Skip to main content
main content, press tab to continue

Globalne powiadomienie o polityce prywatności w witrynie internetowej

Willis Towers Watson prowadzi działalność na całym świecie za pośrednictwem spółek zależnych i stowarzyszonych. Dążymy do zachowania prywatności i przejrzystości naszych praktyk informacyjnych. W niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności opisujemy zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie przez nas informacji osobowych, które zbieramy w Internecie za pośrednictwem naszych witryn internetowych, a także związane z naszymi produktami i usługami.

Ogólny zarys dotyczący zbierania i wykorzystywania przez nas informacji osobowych

Niniejszy ogólny zarys ma na celu podsumowanie kluczowych informacji na temat naszych praktyk informacyjnych, które zostały dokładniej wyjaśnione poniżej (przejdź bezpośrednio do pełnej polityki prywatności). Rzeczywiste informacje, które zbieramy, i korzystanie przez nas z takich informacji danych osobowych, różnią się w zależności od charakteru naszych relacji i interakcji, ale poniższa tabela zawiera ogólny przegląd kategorii zbieranych przez nas informacji osobowych oraz celów, dla których je wykorzystujemy.

Kategorie zbieranych przez nas informacji osobowych
Imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne identyfikatory: identyfikatory takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.
Rejestry klientów: papierowa i elektroniczna dokumentacja klienta zawierająca dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, podpis, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, wykształcenie, aktualne zatrudnienie, historię zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, numer polisy ubezpieczeniowej, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe lub płatnicze, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.
Kategorie chronione: cechy kategorii chronionej na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego, takie jak rasa, kolor skóry, płeć, wiek, religia, narodowość, niepełnosprawność, obywatelstwo i informacje genetyczne.
Informacje handlowe: obejmuje dokumentację dotyczącą nieruchomości, produktów lub usług zakupionych, pozyskanych lub rozważanych, a także inne dane historyczne lub tendencje dotyczące zakupów lub użytkowania.
Dane użycia: informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym m.in. historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą.
Dane geolokalizacyjne: precyzyjne informacje o lokalizacji geograficznej konkretnej osoby lub urządzenia.
Informacje biometryczne: cechy fizjologiczne, biologiczne lub behawioralne, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub w połączeniu ze sobą w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej, w tym DNA, obrazy tęczówki, siatkówki, odcisk palca, odcisk twarzy, wzory ręki, dłoni, żył i nagrania głosowe, wzory lub rytmy naciśnięć klawiszy, wzorce lub rytmy chodu oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń, które zawierają informacje identyfikacyjne (w zakresie dozwolonym przez prawo).
Dane audio, wideo i inne dane elektroniczne: informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne informacje, takie jak nagrania z telewizji przemysłowej, zdjęcia i nagrania rozmów.
Historia zatrudnienia: informacje zawodowe lub dotyczące zatrudnienia.
Informacje o wykształceniu: informacje o wykształceniu i dokumentacja dotycząca wykształcenia.
Profile i wnioski: Wnioski wyciągnięte z dowolnej z informacji określonych powyżej w celu utworzenia profilu odzwierciedlającego preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności lub uzdolnienia rezydenta.

Jak wykorzystujemy informacje osobowe
Zapewnianie wsparcia i usług oraz obsługa naszych witryn internetowych
Analizowanie i ulepszanie naszej działalności
Personalizacja treści i doświadczeń
Cele reklamowe, marketingowe i promocyjne
Zabezpieczanie i ochrona naszej firmy
Ochrona naszych praw
Audyt, sprawozdawczość, ład korporacyjny i operacje wewnętrzne
Przestrzeganie zobowiązań prawnych


Prawa osób fizycznych. Prosimy zapoznać się z poniższym punktem Prawa i możliwości przysługujące osobom fizycznym aby uzyskać opis udostępnianych przez nas możliwości oraz praw użytkownika w odniesieniu do jego informacji osobowych. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, winien zapoznać się z punktem Dodatkowe informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia aby uzyskać ważne informacje na temat kategorii danych osobowych, które zbieramy i ujawniamy, oraz jego praw wynikających z przepisów o ochronie prywatności stanu Kalifornia.

1. Zakres

W niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności opisano, ogólnie, w jaki sposób Willis Towers Watson, działając jako „administrator” lub „firma” na mocy obowiązujących przepisów prawa, postępuje z informacjami osobowymi i przetwarza informacje osobowe związane z:

 • korzystaniem z naszych witryn internetowych i powiązanych usług, które odsyłają do niniejszego powiadomienia o polityce prywatności, w tym witryny willistowerswatson.com („Strona główna”) oraz innych witryn internetowych kontrolowanych przez Willis Towers Watson (łącznie „Witryny internetowe”),
 • naszymi byłymi, obecnymi i potencjalnymi klientami,
 • osobami, które komunikują się z nami,
 • osobami, które korzystają z naszych produktów i usług („Usługi”) oraz osobami, których informacje osobowe otrzymujemy w ramach świadczenia Usług.

Zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie przez nas informacji osobowych osób fizycznych będzie się różnić w zależności od okoliczności. Niniejsze powiadomienie o polityce prywatności ma na celu opisanie naszych ogólnych praktyk w zakresie prywatności i ochrony danych. W niektórych przypadkach do przetwarzania przez nas określonych danych mogą być przekazywane różne lub dodatkowe powiadomienia dotyczące naszych praktyk w zakresie zbierania i przetwarzania określonych informacji osobowych.

Informacje osobowe. W niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności termin „informacje osobowe” obejmuje inne podobne terminy określone w obowiązujących przepisach o ochronie danych – takie jak „dane osobowe” i „dane umożliwiające identyfikację tożsamości”. Ogólnie, informacje osobowe obejmują wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane lub możliwe do powiązania z konkretną osobą fizyczną.

Dane nieuwzględnione w niniejszym powiadomieniu. Niniejsze powiadomienie o polityce prywatności nie ma zastosowania do osób ubiegających się o pracę i kandydatów, którzy ubiegają się o zatrudnienie w naszej firmie za pośrednictwem naszego portalu rekrutacyjnego ani do naszych pracowników etatowych i osób wykonujących pracę, niebędących pracownikami etatowymi, których informacje osobowe podlegają innym powiadomieniom o polityce prywatności, przekazywanym takim osobom w kontekście ich zatrudnienia lub współpracy z podmiotem z grupy Willis Towers Watson.

2. Administrator danych i odpowiedzialne podmioty grupy Willis Towers Watson

Podczas świadczenia Usług na rzecz klientów Willis Towers Watson może działać jako „dostawca usług” lub „podmiot przetwarzający” zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Oznacza to, że możemy otrzymywać lub zbierać informacje osobowe użytkownika od naszego klienta lub w jego imieniu. W tym scenariuszu będziemy przetwarzać informacje osobowe wyłącznie w imieniu naszych klientów i zgodnie z instrukcjami naszych klientów (którzy z perspektywy prawa ochrony prywatności są „administratorami” lub „firmami” w odniesieniu do informacji osobowych, które przetwarzamy w ich imieniu). W przypadku gdy działamy jako „dostawca usług” lub „podmiot przetwarzający”, do przetwarzania informacji osobowych zastosowanie mieć będą powiadomienia o polityce prywatności naszych klientów (niebędące niniejszym powiadomieniem) oraz będą miały charakter nadrzędny.

