Skip to main content
Rozwiązanie Solution

ESG i zrównoważony rozwój

Sposób, w jaki organizacje zarządzają kwestiami środowiskowymi, społecznymi, korporacyjnymi (Environmental, Social and Governance, ESG) i dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz jak włączają je do wszystkich swoich działań, stanowi szansę oraz kluczowe zagadnienie na poziomie zarządu organizacji.

Businesswoman leading informal meeting in modern open plan office

Ponad połowa spółek z indeksu S&P 500 uwzględniła wskaźniki ESG w planach motywacyjnych na początku 2021 roku, co oznacza, że ESG znajduje się w centrum uwagi szerokiej grupy interesariuszy. W związku z tym podejście organizacji do ESG musi uwzględniać szeroki zakres ich zainteresowań.

Biorąc pod uwagę podobieństwa wielu imperatywów ESG, efektywna strategia wymaga nadrzędnego spojrzenia na całe przedsiębiorstwo. Unikalna perspektywa i wiedza Willis Towers Watson w zakresie ludzi, ryzyka i kapitału pomagają organizacjom inaczej myśleć o celach w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju – tworząc kompleksową strategię, która pokazuje cel, motywuje do działania i wywiera wpływ na wiele grup interesariuszy. A dzięki znaczącej liczbie badań poświęconych ESG, wnosimy kompleksowe zrozumienie złożoności wyzwań związanych z ESG, a także szerokie praktyczne doświadczenie i rozwiązania.

Ludzie, ryzyko i kapitał są kluczowymi ogniwami łączącymi wszystkie wymiary ESG i zrównoważony rozwój. Ludzie znajdują się w centrum zagadnień związanych z  klimatem i odpornością, wellbeing, różnorodnością, równością i inkluzywnością (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) oraz zrównoważonym rozwojem. Firmy, które potrafią zaangażować swoich pracowników w realizację ich celów związanych z DEI i klimatycznych, a jednocześnie wspierają wellbeing i odporność pracowników, odnoszą większe sukcesy niż firmy, które tego nie robią. Zarządzanie ryzykiem rejestruje i mierzy sposób, w jaki ESG dotyka działalności organizacji, a także potencjalne koszty działań lub ich zaniechania. Kapitał obejmuje nie tylko inwestycje odpowiedzialne społecznie, ale także inwestycje w programy – czy to wspierające pracowników i społeczności, czy też ograniczające różnego rodzaju ryzyko.

ESG to sposób, za pomocą którego pomagamy organizacjom osiągnąć ich cel i zrównoważony sukces.”

Carl Hess | Prezes Willis Towers Watson

Organizacja, która spełnia zobowiązania w zakresie ESG, zaczyna od zrozumienia, w jaki sposób ludzie, ryzyko i kapitał wpływają na każdą z jej grup interesariuszy. Na przykład wiedzą, że ich pracownicy będą oczekiwać od nich nie tylko wsparcia i inwestowania w ich wellbeing oraz całkowite pakiety wynagrodzeń – sprawiedliwą płacę, elastyczne warunki pracy, programy zdrowotne i świadczenia dodatkowe – wymieniając tylko kilka z nich – ale również tego, aby wykazywali zaangażowanie organizacyjne w podstawowe założenia ESG: ochronę środowiska, zwiększenie wpływu społecznego i różnorodności oraz inkluzywności, odpowiedzialne inwestowanie i zapewnianie skutecznego ładu korporacyjnego.

Organizacje znajdujące się w czołówce w zakresie ESG wiedzą, że inwestorzy, którzy doceniają znaczenie przyciągania najlepszych talentów, będą wspierać tych, którzy mają wdrożone odpowiednie procesy, talenty i technologie, aby prowadzić wydajne kapitałowo przedsiębiorstwa, a także skupiać się na kwestiach społecznych i środowiskowych. Widzimy również potrzebę zarządzania krótkoterminowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi – bardziej surowymi warunkami pogodowymi, zwiększonym ryzykiem łańcucha dostaw ze względu na częstsze i intensywne naturalne katastrofy, a także śladem węglowym oraz, w niektórych branżach, długoterminowym zrównoważonym rozwojem modeli biznesowych.

I chociaż narażenie na zagrożenia związane ze środowiskiem i klimatem to zazwyczaj pierwsze ryzyko, które przychodzi na myśl w zakresie ESG, zarządzanie ryzykiem obejmuje również kategorie społeczne i ładu korporacyjnego. Zasadniczo skuteczne zarządzanie ryzykiem – i jego wpływ na ludzi i kapitał – również jest częścią dobrego zarządzania ESG. Podobnie inwestycje odpowiedzialne społecznie wykraczają poza kategorie ESG, uwzględniając jednocześnie wymiar ludzki oraz kwestie związane z ryzykiem i kapitałem.

