Skip to main content
Artykuł

Sukces dzięki zmianie: Nasza perspektywa

Climate|Risk & Analytics|Corporate Risk Tools and Technology|Credit, Political Risk and Terrorism|Cyber Risk Management||Future of Work|Inclusion and Diversity|Total Rewards|Wellbeing
Climate Risk and Resilience

Podpis Carl Hess | luty 7, 2022

Kluczem do sukcesu Twojej firmy jest skupienie się na trzech imperatywach – powiązaniu obecnego i przyszłego ryzyka, działaniu w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju oraz budowaniu odporności organizacyjnej.

Od początków obrotu gospodarczego adaptowanie się w niepewnym i zmiennym otoczeniu miało fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesowego. Dzisiejsze wyzwania wynikają z częstotliwości i złożoności zagrożeń w różnych kategoriach ryzyka, takich jak geopolityka, niestabilność gospodarcza, zdrowie populacji, zmiany klimatyczne, łańcuch dostaw, talenty i technologie. Najwyższy czas na działanie – poprzez angażowanie ludzi i stawianie ambitnych celów, aby pokonywać te zagrożenia i generować możliwości.

Dostrzegamy trzy najważniejsze czynniki powodzenia w zmieniającym się otoczeniu:

 1. 01

  Powiązanie obecnego i przyszłego ryzyka

  Na współczesne otoczenie składa się wpływ wielu rodzajów ryzyka o niskiej częstotliwości i dużej sile oddziaływania, występujących niemal jednocześnie: globalna pandemia, wstrząsy finansowe, seria zjawisk pogodowych na rzadko spotykaną skalę, rozłamy społeczne i znaczne niedobory siły roboczej. Choć duża częstotliwość i jednoczesne występowanie tych zdarzeń może wydawać się mało prawdopodobne, analiza prognostyczna WTW obejmująca 10 kategorii ryzyka pozwala oszacować na 63% prawdopodobieństwo wystąpienia jednego lub więcej zdarzeń „notowanych raz na 100 lat” w dowolnej dekadzie oraz na 26% prawdopodobieństwo wystąpienia wielu takich zdarzeń w tej samej dekadzie. Prawdopodobieństwo jest jeszcze większe, gdy zdarzenia są od siebie zależne.

  Najlepszym sposobem przygotowania się na takie ryzyko (a także na inne, takie jak wojna, terroryzm czy zagrożenia cybernetyczne) jest postrzeganie go przez wspólny pryzmat na poziomie przedsiębiorstwa. Dzięki spójnemu rozpatrywaniu portfela ryzyk organizacje mogą osiągać lepsze wyniki niż w przypadku zarządzania nimi niezależnie od siebie. Dane, analizy i modele statystyczne dotyczące powiązanych ze sobą podatności prowadzą do lepszego przewidywania i oceny sytuacji, a także pozwalają uniknąć potencjalnej spirali pogarszających się wyników spowodowanej wieloma czynnikami.

  Na przykład, ryzyko inwestycyjne stało się bardziej systemowe, trudne do zdywersyfikowania lub zabezpieczenia i wysoce niepewne. Długoterminowe tworzenie wartości i skuteczne podejmowanie decyzji nie może opierać się na podstawowej analizie historycznych wzorców stóp zwrotu, lecz wymaga zrozumienia, w jaki sposób nowe rodzaje ryzyka związane z ekologią, technologią i zmianami demograficznymi mogą wpłynąć na wartość.

  Agregowanie ryzyka w celu osiągnięcia lepszych wyników oznacza ciągłe identyfikowanie i przewidywanie zagrożeń, przygotowywanie się na to, co nieoczekiwane i gotowość do zdecydowanego działania w razie potrzeby. Oto trzy obszary, w których dostrzegamy znaczące możliwości:

  • Ograniczanie ryzyka, które nie jest dobrze objęte ochroną (lub dobrze znane): Wiele poważnych rodzajów ryzyka, w tym ryzyko geopolityczne, cybernetyczne, związane z łańcuchem dostaw i utratą reputacji, jest niedostatecznie ubezpieczonych i słabo rozpoznanych. W przypadku braku ich ograniczenia organizacje są narażone na potencjalnie nieodwracalne szkody w najważniejszych aktywach i systemach. Lepsze zrozumienie tych ryzyk i sposobów zarządzania nimi pozwoli organizacjom generować trwałe zyski w długim okresie.
  • Dopasowanie ryzyka i kapitału: Zarządzanie złożonymi portfelami ryzyka wymaga inwestycji i pozyskiwania kapitału, który zapewni środki odpowiadające zobowiązaniom organizacji. Organizacje mogą łagodzić systemowe ryzyko dla portfela, przyjmując alternatywne rozwiązania, które dywersyfikują kapitał pomiędzy różne źródła i kategorie ryzyka.
  • Przeciwdziałanie ryzyku zawodowemu: W miarę jak na całym świecie zmieniają się praktyki pracy, rośnie też związane z nimi ryzyko. Na przykład praca zdalna może zwiększać ryzyko naruszenia cyberbezpieczeństwa, problemy z wydajnością oraz ryzyko związane z zatrzymaniem pracowników w firmie. Niezależnie od tego, w jaki sposób organizacje przyjmują nowe sposoby pracy, kluczowe znaczenie ma zarządzanie ryzykiem związanym z wydajnością i preferencjami pracowników, wzrostem kosztów i niedoborem umiejętności w powiązaniu z innymi kategoriami ryzyka.
 2. 02