W przypadku gdy działamy w charakterze administratora lu w odniesieniu do informacji osobowych, na potrzeby RODO i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy o ochronie danych osobowych na Kajmanach (ang. Cayman Islands Data Protection Law, „DPL”), zastosowanie będzie miało niniejsze powiadomienie o polityce prywatności, jak wyjaśniono poniżej. Ponadto Willis Towers Watson plc jest administratorem, chyba że przetwarzanie jest kontrolowane przez inny podmiot Willis Towers Watson.

Nasze witryny internetowe. Witryny internetowe są kontrolowane przez Willis Towers Watson plc, chyba że Witryna internetowa określi (w warunkach użytkowania lub w inny sposób), że jest kontrolowana przez inny podmiot Willis Towers Watson. Spółki grupy Willis Towers Watson (a także poszczególne oddziały Willis Towers Watson) mogą posiadać własne witryny internetowe z własnymi powiadomieniami o polityce prywatności, w którym to przypadku niniejsze powiadomienie o polityce prywatności nie będzie miało zastosowania do takich witryn, chyba że dana witryna internetowa zawiera łącze do niniejszego powiadomienia o polityce prywatności.

Witryny internetowe i konkretne strony internetowe, do których prowadzą łącza lub z których prowadzą łącza do strony www.willistowerswatson.com mogą podlegać odrębnym warunkom użytkowania (w tym oddzielnym powiadomieniom o polityce prywatności, osobnym informacjom o plikach cookie i oddzielnym preferencjom dotyczącym plików cookie, do których użytkownik może uzyskać dostęp i które może przeglądać w tych witrynach). Fakt zawierania odniesienia do innej witryny nie oznacza, że strona lub usługa, do której prowadzi łącze, jest zatwierdzona przez nas lub nasze podmioty stowarzyszone. Te zewnętrzne witryny internetowe podlegają innym warunkom użytkowania (w tym powiadomieniom o polityce prywatności), a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeglądanie i korzystanie z każdej z nich zgodnie z obowiązującymi warunkami użytkowania. Willis Towers Watson nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje osobowe użytkownika są przetwarzane przez takie zewnętrzne witryny internetowe.

Usługi i inne działania. W odniesieniu do naszych Usług i innych działań biznesowych ogólnie spółka z grupy Willis Towers Watson, z którą użytkownik współpracuje, jest administratorem jego informacji osobowych, wraz z Willis Towers Watson plc, spółką dominującą dla grupy Willis Towers Watson.

3. Przekazywanie transgraniczne

Willis Towers Watson jest firmą globalną, a dane, które zbieramy od użytkownika, mogą być przekazywane, udostępniane, przetwarzane lub przechowywane oraz podlegać żądaniom organów ścigania w jurysdykcjach poza jurysdykcją użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Panamie, Bermudach, Unii Europejskiej i innych jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Niektóre z tych jurysdykcji, w tym Stany Zjednoczone, mogą nie zapewniać równoważnego poziomu ochrony danych, jaki zapewnia macierzysta jurysdykcja użytkownika. Wdrożyliśmy zabezpieczenia w celu ochrony informacji osobowych przekazywanych do innych krajów, w tym stosowne zabezpieczenia umowne. Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych przedstawionych poniżej.

4. Zbierane informacje osobowe

Zbieramy informacje osobowe bezpośrednio od osób fizycznych, automatycznie związane z korzystaniem z Usług i Witryn internetowych, a w niektórych przypadkach od osób trzecich (takich jak sieci społecznościowe, dostawcy platform, podmioty przetwarzające płatności i operatorzy niektórych usług zewnętrznych, z których korzystamy). Zasadniczo zbieramy informacje osobowe użytkownika na zasadzie dobrowolności. Jeśli jednak użytkownik odmówi podania określonych informacji osobowych, które są obowiązkowe, może nie mieć dostępu do określonych usług lub możemy nie być w stanie w pełni odpowiedzieć na jego zapytanie.

Zbierane i przetwarzane przez nas informacje osobowe będą się różnić w zależności od okoliczności. Na przykład informacje osobowe, które możemy zbierać za pośrednictwem naszych Witryn internetowych, obejmują:

 • imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, zawód i inne dane kontaktowe użytkownika,
 • informacje dotyczące interakcji użytkownika z nami oraz korzystania przez niego z naszych Witryn internetowych i Usług,
 • zainteresowania użytkownika związane z naszymi Usługami lub obszarami, w których działamy,
 • informacje, które użytkownik może nam dobrowolnie przekazać, wypełniając formularz w naszych Witrynach internetowych,
 • informacje na temat korzystania przez użytkownika z naszych Witryn internetowych i Usług.

Możemy również zbierać dodatkowe informacje osobowe w ramach świadczenia naszych Usług, prowadzenia naszej działalności i interakcji z osobami fizycznymi w ramach naszej działalności, które mogą czasami obejmować „wrażliwe” informacje (znane także jako „szczególne kategorie danych osobowych” zgodnie z RODO, takie jak dokumentacja zdrowotna lub dane dotyczące wyroków skazujących, i zwane „wrażliwymi danymi osobowymi” zgodnie z DPL, takie jak dane na temat zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane medyczne, dane dotyczące popełnienia lub zarzutu popełnienia przestępstwa; postępowania w sprawie przestępstwa, które popełniono lub które jest zarzucane. Jeśli wymaga tego prawo, przekażemy użytkownikowi określone informacje dotyczące przetwarzania danych dotyczące tego, w jaki sposób możemy przetwarzać te dane i jakie prawa użytkownik może mieć w związku z takim przetwarzaniem.

Kategorie źródeł informacji osobowych. Możemy zbierać informacje osobowe bezpośrednio od użytkownika, jak również w sposób automatycznie związany z korzystaniem z naszych Witryn internetowych i innych usług, a także od osób trzecich. Na przykład zbieramy informacje osobowe:

 • od użytkownika, bezpośrednio (tj. za pośrednictwem informacji, które użytkownik nam przekazuje, w tym za pośrednictwem formularzy, które użytkownik może wypełnić i przesłać poprzez nasze Witryny internetowe) albo pośrednio (tj. obserwując działania użytkownika w naszych Witrynach internetowych),
 • z treści ankiet, które mogą użytkownik wypełnia,
 • z „plików cookie” i innych podobnych narzędzi wdrożonych w niektórych częściach naszych Witryn internetowych (więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w naszych Witrynach internetowych można znaleźć w punkcie 7 poniżej),
 • od naszych klientów w związku ze świadczeniem im przez nas profesjonalnych usług,
 • od dostawców usług analizy danych,
 • od podmiotów państwowych,
 • od dostawców usług (tj. firm, które pomagają nam w realizacji naszych umów i prowadzeniu działalności, np. w celu realizacji korespondencji lub świadczenia usług dla klientów),
 • z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (w tym od osób, których użytkownik jest znajomym lub z którymi jest w inny sposób powiązany) oraz od innych podmiotów zewnętrznych.

