Skip to main content
main content, press tab to continue
Rozwiązanie

Ubezpieczenia środowiskowe

Ryzyko środowiskowe i związana z nim odpowiedzialność cywilna zagrażają kondycji finansowej organizacji. Firmy muszą chronić swoje bilanse przed nieubezpieczonymi i niezaplanowanymi wydatkami związanymi z wypełnianiem obowiązków dotyczących ochrony środowiska, potencjalną odpowiedzialnością długoterminową, szkodliwymi roszczeniami deliktowymi, odpowiedzialnością cywilną (w zakresie szkód rzeczowych i osobowych) czy kosztami usług prawniczych wynikającymi z wielu różnych ekspozycji środowiskowych.

Kontakt

Ryzyko środowiskowe, rozumiane generalnie jako możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, ale również na osoby trzecie, a związane głównie z charakterem prowadzonej działalności oraz mogąca wynikać ze ziszczenia się tego ryzyka odpowiedzialność cywilna lub administracyjna zagrażają kondycji finansowej przedsiębiorstw, które muszą chronić swoje finanse przed nieplanowanymi wydatkami związanymi z koniecznością:

  • wypłacania osobom trzecim odszkodowań z tytułu spowodowania uszczerbku majątkowego (odpowiedzialność cywilna - przede wszystkim w zakresie szkód rzeczowych i osobowych)
  • pokrywania kosztów wynikających z decyzji administracyjnych będących następstwem powstania szkody w środowisku lub zagrożenia wystąpienia takiej szkody - w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (np. koszty czyszczenia skażonej gleby, koszty przywracania elementów środowiska do stanu sprzed powstania szkody)
  • pokrywania kosztów usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania i kosztów usunięcia odpadów w przypadku cofnięcia zezwolenia (te obowiązki na podst. art.48a ustawy o odpadach dotyczą posiadaczy odpadów, którzy prowadzą działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów – co więcej, wzmiankowana ustawa nakłada na posiadacza obowiązek ustanowienia zabezpieczenia w postaci, m. in. polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej).

Ubezpieczenia odgrywają coraz większą rolę w zarządzaniu ryzykiem środowiskowym, które rośnie również w wyniku tworzenia przez prawodawcę nowych przepisów, a istniejące produkty pozwalają na łagodzenie negatywnych skutków związanych z tym ryzykiem poprzez częściowy jego transfer na ubezpieczycieli.

Jako jeden z liderów rynkowych posiadamy doświadczenie i wiedzę na temat ubezpieczeń środowiskowych pomagające nam w uzyskaniu odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych w postaci umów ubezpieczenia (polis) lub gwarancji ubezpieczeniowych.

Nasi brokerzy ds. ryzyka środowiskowego, starając się zrozumieć i przewidzieć konkretne zagrożenia, pomagają klientom negocjować i tworzyć rozwiązania ubezpieczeniowe dopasowane do charakteru działalności i wynikającej z niego ryzyka środowiskowego każdego klienta.

Dodatkowo, wspieramy naszych klientów w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu zawartych umów ubezpieczenia.

Obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, w których działalność wpisane jest ryzyko środowiskowe, od średniej wielkości organizacji po wielomiliardowe, globalne firmy, działające w wielu branżach, takich jak:

  • Produkcja
  • Nieruchomości komercyjne, w tym magazyny
  • Budownictwo
  • Energetyka
  • Usługi komunalne
  • Zbieranie, przetwarzania odpadów
  • Transport

Ponieważ jesteśmy wieloletnim liderem rynkowym, nasza praktyka w zakresie ochrony środowiska zapewnia wiedzę specjalistyczną na temat ubezpieczeń środowiskowych, wiedzę rynkową, wsparcie techniczne i wsparcie w uzyskiwaniu odszkodowań.

Contact us