Skip to main content
main content, press tab to continue

Obowiązek informacyjny

Kto jest administratorem danych i skąd mamy Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34a (dalej WTW).

Dane osobowe zostały podane bezpośrednio przez Ciebie lub przekazane nam przez podmiot, który jest Twoim pracodawcą, lub z którym jesteś powiązana/powiązany ,albo pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, w szczególności z Dun & Bradstreet Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Dun & Bradstreet Poland). Jakie kategorie danych może przetwarzać WTW jeżeli dane są pozyskiwane z innych źródeł niż bezpośrednio od Ciebie?

W przypadku udostępnienia Twoich danych przez inny podmiot np. Twojego pracodawcę lub  Dun & Bradstreet Poland  lub pozyskania danych ze źródeł powszechnie dostępnych, WTW może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę, stanowisko.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

  • Kontaktowych, tj. w szczególności w celu kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, w tym w związku z Twoim zapytaniem wystosowanym do WTW. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji, w szczególności z osobami, które wystąpiły do WTW z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do prawidłowej komunikacji pomiędzy Tobą a WTW; lub
  • marketingowych WTW, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest marketing produktów i usług WTW (w tym marketing prowadzony w oparciu o profilowanie), w tym przesyłanie materiałów w postaci np. Kwartalnika WTW, a także informacji dotyczących organizowanych wydarzeń branżowych oraz uczestnictwa w tych wydarzeniach. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przedstawienia oferty lub otrzymywania materiałów informacyjnych lub marketingowych dotyczących działalności WTW. Twoje dane mogą być poddawane profilowaniu w zakresie takim jak dane kontaktowe, w tym służbowy adres e-mail oraz identyfikatory internetowe, identyfikatory sesji, wybrane ustawienia, adres IP, dane dotyczące aktywności, źródło wizyty, przybliżona lokalizacja, w celu określania Twojego zainteresowania poszczególnymi produktami oferowanymi przez WTW lub dostarczanymi materiałami, w tym w postaci monitorowania odczytywanych informacji przesyłanych przez WTW, co umożliwi nam zaproponowanie Tobie odpowiadającą Twoim preferencjom ofertę.

WTW będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz WTW. Dane osobowe mogą być udostępnione również innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa oraz do spółek z grupy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem WTW jest zapewnienie utrzymania relacji biznesowych oraz prawidłowego wykonywania umów.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe, tj. jeżeli Komisja Europejska uznała, że takie państwo zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych lub jeżeli odbywa się to w oparciu o mechanizmy zapewniające równoważny stopień ochrony, przede wszystkim Standardowe Klauzule umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach, kopię danych lub informacje o miejscu udostępniania danych skontaktuj się z nami w sposób podany na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na czas wymiany wiadomości między Tobą a WTW lub w celach marketingowych do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (w tym sprzeciwu wobec profilowania), jednak w każdym przypadku nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa. Możesz wnieść sprzeciw wysyłając wiadomość na adres mailowy: ochronadanych@wtwco.com

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek informacyjny Dun & Bradstreet Poland

W sytuacji kiedy Twoje dane osobowe zostały udostępnione do WTW przez Dun & Bradstreet Poland masz możliwość uzyskania dalszych informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Dun & Bradstreet Poland pod adresem internetowym: Dane osobowe przedsiębiorców oraz osób wpisanych do KRS.

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Onysyk

e-mail: ochronadanych@wtwco.com Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) ul. Domaniewska 34a

Contact us