Bez wieloaspektowego, ale zintegrowanego podejścia do ESG, organizacje prawdopodobnie nie zrealizują swoich zobowiązań i odczują konsekwencje na wielu frontach: w wartości dla akcjonariuszy, zdolności do przyciągania i zatrzymywania największych talentów oraz utracie wartości marki.

Perspektywa Willis Towers Watson łączy trzy perspektywy

Zaangażowanie Willis Towers Watson w ESG zaczyna się od naszego celu – transparentności i pewności, aby zapewnić zrównoważony rozwój jutra – oraz naszych wartości: zorientowania na klienta, pracy zespołowej, szacunku, doskonałości i uczciwości. Przestrzegając tych zasad, zapewniamy wdrożenie ESG na poziomie przedsiębiorstwa i jesteśmy w stanie udzielać porad w kwestiach ESG z należytym autorytetem i przekonaniem. Rozumiemy, jak rozległe, złożone i dynamiczne mogą być wyzwania i możliwości związane z ESG. Oferujemy szeroki zakres usług, aby sprostać licznym aspektom zrównoważonego rozwoju, z których każdy uwzględnia perspektywy ludzi, ryzyka i kapitału. Pomagamy firmom również w rozszerzaniu ich zaangażowania na rzecz ESG poza własne organizacje, uwzględniając wgląd w polityki związane z ESG ich dostawców i partnerów oraz wspierając ich wysiłki w kierunku zapewnienia pozytywnych zmian i wpływając na nie.

Bez względu na to, czy tworzymy holistyczną strategię na poziomie przedsiębiorstwa, realizujemy taktyczne programy związane z ESG czy pomagamy w łączeniu celów zrównoważonego rozwoju z codziennymi działaniami, pomagamy klientom traktować ESG jako fundamentalną potrzebę w zakresie różnych strategii dotyczących ludzi, ryzyka i kapitału, oferując usługi uzupełniające i rozwiązania, które promują doskonałość operacyjną oraz długoterminowy zrównoważony rozwój organizacyjny.

5 głównych obszarów zainteresowania

Willis Towers Watson pomaga organizacjom radzić sobie z wieloma wyzwaniami ESG poprzez pięć odrębnych, ale połączonych, głównych obszarów koncentracji. Od szkoleń na poziomie zarządu po strategię, wdrażanie i raportowanie – wdrażamy wiedzę specjalistyczną i rozwiązania, które wykorzystują zasięg Willis Towers Watson, aby sprostać wyjątkowym wymaganiom klientów.

Zmiany klimatyczne i przejście na gospodarkę o zerowej emisyjności stwarzają nowe wyzwania dla wszystkich organizacji i rządów. Nasz globalny, multidyscyplinarny zespół ekspertów może pomóc Ci w zarządzaniu współczesnym ryzykiem klimatycznym i opracowaniu strategicznej odpowiedzi na tą kwestię w dłuższej perspektywie.

Zarządzanie ryzykiem jest podstawą ładu korporacyjnego, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonej, elastycznej organizacji. Willis Towers Watson stosuje holistyczne podejście portfelowe do zarządzania ryzykiem, wykorzystując dane i analitykę do włączenia do naszych rozwiązań kwantyfikacji, technologii i wiedzy specjalistycznej.

Termin „zrównoważone inwestycje” (SustainabIe Investing, SI) opisuje długoterminowe strategie oparte na finansach, które integrują czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) oraz skuteczne zarządzanie i rzeczywisty wpływ w ramach planów inwestycyjnych. Obejmuje dobre zarządzanie ryzykiem i wspiera solidną branżę inwestycyjną.

Willis Towers Watson pomaga firmom tworzyć zdrową kulturę organizacji, w której różnorodność, równość i inkluzywność są zdecydowanie tym, czego doświadcza utalentowana kadra, oraz w której pracownicy wnoszą do pracy to, co najlepsze, współpracując w celu zwiększenia ogólnego zaangażowania pracowników i ich wellbeing.

Niewiele działań podejmowanych w ramach środowiskowego aspektu ESG można osiągnąć bez udziału człowieka. Długotrwały sukces wymaga rozważenia czynnika społecznego związanego z celami środowiskowymi i ładu korporacyjnego (i odwrotnie). Organizacje potrzebują zdrowych fizycznie i emocjonalnie, bezpiecznych finansowo i zintegrowanych pod względem społecznym pracowników, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań ESG.


Powiązane rozwiązania

Contact Us