możliwości.

Realizacja

Pomożemy Ci stworzyć zróżnicowane strategie i taktyki, aby lepiej zaangażować i wyposażyć pracowników, aby wnosili do pracy to, co w nich najlepsze.

Śledzenie

Pomożemy Ci zmierzyć sukces Twojego podejścia do dobrostanu pracowników poprzez opracowanie szerokiego zestawu wskaźników, które są powiązane z wynikami biznesowymi i włączone do raportowania ESG.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak opracować i wdrożyć skuteczne podejście do dobrostanu pracowników w Twojej firmie.

Contact us