Kategorie zbieranych przez nas informacji osobowych. Chociaż zbierane przez nas informacje osobowe różnią się – jak wyjaśniono powyżej – w zależności od charakteru świadczonych lub wykorzystywanych usług oraz naszych interakcji z osobami fizycznymi, możemy zbierać następujące kategorie informacji osobowych (z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawnych i ograniczeń):

 • Imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne identyfikatory: identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres, unikatowy identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres IP, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory,
 • Rejestry klientów: papierowa i elektroniczna dokumentacja klienta zawierająca informacje osobowe, takie jak imię i nazwisko, podpis, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, wykształcenie, aktualne zatrudnienie, historię zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, numer polisy ubezpieczeniowej, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe lub płatnicze, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • Kategorie chronione: cechy kategorii chronionej na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego, takie jak rasa, kolor skóry, płeć, wiek, religia, narodowość, niepełnosprawność, obywatelstwo i informacje genetyczne,
 • Informacje handlowe: obejmuje dokumentację dotyczącą nieruchomości, produktów lub usług zakupionych, pozyskanych lub rozważanych, a także inne dane historyczne lub tendencje dotyczące zakupów lub użytkowania,
 • Dane użycia: informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym m.in. historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą,
 • Dane geolokalizacyjne: precyzyjne informacje o lokalizacji geograficznej konkretnej osoby lub urządzenia,
 • Informacje biometryczne: cechy fizjologiczne, biologiczne lub behawioralne, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub w połączeniu ze sobą w celu ustalenia tożsamości osoby fizycznej, w tym DNA, obrazy tęczówki, siatkówki, odcisk palca, odcisk twarzy, wzory ręki, dłoni, żył i nagrania głosowe, wzory lub rytmy naciśnięć klawiszy, wzorce lub rytmy chodu oraz dane dotyczące snu, zdrowia lub ćwiczeń, które zawierają informacje identyfikacyjne (w zakresie dozwolonym przez prawo),
 • Dane audio, wideo i inne dane elektroniczne: informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne informacje, takie jak nagrania z telewizji przemysłowej, zdjęcia i nagrania rozmów,
 • Historia zatrudnienia: informacje zawodowe lub dotyczące zatrudnienia,
 • Informacje o wykształceniu: informacje o wykształceniu i dokumentacja dotycząca wykształcenia,
 • Profile i wnioski: Wnioski wyciągnięte z dowolnej z informacji określonych powyżej w celu utworzenia profilu odzwierciedlającego preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności lub uzdolnienia rezydenta.

Niektóre przepisy prawa, w tym RODO, wymagają od nas poinformowania użytkownika o podstawach prawnych przetwarzania przez nas jego informacji osobowych. Zgodnie z RODO (i innymi stosownymi przepisami prawa) przetwarzamy informacje osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Realizacja umowy: w celu realizacji umów, które użytkownik mógł z nami zawrzeć (na przykład w przypadku korzystania z naszych Usług),
 • Przestrzeganie przepisów prawa: przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych,
 • Nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe: w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, w tym:
  • w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z funkcji interaktywnych, z których może korzystać w naszych Witrynach internetowych, i personalizacji jego doświadczeń w Witrynach internetowych poprzez prezentowanie treści dostosowanych do potrzeb użytkownika,
  • w celu korespondowania z użytkownikiem, powiadamiania go o wydarzeniach lub zmianach w naszych usługach lub w inny sposób odpowiadania na zapytania i prośby o informacje, które mogą obejmować marketing przedstawiany użytkownikowi,
  • w celu świadczenia użytkownikowi profesjonalnych usług za pośrednictwem aplikacji Willis Towers Watson; takie usługi będą podlegać dodatkowym warunkom użytkowania, w tym prywatności,
  • w celu analizy danych, audytów, monitorowania oszustw i zapobiegania im oraz opracowywania nowych produktów, ulepszania, poszerzania lub modyfikowania naszych Witryn internetowych, identyfikowania trendów użytkowania, określania skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenia i rozszerzania naszej działalności biznesowej,
  • w celu ochrony i obrony naszych praw i interesów oraz praw osób trzecich,
 • Za zgodą użytkownika: jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas uzyskania zgody użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego informacji osobowych, uzyskamy odpowiednią zgodę użytkownika. Gdy uzyskamy zgodę użytkownika, RODO (w stosownych przypadkach) i inne obowiązujące przepisy prawa dają mu prawo do wycofania zgody. Można to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych podanych na końcu niniejszego powiadomienia o polityce prywatności. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z Witryn internetowych przez użytkownika może być uznane za dorozumianą zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji osobowych zgodnie z opisem w niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności.

Cele wykorzystywania informacji osobowych. Cele, dla których możemy przetwarzać informacje osobowe, będą się różnić w zależności od okoliczności, ale generalnie wykorzystujemy informacje osobowe do celów określonych poniżej. W przypadkach, w których zastosowanie mają przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy prawa, w nawiasach określono podstawy prawne takiego przetwarzania (więcej informacji na temat podstaw prawnych można znaleźć powyżej).

 • Świadczenie wsparcia i usług: obejmuje świadczenie naszych Usług, obsługa naszych Witryn internetowych, aplikacji i usług online; komunikowanie się z użytkownikiem w sprawie dostępu do naszych Usług i korzystania z nich; odpowiadanie na zapytania użytkownika; rozwiązywanie problemów, realizacja zamówień i żądań użytkownika, przetwarzanie płatności i zapewnianie wsparcia technicznego; oraz w innych celach związanych z obsługą klienta i wsparciem (podstawa prawna: realizacja naszej umowy z użytkownikiem oraz nasze prawnie uzasadnione interesy).
 • Analizowanie i ulepszanie naszej działalności: obejmuje lepsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do naszych Usług i Witryn internetowych oraz jak z nich korzystają, ocena i poprawa naszych Witryn internetowych, Usług i operacji biznesowych oraz opracowywanie nowych funkcji, ofert i usług; przeprowadzanie ankiet i innych ocen (takich jak ankiety zadowolenia klientów) oraz do innych celów badawczych i analitycznych (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe).
 • Personalizowanie treści i doświadczeń: obejmuje dostosowywanie treści, które wysyłamy lub wyświetlamy w naszych witrynach internetowych i innych Usługach; oferowanie spersonalizowanej pomocy i instrukcji dotyczących lokalizacji oraz personalizacja doświadczeń użytkownika (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub zgoda użytkownika).
 • Cele reklamowe, marketingowe i promocyjne: obejmuje kontaktowanie się z użytkownikiem w celu uzyskania bardziej odpowiednich reklam oraz oceny, pomiaru i poprawy skuteczności naszych kampanii reklamowych; wysyłanie newsletterów, ofert lub innych informacji, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika; kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie naszych Usług lub informacji, które naszym zdaniem mogą go zainteresować; a także zarządzanie promocjami i konkursami (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub zgoda użytkownika).
 • Zabezpieczanie i ochrona naszej działalności: obejmuje ochronę i zabezpieczanie naszych działań biznesowych, aktywów, Usług, sieci i informacji oraz zasobów technologicznych; prowadzenie dochodzeń, zapobieganie, wykrywanie i podejmowanie działań dotyczących oszustw, nieuprawnionego dostępu, sytuacji, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia dla praw lub bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub strony trzeciej, lub innych nieautoryzowanych działań bądź niewłaściwego postępowania (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub przestrzeganie przepisów prawa).
 • Ochrona naszych praw: w tym zarządzanie faktycznymi i potencjalnymi sporami i roszczeniami prawnymi oraz reagowanie na nie, a także innego rodzaju ustalenie, dochodzenie lub obrona naszych praw lub interesów, w tym w kontekście przewidywanego lub rzeczywistego sporu sądowego ze stronami trzecimi (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub przestrzeganie prawa).
 • Audyty, sprawozdawczość, ład korporacyjny i operacje wewnętrzne: w tym związane z audytami finansowymi, podatkowymi i księgowymi; audyty i oceny naszych działań, prywatności, bezpieczeństwa i kontroli finansowych, ryzyka i zgodności z wymogami prawnymi; nasza ogólna działalność, księgowość, prowadzenie rejestrów i funkcje prawne; oraz związane z każdą faktyczną lub planowaną fuzją, przejęciem, sprzedażą lub transferem aktywów, finansowaniem, likwidacją lub restrukturyzacją całości lub części naszej działalności (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub przestrzeganie prawa).
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych: w tym w celu zachowania zgodności z prawem, naszymi zobowiązaniami prawnymi i postępowaniem prawnym, takim jak nakazy sądowe, wezwania, nakazy sądowe oraz wnioski organów regulacyjnych lub ścigania (podstawa prawna: nasze prawnie uzasadnione interesy biznesowe lub przestrzeganie prawa).

