Skip to main content
Rozwiązanie

Całkowite pakiety wynagrodzeń (Total Rewards)

Zastosowanie Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń jest kluczowe, by organizacja była w stanie konkurować o talenty w dynamicznym i zmienianym technologią cyfrową środowisku pracy. Willis Towers Watson może pomóc Ci w strategicznych inwestycjach w programy wynagrodzeń, które dostarczą maksymalną wartość dla Twoich pracowników, a równocześnie największy zwrot z inwestycji dla organizacji.

Kontakt

Miejsce pracy zmienia się pod wpływem nowych metod pracy, nowych wymagań dotyczących umiejętności, a także relacji w pracy. Czy proponowane przez Ciebie Całkowite Pakiety Wynagrodzeń dotrzymują tempa tym zmianom?

Stworzenie odpowiednich Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń może zadecydować o tym, czy będziesz skutecznie konkurować na globalnym rynków talentów, czy zostaniesz w tyle. Całkowite Pakiety Wynagrodzeń, na które składają się: wynagrodzenie, benefity, wellbeing i programy rozwoju kariery, działają jak katalizator, pomagając przyciągać, zatrzymywać i angażować talenty o kluczowym znaczeniu dla Twojej działalności. Mimo to w wielu organizacjach Całkowite Pakiety Wynagrodzeń nie rozwijają się wystarczająco szybko, aby dotrzymać tempa nowej rzeczywistości.

Identyfikacja obszarów, które przekształcają miejsce pracy

Willis Towers Watson pomaga organizacjom zajmować się obszarami i trendami, które przekształcają miejsce pracy i wywierają na pracodawców rosnącą presję modernizacji Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń. Do kwestii tych należy:

 • Cyfrowa transformacja miejsca pracy, która na nowo określa, kto, gdzie i jak wykonuje pracę.
 • Zmieniające się oczekiwania wielopokoleniowej siły roboczej, która ceni transparentność oraz spersonalizowane i nastawione na konsumenta podejście do talentów.
 • Zmiany w prawie, które prowadzą do zmian w obszarach takich jak równość płac, a także do większej integracji wykluczonych i zróżnicowania.
 • Nacisk na zapewnienie większego zwrotu z inwestycji.

Możemy pokazać Ci, jak uwzględnić te czynniki podczas projektowania i wdrażania programów Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń.

Budowanie zróżnicowanego portfela Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń

Poniższe elementy pomogą Ci zbudować portfel Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń, który sprawi, że Twoja organizacja wyprzedzi konkurencję:

 • Myśl strategicznie. Zmotywowanie i zaangażowanie talentów wymaga znacznie więcej niż odpowiedniego wynagrodzenia. Dlatego organizacje myślą strategicznie i uwzględniają w swoich ofertach wszystkie komponenty Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń: wynagrodzenie pieniężne, świadczenia, wellbeing i możliwości rozwoju kariery.
 • Postrzegaj nagrody przez pryzmat przyszłości. W dynamicznym środowisku pracy organizacje muszą skoncentrować się na nagradzaniu talentów o kluczowym znaczeniu dla ich przyszłego sukcesu. Dotyczy to także określania możliwości przekwalifikowania się osób, na które wpłynie automatyzacja, a które mają potencjał, by przyswoić nowe umiejętności.
 • Zrozum, jakie wartości cenią pracownicy. Informacje uzyskane dzięki segmentacji i analizie badań rynkowych pozwalają organizacjom zrozumieć, jakie wartości cenią najbardziej ich kluczowe grupy talentów, w tym także pracownicy tymczasowi, a w efekcie — opracowywać programy dostosowane do ich potrzeb.

  Pracodawcy powinni także zdawać sobie sprawę z rosnących oczekiwań pracowników, w zakresie sprawiedliwego wynagradzania (fair pay) oraz transparentnego procesu przyznawania i komunikowania pakietów wynagrodzeń.
 • Zadbaj o doświadczenia na poziomie konsumenckim. Obecnie pracownicy coraz częściej chcą być traktowani w miejscu pracy jak konsumenci. W związku z tym program Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń powinien wykorzystywać technologię, aby dawać pracownikom więcej możliwości wyboru i personalizacji oraz większą elastyczność.
 • Mierz koszty i efekty. Biorąc pod uwagę, że inwestycje w programy Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń są znaczące, konieczne jest dokładne zmierzenie korzyści finansowych oraz wpływu na przyciąganie, utrzymywanie i angażowanie pracowników.

  Organizacje, które cenią wartość pogłębionej analizy, mają do dyspozycji narzędzia takie jak Total Rewards Optimization. Narzędzie to pozwala zmierzyć, jaką część wydatków dana organizacja przeznacza na segmenty kluczowych talentów oraz, które nagrody mają największy wpływ na postawy i zachowania pracowników. Pozwala to uniknąć ryzyka inwestowania w niewłaściwe programy.
 • Kładź nacisk na Inclusion & Diversity. Kluczowym jest, aby pracodawca opracował formalne ramy dotyczące Inclusion and Diversity, dzięki którym programy Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń będą w efektywniej zaspokajać potrzeby zróżnicowanych zasobów ludzkich oraz promować kulturę opartą na integracji.

Techniki te pomogą Twojej organizacji opracować zróżnicowany portfel Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń i tym samym lepiej konkurować o najcenniejsze talenty.

Willis Towers Watson pomoże Twojej organizacji w opracowaniu i wdrożeniu programów Całkowitych Pakietów Wynagrodzeń, które stworzą maksymalną wartość dla Twoich kluczowych grup talentów w możliwie najbardziej opłacalny sposób.

Contact us