Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Gwarancje ubezpieczeniowe

Złożenie gwarancji ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia sprawia, że firma nie musi blokować własnych środków pieniężnych, dzięki czemu może rozwijać swą działalność, poprawić wskaźniki finansowe i ogólne wyniki firmy.

Kontakt

Złożenie gwarancji ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia sprawia, że firma nie musi blokować własnych środków pieniężnych, dzięki czemu może rozwijać swą działalność główną, rozszerzyć przedmiot działalności, inwestować w różnego rodzaju instrumenty finansowe, uczestniczyć w wielu przetargach czy realizować wiele kontraktów jednocześnie, poprawić wskaźniki finansowe i ogólne wyniki firmy.

Gwarancje ubezpieczeniowe – korzystne rozwiązania

Nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa jest ryzyko związane z realizowanymi projektami. W praktyce gospodarczej oznacza to, że Inwestor wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia – bardzo często na każdym etapie inwestycji, począwszy od złożenia oferty przetargowej, poprzez realizację zamówienia, aż do okresu powykonawczego. Bez spełnienia warunku przedłożenia wymaganego zabezpieczenia, przedsiębiorstwo nie ma możliwości realizacji inwestycji, ograniczając w ten sposób rozwój swojej działalności.

Z kolei złożenie zabezpieczenia w formie środków pieniężnych na koncie Beneficjenta:

może przyczynić się do pogorszenia płynności finansowej

ograniczyć szansę rozwoju działalności poprzez brak możliwości udziału w wielu przetargach, czy realizacji kilku kontraktów jednocześnie

uniemożliwić podpisanie kontraktu z uwagi na wartość zabezpieczenia

Odpowiedzią na powyższe są gwarancje ubezpieczeniowe, które spełniają wymóg złożenia zabezpieczenia bez konieczności angażowania środków finansowych, niosąc ze sobą szereg korzyści:

Polepszenie płynności finansowej, zwiększenie wiarygodności zleceniodawcy, uzyskanie źródła finasowania kontraktu, możliwość podpisania kilku kontraktów jednocześnie, możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie
Gwarancje ubezpieczeniowe niosą ze sobą szereg korzyści

Badanie, jakie przeprowadziliśmy wśród naszych klientów m.in. z branży budowlanej, developerskiej, IT, zbrojeniowej, przemysłowej, medycznej, dotyczące satysfakcji z posiadania umowy generalnej z limitem na gwarancje, wykazało, że korzystanie z gwarancji jest dla firmy bardziej opłacalne, aniżeli zamrażanie własnych środków finansowych, ponadto wspomaga rozwój firmy i zwiększa płynność finansową.

Badane spółki, przeznaczając wolne środki pieniężne (pomniejszone o koszty uzyskania gwarancji ) na różnego rodzaju inwestycje, zyskały znacznie więcej poprzez m.in. udział w wielu przetargach jednocześnie, realizację większej ilości kontraktów, zakup nowych maszyn, urządzeń, rozwój sieci sprzedaży. Jest jeszcze dodatkowy niekorzystny aspekt wpłacania środków na zabezpieczenie wykonania umowy. Czy te środki powrócą – inwestor może stracić płynność finansową, czy ogłosić upadłość.

Rodzaje gwarancji

 1. Gwarancje kontraktowe
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium – jest stosowana na etapie przetargu. Gwarancja ta znajduje zastosowanie nie tylko w odniesieniu do przetargów organizowanych na podstawie Ustawy „Prawo zamówień publicznych”, ale również w odniesieniu do każdego przetargu, którego regulamin przewiduje możliwość zastąpienia obowiązku wniesienia wadium w gotówce przez zabezpieczenie jego zapłaty w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu – jest zabezpieczeniem właściwego wykonania zobowiązań umownych przez Zleceniodawcę
  • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek – jest wymagana od wykonawców kontraktów i zabezpiecza okres po-wykonawczy i to że ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu zostaną usunięte.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad (zwana także gwarancją łączoną) jest połączeniem dwóch gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu, gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad lub usterek.
  • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki – zabezpiecza zwrot zaliczki udzielonej przez Beneficjenta w przypadku gdy Zleceniodawca nie dotrzyma warunków kontraktu zawartego z Beneficjentem i sprzeniewierzy lub źle wydatkuje otrzymaną zaliczkę.
 2. Gwarancja ubezpieczeniowa celna jest produktem kierowanym do podmiotów gospodarczych prowadzących obrót towarowy z zagranicą, zamierzających, np.: uzyskać odroczenie zapłaty cła i podatków granicznych,  dokonać tranzytu towarów przez polski obszar celny.
 3. Gwarancja ubezpieczeniowa akcyzowa dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych – jest kierowana do podmiotów gospodarczych, które w związku z wykonywaną działalnością są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
 4. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetu TIR - stanowi zabezpieczenie należnych opłat i podatków, ewentualnych odsetek ustawowych, innych kosztów i kar pieniężnych wynikających z operacji TIR wykonywanej z zastosowaniem karnetu TIR.
 5. Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu – zabezpiecza płatności czynszu z tytułu wynajmu nieruchomości.
 6. Gwarancja ubezpieczeniowa środowiskowa – stanowi zabezpieczenie które musi złożyć posiadacz odpadów w przypadku ubiegania się o  zezwolenie/pozwolenie na przetwarzanie, wytwarzanie lub zbieranie odpadów oraz w trakcie trwania zezwolenia/pozwolenia
 7. Gwarancje inne – zapraszamy do kontaktu

Współpraca z WTW

W ramach współpracy z nami oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług zarówno na etapie, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty na rynku, jak również w całym okresie obowiązywania umowy tj. m.in:

 • Przeprowadzenie oceny ryzyka, wsparcie w procesie udzielenia gwarancji lub nadania limitu
 • Doradztwo w zakresie ustalania wysokości maksymalnego limitu zaangażowania
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie dostosowania wzoru gwarancji do wymogów beneficjenta
 • Doświadczenie oraz fachowa wiedza naszych ekspertów w zakresie podejścia Ubezpieczycieli do oceny ryzyka transakcji, oceny wiarygodności przedsiębiorcy
 • Uproszczenie procedur
 • Negocjowanie w zakresie warunków/zapisów umowy, parametrów handlowych
 • Monitoring wykorzystania maksymalnego limitu zaangażowanie
 • Weryfikacja możliwości udzielenia przez Ubezpieczycieli gwarancji w ramach parametrów ustalonych w umowie
 • Sporządzanie analiz w zakresie stopnia wykorzystania limitów, terminu wygasania limitu oraz udzielonych gwarancji

Jak uzyskać gwarancję?

Po rozmowie z Państwem i przeprowadzeniu analizy Państwa potrzeb, przedstawimy wykaz danych niezbędnych do zbadania możliwości uzyskania gwarancji wraz z planem naszych działań. Rekomendacja Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., poparta wnikliwą analizą ofert, znajomością mechanizmu działania gwarancji ubezpieczeniowych oraz wieloletnim doświadczeniem, jest bezcennym źródłem informacji, które z pewnością sprostają Państwa oczekiwaniom i przyniosą zadowalające rezultaty.

Zapraszamy do współpracy

Contact us