  Działanie w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju

  W miarę jak inwestorzy kładą coraz większy nacisk na wartość wewnętrzną i długoterminową kondycję ekonomiczną poprzez kapitalizm interesariuszy, rosną ich oczekiwania dotyczące zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz zrównoważonego rozwoju. Aby cele ESG były skuteczne, muszą być bezpośrednio powiązane z zarządzaniem długoterminowym ryzykiem w następujących obszarach:

  • Środowisko: Wiele organizacji podjęło pierwsze kroki, by zrozumieć i określić ilościowo swój wpływ na środowisko. Jednak niewiele z nich uwzględniło w swoich strategiach wielowymiarowe i wieloczasowe aspekty ryzyka związanego z klimatem. Przykłady obejmują ryzyko fizyczne i związane z odpowiedzialnością wobec osób i mienia, wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, a także ryzyko przejściowe, wynikające ze zmian strategii i działań podczas przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Dla liderów kluczowe znaczenie ma zrozumienie wpływu tych rosnących zagrożeń na ludzi, produkcję, dystrybucję, finansowanie, alokację kapitału i ogólną wartość przedsiębiorstwa, a także ich łagodzenie.
  • Sprawy społeczne: Stworzenie środowiska, w którym wszyscy pracownicy mogą się rozwijać, ma ogromną wartość. Ponadto ludzie są kluczowym czynnikiem wspierającym zarówno działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak i zarządzania ryzykiem. Sukces wymaga tworzenia kultur i programów dla pracowników, które są zgodne z celem organizacji, wspierają rozwój umiejętności i sprzyjają dobremu samopoczuciu. Oznacza to również zapewnienie, że polityka różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DEI) skutkuje liczną obecnością grup gorzej reprezentowanych na kluczowych stanowiskach i szczeblach kierowniczych oraz że decyzje dotyczące alokacji kapitału sprzyjają zapewnieniu sprawiedliwego dostępu do długofalowych możliwości dla wszystkich interesariuszy.
  • Ład korporacyjny: Rola ładu korporacyjnego wykracza poza unikanie niepowodzeń, oszustw i skandali. Jego kluczowe elementy obejmują obecnie odpowiednie ramy decyzyjne i procesy dla zarządów i kierownictwa wyższego szczebla, a także wskaźniki, analizy i protokoły na poziomie przedsiębiorstwa, które umożliwiają ocenę ryzyka i zagrożeń, zgodność z przepisami, odpowiedzialność i zrównoważone wyniki.
 3. 03

  Budowanie odporności organizacyjnej

  Odporność organizacji to zdolność do odradzania się po niekorzystnych wydarzeniach, najlepiej poprzez zrozumienie płynących z nich wniosków, aby być w przyszłości lepiej przygotowanym na podobne zdarzenia. Budowanie odporności wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, które najlepiej rozwijać na następujących trzech frontach:

  • Finansowy: Włączenie większej opcjonalności do decyzji o alokacji kapitału zwiększa różnorodność i źródła zwrotu w niepewnych okolicznościach. Eksperymentowanie i szybkie wyciąganie wniosków z różnych możliwości ograniczania ryzyka i inwestowania pomaga przedsiębiorstwom lepiej dostosowywać się do nieprzewidywalnych zdarzeń i osiągać bardziej zrównoważone zyski.
  • Operacyjny: Opracowywanie nowych sposobów obsługi klientów i ochrony pracowników podczas nieprzewidzianych zdarzeń prowadzi do lepszego zarządzania ryzykiem i korzystniejszych wyników biznesowych. Wymaga to planowania reakcji w sytuacjach kryzysowych, zarządzania kryzysowego, elastyczności pracowników i technologii, które zapewniają możliwość prowadzenia działalności bez względu na okoliczności.
  • Ludzki: Zaspokojenie indywidualnych potrzeb pracowników w zakresie dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, finansowego i społecznego oraz stworzenie wspólnego dla całego przedsiębiorstwa poczucia celu pozwala pracownikom i organizacjom prosperować w najtrudniejszych warunkach.

Spojrzenie w przyszłość

Choć ostatnio zachodzące przemiany stanowiły dla nas wyzwanie, działania liderów pokazują, że w dzisiejszym biznesie możliwe jest skuteczne zarządzanie w warunkach niepewności. Pokazują również, co jest najważniejsze – ludzie i cel. Skupiając się na trzech imperatywach, które nakreśliliśmy, organizacje mogą być silniejsze i lepiej przygotowane na przyszłość.

Autor

Prezes WillisTowers Watson

Powiązane Rozwiązania

Contact Us