Informacje zbiorcze i pozbawione elementów umożliwiających identyfikację. Możemy pozbawić informacje osobowe elementów umożliwiających identyfikację oraz tworzyć anonimowe i zagregowane zestawy danych i raporty w celu oceny, doskonalenia i rozwijania naszej działalności, produktów i usług, przygotowywania raportów porównawczych dotyczących naszej branży oraz do innych celów badawczych, marketingowych i analitycznych.

6. Ujawnienie informacji osobowych

Informacje osobowe, które zbieramy, ujawniamy w sposób określony w tym punkcie.

A. Cele, dla których ujawniamy informacje osobowe

Willis Towers Watson może ujawnić informacje osobowe użytkownika dowolnej spółce należącej do grupy Willis Towers Watson w celach określonych powyżej, w tym w celach marketingowych produktów i usług oferowanych przez inne jednostki w ramach grupy Willis Towers Watson (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Możemy również ujawniać informacje osobowe użytkownika z następujących powodów:

 • zewnętrznym usługodawcom, takim jak podmioty świadczące obsługę klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt, hostowanie naszych Witryn internetowych i innych usług,
 • podmiotom zewnętrznym zaangażowanym w wydarzenia, na które użytkownik się rejestruje, aby ułatwić mu udział w tych wydarzeniach,
 • jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji osobowych użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami, które mogą obejmować przepisy prawa obowiązujące poza jego krajem zamieszkania,
 • w celu egzekwowania lub stosowania warunków użytkowania naszych Witryn internetowych lub w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Willis Towers Watson, naszych klientów, podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów,
 • z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, aby odpowiadać na wnioski sądów, organów ścigania, organów regulacyjnych i innych organów publicznych i państwowych, które mogą obejmować takie organy poza krajem zamieszkania użytkownika,
 • w związku z planowaniem, analizą due diligence i wdrażaniem transakcji handlowych, w tym reorganizacją, fuzją, sprzedażą całości lub części naszych aktywów, przedsięwzięciem joint venture, cesją, przeniesieniem lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnymi postępowaniami) – w takich przypadkach informacje osobowe użytkownika zostaną przekazane podmiotowi przejmującemu,
 • zgodnie z odrębnymi warunkami użytkowania, które mogą mieć zastosowanie do użytkownika, lub za jego wyraźną zgodą.

Wymagamy od tych zewnętrznych dostawców usług wdrożenia i stosowania zabezpieczeń w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa informacji osobowych użytkownika. Te podmioty zewnętrzne wyraziły zgodę na ograniczenia poufności oraz na wykorzystywanie wszelkich informacji osobowych, które im udostępniamy lub które zbierają w naszym imieniu, wyłącznie w celu świadczenia nam zakontraktowanych usług.

Informacje zbiorcze i pozbawione elementów umożliwiających identyfikację. Możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym informacje zbiorcze i pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, które nie identyfikują i nie są powiązane z konkretną osobą fizyczną, w celach badawczych, marketingowych, analitycznych i innych.

B. Kategorie ujawnianych informacji osobowych

Niektóre przepisy dotyczące prywatności (takie jak kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (ang. California Consumer Privacy Act, „CCPA”)) wymagają od nas ujawniania kategorii Informacji osobowych, które ujawniliśmy w celach biznesowych, jak również kategorii, które „sprzedaliśmy” (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w CCPA lub innych obowiązujących przepisach). Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych kategorii informacji osobowych, prosimy zapoznać się z opisami kategorii informacji osobowych w punkcie Zebrane informacje osobowe, powyżej.

Kategorie informacji osobowych ujawnianych w celach biznesowych. Co do zasady, możemy ujawniać następujące kategorie informacji osobowych w celu realizacji naszych określonych powyżej celów biznesowych:

 • imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne dane identyfikacyjne,
 • rejestry klientów,
 • kategorie chronione,
 • informacje handlowe,
 • dane użycia,
 • dane geolokalizacyjne,
 • informacje biometryczne,
 • dane audio, wideo i inne dane elektroniczne,
 • historia zatrudnienia,
 • informacje o wykształceniu
 • profile i wnioski.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ujawniliśmy wymienione powyżej kategorie informacji osobowych następującym kategoriom podmiotów zewnętrznych: nasi klienci, sieci reklamowe, dostawcy usług analizy danych, inni usługodawcy, inne firmy ubezpieczeniowe i podmioty państwowe.

Kategorie sprzedawanych informacji osobowych. Chociaż nie ujawniamy informacji osobowych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie pieniężne od takich osób trzecich, ujawniamy lub udostępniamy informacje osobowe osobom trzecim w celu otrzymywania od nich określonych usług lub świadczeń, np. gdy zezwalamy podmiotom trzecim na zbieranie informacji, takich jak historia przeglądania naszych Witryn internetowych, w celu ulepszenia i pomiaru naszych kampanii reklamowych. CCPA definiuje „sprzedaż” jako ujawnianie lub udostępnianie Informacji osobowych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe świadczenia. Zgodnie z CCPA kategorie Informacji osobowych, które możemy „sprzedać” zgodnie z definicją CCPA, obejmują:

 • identyfikatory,
 • dane użycia,
 • dane geolokalizacyjne.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy „sprzedaliśmy” wymienione powyżej kategorie informacji osobowych dostawcom usług analizy danych.

7. Pliki cookie i śledzenie

Nasze Witryny internetowe mogą wykorzystywać własne i zewnętrzne pliki cookie, znaczniki pikselowe, wtyczki i inne narzędzia do zbierania informacji o urządzeniu, użytkowaniu i przeglądaniu, gdy użytkownicy odwiedzają nasze Witryny internetowe lub korzystają z naszych serwisów internetowych. Na przykład, gdy użytkownik odwiedza nasze Witryny internetowe, nasz serwer może rejestrować jego adres IP (oraz powiązane informacje o lokalizacji) oraz inne informacje, takie jak typ przeglądarki internetowej, adres MAC, typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwę i wersję systemu operacyjnego, producenta i model urządzenia, język oraz strony, które użytkownik przegląda i łącza, które klika, w naszych Witrynach internetowych, a także datę i sygnaturę czasową, które są związane z działaniami użytkownika w naszych Witrynach internetowych.

