Skip to main content
Rozwiązanie

Zintegrowane podejście do Wellbeing

Pomagamy zrozumieć wartość biznesową wellbeing pracowników, zwiększając atrakcyjność całkowitego pakietu wynagrodzeń, rozwijając zaangażowanie pracowników oraz poprawiając ich wydajność i produktywność.

Kontakt

Kondycja fizyczna, emocjonalna, społeczna i finansowa pracowników bezpośrednio wpływa na ich produktywność i zaangażowanie. To sprawia, że dbanie o dobre samopoczucie pracowników jest koniecznością biznesową. Wspieramy pracodawców w  budowaniu  odpornej organizacji  łącząc dobrostan pracowników z pracą i wynagrodzeniami, zdrowiem i bezpieczeństwem, różnorodnością, równością i włączeniem społecznym (DEI), klimatem i innymi  czynnikami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG).

Czym jest wellbeing pracowników?

Dobrostan pracowników to coś więcej niż programy czy jednorazowe inicjatywy. W miejscu pracy dobre samopoczucie to wspólny sposób myślenia spójny z zachowaniami, możliwy dzięki liderom i menedżerom. Wellbeing pracowników staje się częścią kultury organizacji, gdy:

 • Jest trwałą częścią doświadczeń pracownika
 • Odzwierciedla wartości organizacyjne

Skuteczne podejście do dobrostanu pracowników tworzy powiązania z:

 • Pakietem wynagrodzeń
 • Karierą
 • Benefitami pracowniczymi
 • Praktykami w zakresie bezpieczeństwa i pracy

Jakie są 4 kluczowe wymiary wellbeing pracownika?

Holistyczne podejście do dobrostanu obejmuje cztery wymiary:

 1. Dobrostan fizyczny: Aby cieszyć się dobrą sprawnością fizyczną, pracownicy powinni mieć wiedzę i możliwości, aby zrozumieć i zarządzać swoim zdrowiem, podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze w celu jego poprawy i skutecznego radzenia sobie z chorobami przewlekłymi. Pracownicy powinni być w stanie powrócić do zdrowia po ostrej chorobie lub nieoczekiwanym urazie oraz skutecznie powrócić do optymalnego funkcjonowania w domu i w pracy.
 2. Dobrostan emocjonalny: Aby pracownicy byli zrównoważeni emocjonalnie, muszą być samoświadomi i zdolni do rozwijania pozytywnych umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego - w tym odporności, radzenia sobie ze stresem i umiejętności radzenia sobie z wyzwalaczami emocjonalnymi. Dobre samopoczucie emocjonalne obejmuje również zdolność pracowników do radzenia sobie z kryzysami życiowymi i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji i uzależnieniami, a także innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.
 3. Dobrostan finansowy: Osiągnięcie stanu bezpieczeństwa finansowego wymaga umiejętności zarządzania zobowiązaniami budżetowymi, osiągania celów finansowych, ochrony przed ryzykiem oraz oszczędzania na nieprzewidziane sytuacje i przyszłe potrzeby, takie jak studia, posiadanie domu lub emerytura. Kompetencje w zakresie odporności finansowej są kluczowym aspektem dobrobytu finansowego, umożliwiają pracownikom radzenie sobie ze wstrząsami finansowymi.
 4. Dobrostan społeczny: Dobrostan społeczny polega na budowaniu relacji i połączeń z pracą, rodziną i społecznością oraz celem. Zrozumienie, jak wspierać i współpracować z innymi, akceptowanie i wspieranie różnorodności oraz bycie inkluzywnym są kluczowymi elementami dobrobytu społecznego. Dobrostan społeczny obejmuje kultywowanie poczucia przynależności i wartości osobistej.

Każdy wyżej wspomniany wymiar, choć wyjątkowy, jest nierozerwalnie powiązany z innymi. Holistyczne podejście do wspierania dobrostanu pracowników wykracza poza pracowników i obejmuje rodziny, organizacje i społeczności. W rezultacie idealne podejście do wellbeing utrzymuje pracownika w centrum uwagi i jest realnie zintegrowane ze wszystkimi aspektami kultury organizacji.

Jaka jest wartość biznesowa dobrostanu pracowników?

Pandemia, wraz z innymi czynnikami zakłócającymi – napięciem geopolitycznym, niepokojami społecznymi, zmianami klimatu i niepewnością gospodarczą – przyspieszyły potrzebę aktywnego wspierania przez pracodawców dobrego samopoczucia pracowników.

Nasze badania pokazują, że organizacje o wyższym poziomie dobrostanu osiągają:

 • Lepsze wyniki biznesowe
 • Wyższy poziom zaangażowania pracowników
 • Większe przychody
 • Większe zadowolenie klientów
 • Mniej incydentów związanych z bezpieczeństwem

Pracownicy, którzy dobrze prosperują fizycznie, są bezpieczni finansowo, zrównoważeni emocjonalnie i związani społecznie, są bardziej zaangażowani i produktywni.

Pracodawcy angażują się w programy poprawy dobrostanu pracowników i rozwijają swoje podejście w kierunku osadzania go na stałe w kulturze swoich organizacji. Podejmują działania na rzecz połączenia wellbeing pracowników z celami organizacji i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jak odblokować wartość biznesową dobrostanu pracowników?

Rozwiązanie problemu dobrostanu wymaga kompleksowej strategii i solidnego procesu zarządzania, umożliwiającego realizację za pomocą odpowiednich narzędzi i programów dla liderów, menedżerów i pracowników.

Zaczynamy od zrozumienia Twojego obecnego podejścia i przyszłej wizji dobrostanu, ustalenia jasnych celów i opracowania strategii. Dążymy do osiągnięcia Twojej wizji i pomagamy stworzyć właściwą mapę drogową, aby Cię tam doprowadzić.

We współpracy z klientami:

Odkrywanie

Pomożemy Ci zrozumieć Twój obecny stan i ustalić wizję dobrego samopoczucia pracowników, szukając spostrzeżeń od kluczowych interesariuszy, w tym liderów, menedżerów i pracowników.

Projektowanie

Pomożemy Ci opracować i zaprojektować strategię dobrostanu pracowników, która jest "dopasowana do celu" dla Twojej organizacji poprzez analizę luk, priorytetów i możliwości.

Realizacja

Pomożemy Ci stworzyć zróżnicowane strategie i taktyki, aby lepiej zaangażować i wyposażyć pracowników, aby wnosili do pracy to, co w nich najlepsze.

Śledzenie

Pomożemy Ci zmierzyć sukces Twojego podejścia do dobrostanu pracowników poprzez opracowanie szerokiego zestawu wskaźników, które są powiązane z wynikami biznesowymi i włączone do raportowania ESG.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak opracować i wdrożyć skuteczne podejście do dobrostanu pracowników w Twojej firmie.

Contact us