Wykorzystujemy te informacje w celach bezpieczeństwa, aby ułatwić nawigację, personalizować i poprawiać doświadczenia użytkownika podczas korzystania z Witryn internetowych, ulepszać i mierzyć nasze kampanie reklamowe oraz lepiej docierać do użytkowników z odpowiednimi reklamami zarówno w naszych Witrynach internetowych, jak i w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych. Zbieramy również informacje statystyczne na temat korzystania z Witryn internetowych w celu stałej poprawy ich konstrukcji i funkcjonalności. Chcemy wiedzieć, jak są wykorzystywane, oraz odpowiadać na wszelkie pytania z nimi związane. Nasza Informacja o plikach cookie zawiera dalsze informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie ustawionymi przez tę Witrynę za pomocą naszego menedżera preferencji dotyczących plików cookie. Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, powinien wrócić i użyć menedżera preferencji dotyczących plików cookie w tej witrynie, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie dla tej witryny.

Pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które witryna internetowa przesyła na komputer lub inne urządzenie użytkownika w celu zapisania, a niekiedy zbierania informacji na temat tego, jak korzysta z witryn, ile czasu na nich spędza, które strony odwiedza, jakie ma preferencje językowe, a także innych anonimowych danych dotyczących ruchu. Użytkownik może kontrolować sposoby ich wykorzystywania w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może odmówić akceptacji plików cookie, aktywując w przeglądarce ustawienie umożliwiające ich odrzucanie. Jeśli jednak wybierze takie ustawienie, może to wpłynąć na funkcjonowanie naszych Witryn internetowych. O ile użytkownik nie dostosował ustawień przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wysyłał pliki cookie po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do naszych Witryn internetowych lub zalogowaniu się do nich. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie – np. jak sprawdzać ustawione pliki cookie, jak nimi zarządzać i jak je usuwać, należy wejść na stronę www.aboutcookies.org, lub www.allaboutcookies.org. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie w naszych Witrynach internetowych oraz możliwości wyboru użytkownika w zakresie umieszczania plików cookie, należy zapoznać się z naszą Informacją o plikach cookie. Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, powinien wrócić i zapoznać się z Informacją o plikach cookie w tej witrynie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane w tej witrynie.

Znaczniki pikselowe i inne podobne technologie. Znaczniki pikselowe (znane również jako sygnały nawigacyjne i czyste GIFy) mogą być używane w związku z niektórymi Witrynami internetowymi w celu, między innymi, śledzenia działań użytkowników Witryn internetowych (w tym odbiorców wiadomości e-mail), pomiaru skuteczności naszych kampanii marketingowych i gromadzenia statystyk dotyczących korzystania z Witryn internetowych i wskaźników odpowiedzi. My i nasi usługodawcy korzystamy również ze znaczników pikselowych w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do naszych klientów, co pomaga nam w śledzeniu odpowiedzi na wiadomości e-mail, identyfikowaniu, kiedy nasze wiadomości e-mail są wyświetlane, oraz śledzeniu, czy nasze wiadomości e-mail są przesyłane dalej.

Pliki dziennika. Większość przeglądarek gromadzi pewne informacje, takie jak adres IP, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej. Informacje te są gromadzone automatycznie i przechowywane w plikach dziennika.

Narzędzia analityczne podmiotów zewnętrznych. Nasze Witryny internetowe mogą wykorzystywać zautomatyzowane urządzenia i aplikacje obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (np. Google Analytics), które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do zbierania i analizowania informacji na temat korzystania z Witryn internetowych oraz raportowania aktywności i trendów. Więcej informacji można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, powinien wrócić i zapoznać się z Informacją o plikach cookie w tej witrynie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pliki cookie są wykorzystywane w tej witrynie.

Sygnały „nie śledź”. Należy pamiętać, że nasze Witryny internetowe nie rozpoznają ani nie reagują na żaden sygnał, który przeglądarka użytkownika może przesyłać za pośrednictwem tak zwanej funkcji „Nie śledź” dostępnej w jego przeglądarce. Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie w naszych Witrynach internetowych, nie powinien polegać na żadnej funkcji „Nie śledź” dostępnej w jego przeglądarce. Aby uzyskać więcej informacji na temat sygnałów „nie śledź”, należy kliknąć tutaj.

8. Reklamy oparte na zainteresowaniach

W niektórych naszych witrynach internetowych możemy współpracować z sieciami reklamowymi podmiotów zewnętrznych, firmami analitycznymi, świadczącymi usługi pomiarowe i innymi („firmy reklamowe podmiotów zewnętrznych”) w celu wyświetlania reklam w naszych Witrynach internetowych oraz zarządzania naszymi reklamami w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych, aplikacjach mobilnych i usługach online. My i te zewnętrzne firmy reklamowe możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych i innych narzędzi do zbierania informacji w naszych Witrynach internetowych (oraz na stronach i w usługach podmiotów zewnętrznych), takich jak historia przeglądania, adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikatory plików cookie i identyfikatory reklamowe, a także inne identyfikatory, ogólne informacje o lokalizacji oraz – za zgodą użytkownika – informacje geolokalizacyjne urządzenia użytkownika; my i te zewnętrzne firmy reklamowe korzystamy z tych informacji w celu dostarczania użytkownikowi bardziej odpowiednich reklam i treści oraz w celu dokonania oceny powodzenia takich reklam i treści.

Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi reklamowych plików cookie podmiotów zewnętrznych ustawionych przez tę Witrynę za pomocą naszego menedżera preferencji dotyczących plików cookie. Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, powinien wrócić i użyć menedżera preferencji dotyczących plików cookie w tej witrynie, aby ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie.

Aby uzyskać informacje na temat osób trzecich, z którymi możemy współpracować w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam w witrynach zewnętrznych oraz mierzenia skuteczności naszego marketingu i naszych kampanii, prosimy zapoznać się z naszą Informacją o plikach cookie Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, powinien wrócić i zapoznać się z Informacją o plikach cookie w tej witrynie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pliki cookie są tam wykorzystywane. Na poniższych branżowych stronach internetowych można również uzyskać więcej informacji na temat reklam ukierunkowanych lub opartych na zainteresowaniach oraz zrezygnować z wielu sieci reklamowych:

9. Bezpieczeństwo

Firma Willis Towers Watson wdrożyła techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony zbieranych przez nas informacji osobowych. Mimo to nie zawsze można zagwarantować bezpieczeństwo przesyłania informacji przez Internet i użytkownik potwierdza to w trakcie uzyskiwania dostępu do naszych Witryn internetowych i Usług oraz korzystania z nich. W razie uzasadnionego przeświadczenia, że interakcje z nami nie są już bezpieczne (na przykład w wypadku przekonania, że bezpieczeństwo dowolnego z kont użytkownika zostało naruszone), prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym w sposób opisany w punktach „Kontakt i uwagi“ más poniżej.

10. Prawa i możliwości przysługujące osobom fizycznym

Marketing. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości wiadomości marketingowych, kontaktując się z nami lub korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wiadomości e-mail. Postaramy się spełnić prośbę/prośby użytkownika tak szybko, jak to możliwe. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać mu ważne wiadomości administracyjne, z których nie można zrezygnować.

Dostęp, zmiana i usunięcie. Użytkownik może zażądać przeglądu, wprowadzenia zmian, usunięcia danych lub innego zastosowania swoich praw wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie prywatności w odniesieniu do przechowywanych przez nas informacji osobowych, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik może przekazać nam żądanie dotyczące jego informacji osobowych:

Podejmujemy kroki zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik chce przejrzeć, poprawić, zaktualizować, zablokować swoje informacje osobowe lub ograniczyć ich przetwarzanie lub poprosić o kopię swoich informacji osobowych, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataaccessrequest@willistowerswatson.com lub pocztą tradycyjną na adres podany w punkcie „Kontakt i uwagi” poniżej.

We wniosku należy zaznaczyć wyraźnie, które informacje osobowe użytkownik chce zmienić, czy chciałby, by jego informacje osobowe zostały wycofane z naszej bazy danych lub jakie inne ograniczenia chciałby nałożyć na wykorzystywanie przez nas jego informacji osobowych. Dla bezpieczeństwa użytkownika możemy zrealizować tylko żądania w odniesieniu do informacji osobowych powiązanych z danym adresem e-mail, z którego zostanie nam przesłane takie żądanie. Być może będziemy też musieli zweryfikować tożsamość użytkownika przed zrealizowaniem jego żądania. Postaramy się zrealizować żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

Należy pamiętać, że możemy być zmuszeni do zachowania określonych informacji w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji lub w celu realizacji transakcji, które użytkownik rozpoczął przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie danych. W naszych bazach danych i innych dokumentach mogą znajdować się również resztkowe informacje, które nie zostaną usunięte.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych przedstawionych poniżej. Z zastrzeżeniem kwestii prawnych i innych dozwolonych okoliczności, dołożymy uzasadnionych starań, aby niezwłocznie zrealizować żądanie użytkownika, lub poinformujemy go, jeśli będziemy potrzebować dalszych informacji do realizacji jego żądania.

Możemy nie zawsze być w stanie w pełni zrealizować żądania użytkownika, na przykład jeśli wpłynie to na obowiązek zachowania poufności wobec innych osób lub jeśli jesteśmy prawnie uprawnieni do rozpatrzenia żądania w inny sposób.

Dodatkowe informacje dla niektórych jurysdykcji. Firma Willis Towers Watson zobowiązuje się do przestrzegania praw do ochrony prywatności osób fizycznych na mocy wszystkich obowiązujących nas przepisów dotyczących ochrony prywatności. Niektóre przepisy dotyczące ochrony prywatności wymagają, abyśmy przekazywali odpowiednim konsumentom konkretne informacje na temat praw osób fizycznych, które zostały zamieszczone na końcu niniejszego Powiadomienia:

 • Kalifornia: jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, ma określone prawa wynikające z przepisów o ochronie prywatności stanu Kalifornia w odniesieniu do swoich informacji osobowych, jak określono poniżej w punkcie Dodatkowe informacje dla niektórych jurysdykcji.
 • UE/EOG: jeśli użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, winien przejść do punktu Dodatkowe informacje dla niektórych jurysdykcji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw wynikających z RODO.
  • Brazylia/LGPD: jeżeli użytkownik znajduje się w Brazylii i podlega brazylijskiej ustawie o ochronie informacji osobowych (LGPD), winien przejść do punktu Dodatkowe informacje dla niektórych jurysdykcji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw wynikających z LGPD.

11. Okres przechowywania

Będziemy przechowywać informacje osobowe użytkownika przez okres niezbędny do zrealizowania celów określonych w niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności, chyba że konieczne będzie przechowywanie ich przez dłuższy okres bądź taka ewentualność będzie dopuszczona przez przepisy prawa bądź zdefiniowana w umowie. Możemy przechowywać informacje osobowe przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego nasze zobowiązania regulacyjne lub zobowiązania z tytułu zawodowej odpowiedzialności odszkodowawczej lub jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych praw i interesów prawnych lub praw i interesów innych osób. W odniesieniu do danych i plików przetwarzanych przez nas jako podmiot przetwarzający przechowujemy te informacje osobowe zgodnie z instrukcjami naszych klientów i zgodnie z wymogami prawa.

12. Dzieci i osoby niepełnoletnie

Witryny internetowe i Usługi nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i nie zbieramy świadomie informacji osobowych osób niepełnoletnich poniżej 16. roku życia.

13. Zmiany w naszym Powiadomieniu o polityce prywatności

Okresowo możemy zmieniać nasze Powiadomienie o polityce prywatności. Data wejścia w życie podana na górze wskazuje ostatnią zmianę niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności. Sprawdzenie tej daty wejścia w życie umożliwia określenie, czy od czasu ostatniego przeglądu powiadomienia nastąpiły zmiany. Powiadomimy użytkownika o zmianach w niniejszym powiadomieniu o polityce prywatności, publikując zmienioną wersję Powiadomienia o polityce prywatności w naszych Witrynach internetowych.

14. Kontakt i uwagi

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. prywatności pod adresem 800 North Glebe Road, Arlington, VA 22203 lub pod adresem e-mail privacy@willistowerswatson.com.

15. Dodatkowe informacje dla mieszkańców niektórych jurysdykcji

W niniejszym punkcie przedstawiono dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności w niektórych jurysdykcjach.

A. Mieszkańcy stanu Kalifornia

W niniejszym punkcie przekazujemy informacje dla mieszkańców stanu Kalifornia zgodnie z wymogami przepisów o ochronie prywatności stanu Kalifornia, w tym CCPA, które wymagają od nas podania mieszkańcom stanu Kalifornia określonych szczegółowych informacji na temat sposobu postępowania z ich informacjami osobowymi, niezależnie od tego, czy są one zbierane online czy offline. Ten punkt nie dotyczy przetwarzania przez nas:

 • publicznie dostępnych informacji udostępnionych zgodnie z prawem przez rządy stanowe lub federalne,
 • informacji osobowych podlegających zwolnieniu na mocy art. 1798.145(c) – (f) CCPA (takie jak chronione informacje zdrowotne podlegające ustawie o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA”) lub kalifornijskiej ustawie o informacjach medycznych, oraz informacji niepublicznych podlegających ustawie Gramm-Leach Bliley lub kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności informacji finansowych),
 • informacji osobowych, które zbieramy na temat kandydatów do pracy, niezależnych wykonawców bądź obecnych lub byłych pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, tymczasowo oraz pracowników, kierowników, dyrektorów lub właścicieli Willis Towers Watson,
 • informacji osobowych osób działających na rzecz lub w imieniu innej firmy, w zakresie, w jakim informacje te odnoszą się do naszych transakcji z taką firmą, produktów lub usług, które otrzymujemy lub dostarczamy takiej firmie lub powiązanej komunikacji lub transakcji (z zastrzeżeniem, że osoby te mają prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich informacji osobowych i nie podlegają dyskryminacji w związku z korzystaniem z takiego prawa).

Kategorie informacji osobowych, które zbieramy i ujawniamy. Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas informacji osobowych mieszkańców stanu Kalifornia będzie się różnić w zależności od okoliczności i charakteru naszych interakcji lub relacji z takimi mieszkańcami. W powyższej tabeli przedstawiono ogólnie kategorie informacji osobowych (zgodnie z definicją z CCPA) mieszkańców stanu Kalifornia, które zbieramy, sprzedajemy i ujawniamy osobom trzecim w celach biznesowych. Zbieramy te kategorie informacji osobowych ze źródeł opisanych w punkcie Informacje osobowe, które możemy zbierać powyżej oraz w celach opisanych w punkcie Cele, dla których wykorzystujemy informacje osobowe powyżej.

Prawa mieszkańców stanu Kalifornia. Prawo stanu Kalifornia przyznaje mieszkańcom stanu Kalifornia określone prawa i nakłada ograniczenia na określone praktyki biznesowe, jak określono poniżej.

 • Zakaz sprzedaży: Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich informacji osobowych. Z praw do rezygnacji można skorzystać, klikając łącze „Zakaz sprzedaży moich informacji” w stopce naszej Strony głównej. Jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, powinien wrócić i użyć menedżera preferencji dotyczących plików cookie w tej witrynie, aby skorzystać z praw do rezygnacji w zakresie, w jakim mogą one mieć zastosowanie do tej witryny. Nie sprzedajemy informacji osobowych mieszkańców, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, bez zgody.
 • Wstępne powiadomienie: Jesteśmy zobowiązani do powiadamiania mieszkańców stanu Kalifornia, w momencie rozpoczęcia zbierania ich informacji osobowych lub przed tym faktem, o kategoriach zbieranych informacji osobowych oraz o celach, dla których takie informacje są wykorzystywane.
 • Żądanie usunięcia danych: Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zażądać usunięcia swoich informacji osobowych, które zgromadziliśmy na ich temat, i takie dane zostaną usunięte, z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma wyjątek. Odpowiemy na możliwe do zweryfikowania żądania otrzymane od mieszkańców stanu Kalifornia zgodnie z wymogami prawa. Instrukcje dotyczące składania możliwego do zweryfikowania żądania o usunięcie danych opisano w części „Przesyłanie żądań” poniżej.
 • Żądanie udzielenia informacji: Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo zażądać i, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, otrzymać kopię określonych informacji osobowych, które zebraliśmy, wykorzystaliśmy, ujawniliśmy i sprzedaliśmy na ich temat w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz zlecić ich dostarczenie bezpłatnie (a) pocztą lub (b) elektronicznie w przenośnym i, w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe, łatwym do użycia formacie, który umożliwia osobie fizycznej przesłanie tych informacji do innego podmiotu bez żadnych przeszkód. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają również prawo zażądać od nas podania określonych informacji na temat sposobu przetwarzania ich informacji osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym:
 • kategorii zbieranych informacji osobowych,
 • kategorii źródeł informacji osobowych,
 • celów biznesowych lub handlowych zbierania i sprzedaży ich informacji osobowych,
 • kategorii osób trzecich, którym udostępniliśmy ich informacje osobowe,
 • kategorii informacji osobowych, które sprzedaliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a dla każdej zidentyfikowanej kategorii – kategorii osób trzecich, którym sprzedaliśmy tę konkretną kategorię informacji, oraz
 • kategorii informacji osobowych, które ujawniliśmy w celu biznesowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a dla każdej zidentyfikowanej kategorii – kategorii osób trzecich, którym ujawniliśmy tę konkretną kategorię informacji osobowych.

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą składać żądania udzielenia informacji maksymalnie dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Odpowiemy na możliwe do zweryfikowania żądania otrzymane od mieszkańców stanu Kalifornia zgodnie z wymogami prawa. Instrukcje dotyczące składania możliwego do zweryfikowania żądania udzielenia informacji opisano w części „Przesyłanie żądań” poniżej.

 • Prawo do niebycia dyskryminowanym: Ustawa CCPA zabrania dyskryminacji mieszkańców stanu Kalifornia z tytułu realizacji swoich praw wynikających z CCPA. Dyskryminacja może mieć miejsce, gdy firma odmawia lub zapewnia inny poziom jakości towarów lub usług lub nalicza (lub sugeruje, że będzie naliczać) inne ceny, stawki lub kary dla mieszkańców, którzy korzystają ze swoich praw wynikających z CCPA, chyba że jest to w uzasadniony sposób związane z wartością dostarczaną firmie przez dane dotyczące mieszkańców.
 • Zachęt finansowe: Firma może oferować zachęty finansowe z tytułu zbierania, sprzedaży lub usuwania informacji osobowych mieszkańców stanu Kalifornia, jeśli zachęta nie jest niesprawiedliwa, nieuzasadniona, przymusowa lub lichwiarska i jest udostępniana zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przejrzystości, świadomej zgody i rezygnacji. Mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo do otrzymywania powiadomień o ofertach zachęt finansowych i ich istotnych warunkach oraz prawie do rezygnacji z takich zachęt w dowolnym momencie i nie mogą być włączani do takich zachęt bez ich uprzedniej świadomej zgody. Obecnie nie oferujemy żadnych takich zachęt.

Przesyłanie żądań. Żądania dotyczące zakazu sprzedaży (rezygnacji), żądania udzielenia informacji oraz żądania usunięcia danych można składać:

 • zgłaszając wniosek na stronie willistowerswatson.com, lub, jeśli użytkownik uzyskał dostęp do niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności z witryny innej niż nasza Strona główna, korzystając z odpowiednich łączy w tej witrynie,
 • kontaktując się z nami pod numerem 1-800-889-9288 (numer bezpłatny),
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres dataaccessrequest@willistowerswatson.com,
 • przesyłając żądanie konsumenta za pomocą tego łącza.

W celu weryfikacji żądań udzielenia informacji i żądań usunięcia danych zastosujemy następującą procedurę: potwierdzimy otrzymanie od użytkownika żądania konsumenta, zweryfikujemy je za pomocą procedur wymaganych przez prawo, a następnie przetworzymy żądanie użytkownika i odpowiemy na nie zgodnie z wymogami prawa. Aby zweryfikować takie żądania, możemy poprosić użytkownika o podanie następujących informacji:

 • W przypadku żądania udzielenia informacji na temat kategorii informacji osobowych, które zbieramy, będziemy weryfikować tożsamość użytkownika w uzasadnionym stopniu pewności, dopasowując co najmniej dwie dane podane przez użytkownika z informacjami w naszych systemach, które są uważane za zasadnie wiarygodne do celów weryfikacji tożsamości konsumenta,
 • W przypadku żądania udzielenia informacji na temat konkretnych informacji osobowych lub żądania ich usunięcia będziemy weryfikować tożsamość użytkownika w wysokim stopniu pewności, dopasowując co najmniej trzy informacje osobowe podane przez użytkownika z informacjami osobowymi przechowywanymi w naszych systemach, a także uzyskując podpisaną deklarację pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że żądający jest konsumentem, którego informacje osobowe są przedmiotem żądania.

Żądanie w imieniu mieszkańców stanu Kalifornia może złożyć upoważniony przedstawiciel, przedstawiając pełnomocnictwo obowiązujące zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub przedstawiając: (1) dowód, że konsument upoważnił do tego przedstawiciela, (2) weryfikację własnej tożsamości w odniesieniu do kategorii objętych prawem do informacji, prawem do poznania konkretnych informacji osobowych lub żądań o usunięcie danych, które opisano powyżej oraz (3) bezpośrednie potwierdzenie, że konsument udzielił upoważnionemu przedstawicielowi pozwolenia na złożenie żądania.

Odpowiemy na możliwe do zweryfikowania żądania otrzymane od mieszkańców stanu Kalifornia zgodnie z wymogami prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, można skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie Kontakt i uwagi powyżej.

B. Unia Europejska / Europejski Obszar Gospodarczy

Mieszkańcom Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich informacji osobowych, zgodnie z RODO:

 • Prawo dostępu : Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy jego informacje osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak jest, prawo do żądania dostępu do tych informacji osobowych. Uzyskane informacje obejmują m.in. cele przetwarzania, kategorie informacji osobowych, których dotyczą, oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym informacje osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii informacji osobowych podlegających przetwarzaniu. Za kolejne kopie, o które zwróci się użytkownik, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia informacji osobowych : Użytkownik może zażądać sprostowania nieprawidłowych danych i uzupełnienia niekompletnych danych. Poinformujemy odpowiednie osoby trzecie, którym przekazaliśmy dane użytkownika, na temat sprostowania i uzupełnienia, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) : Użytkownik ma prawo do żądania od nas usunięcia swoich informacji osobowych w ograniczonych okolicznościach, gdy:
  • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub
  • użytkownik wycofał swoją zgodę (gdy przetwarzanie danych opierało się na zgodzie), lub
  • skorzystał z prawa do sprzeciwu, lub
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
  • dane muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Willis Towers Watson.

  Nie jesteśmy zobowiązani do spełnienia żądania usunięcia informacji osobowych użytkownika, jeśli przetwarzanie jego informacji osobowych jest niezbędne do:

  • przestrzegania zobowiązań prawnych, lub
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania : Użytkownik ma prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich informacji osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach. Z tego prawa można skorzystać tylko wtedy, gdy:
  • kwestionowana jest prawidłowość informacji osobowych użytkownika – aby umożliwić nam weryfikację ich prawidłowości, lub
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie chce, aby informacje osobowe zostały usunięte, lub
  • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal są potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
  • użytkownik skorzystał z prawa do sprzeciwu i trwa weryfikacja nadrzędnych podstaw.

  Możemy nadal wykorzystywać informacje osobowe użytkownika po złożeniu żądania ograniczenia przetwarzania:

  • gdy mamy zgodę użytkownika, lub
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
  • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 • Prawo do przenoszenia danych : Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go informacji osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i ma prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony, ale w każdym przypadku wyłącznie, gdy przetwarzanie jest (a) oparte na zgodzie użytkownika lub realizacji umowy z nim, oraz (b) przeprowadzane również w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do sprzeciwu : użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego informacji osobowych, w przypadku których podstawą prawną przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy. Użytkownik może skorzystać z tego prawa bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Jeśli użytkownik zgłosi sprzeciw, mamy możliwość udowodnienia, że mamy ważne prawnie uzasadnione interesy, które mają pierwszeństwo przed prawami i wolnościami użytkownika. Prawo do sprzeciwu nie obowiązuje, w szczególności jeśli przetwarzanie informacji osobowych użytkownika jest konieczne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub do wykonania już zawartej umowy.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas informacji osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego : Użytkownik może zażądać od nas zmiany sposobu, w jaki kontaktujemy się z nim w celach marketingowych. Użytkownik może zażądać, abyśmy nie przekazywali jego informacji osobowych niestowarzyszonym podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego lub w innych celach.
 • Prawo do wycofania zgody : jeśli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie jego informacji osobowych, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń : użytkownik może poprosić o kopię lub źródło zabezpieczeń, w ramach których jego informacje osobowe są przekazywane poza UE/EOG. W celu ochrony warunków handlowych możemy utajnić fragmenty umowy o przekazywaniu danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego : użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego, jeśli ma wątpliwości co do sposobu przetwarzania przez nas jego informacji osobowych. Prosimy o podjęcie próby rozwiązania wszelkich problemów w pierwszej kolejności w kontakcie z nami, chociaż użytkownik ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym w dowolnym momencie.

C. Brazylia

Poniższe informacje dotyczą informacji osobowych, które przetwarzamy od wszelkich osób fizycznych związanych z terytorium Brazylii na mocy ustawy o ochronie informacji osobowych (LGPD):

 • Zakres: Oprócz okoliczności określonych w powyższym punkcie dotyczącym Zakresu, LGPD ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych przez nas w celu ochrony podstawowych praw wolności, prywatności i swobodnego rozwoju osobowości osób fizycznych.
 • Wrażliwe dane osobowe ujęte w LGPD: Wrażliwe dane osobowe ujęte w LGPD obejmują dane osobowe (zdefiniowane powyżej w punkcie Zakres niniejszego Powiadomienia) dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych lub organizacji o charakterze religijnym, filozoficznym lub politycznym, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego, danych genetycznych lub biometrycznych, jeśli są powiązane z osobą fizyczną. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób traktujemy wrażliwe dane osobowe, można znaleźć w powyższym punkcie Zbierane informacje osobowe.
 • Prawa osób Zgodnie z LGPD osobom fizycznym przysługują określone poniżej prawa związane z ich danymi osobowymi, z zastrzeżeniem innych ograniczeń wynikających z tych przepisów prawa:
  1. potwierdzenie istnienia przetwarzania danych,
  2. dostęp do swoich danych osobowych,
  3. sprostowanie niekompletnych, nieprawidłowych lub nieaktualnych danych,
  4. anonimizacja, blokowanie lub usuwanie niepotrzebnych lub nadmiernych danych lub danych przetwarzanych w sposób niezgodny z LGPD,
  5. przenoszenie danych do innego dostawcy usług lub produktów, z zastrzeżeniem LGPD,
  6. usunięcie danych osobowych w zakresie dozwolonym przez LGPD,
  7. informacja o podmiotach, którym udostępniliśmy dane osobowe,
  8. informacja o możliwości odmowy zgody i konsekwencjach takiej odmowy,
  9. Wycofanie zgody.
 • Przetwarzanie danych osobowych dzieci: Przetwarzamy dane osobowe należące do dzieci i młodzieży, zdefiniowanych jako osoby fizyczne w wieku do 12 lat. W takim przypadku, zgodnie z LGPD, przetwarzamy dane osobowe dzieci, gdy leży to w ich najlepszym interesie i za wyraźną zgodą co najmniej jednego z ich rodziców lub przedstawicieli prawnych.
 • Kontakt z nami w Brazylii: W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Powiadomienia o polityce prywatności w zakresie, w jakim odnosi się do LGPD lub naszej działalności w zakresie przetwarzania danych w Brazylii, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) w Brazylii pod adresem brasil@willistowerswatson.com.
Contact us