Skip to main content
Raport z badania

Globalne badanie opinii menedżerów ds. ryzyka na temat ESG 2022

Jak czynniki ESG kształtują zarządzanie ryzykiem i rolę menedżerów ds. ryzyka

listopad 9, 2022

W okresie od kwietnia do sierpnia 2022 roku WTW przeprowadziło badanie zatytułowane 2022 ESG Risk Managers Survey z udziałem menedżerów ds. ryzyka z całego świata na temat wpływu czynników ESG (środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego) na zarządzanie ryzykiem korporacyjnym.
ESG and Sustainability|Climate|Medioambiental
N/A

Badanie WTW oceniało między innymi, na ile menedżerowie ds. ryzyka są i planują w przyszłości być zaangażowani w reagowanie na ryzyko i presję związane z ESG. Otrzymaliśmy odpowiedzi od 312 firm z całego świata, zatrudniających łącznie ponad dwa miliony osób.

Naczelny wniosek, który wyłania się z wyników badania jest taki, że wielu menedżerów ds. ryzyka ma wyraźną rolę do odegrania w tworzeniu strategii ESG dla organizacji i zarządzaniu nimi, jednak dalszej pracy wymaga określenie, jak najlepiej rozłożyć wysiłki.

Wyniki badania w pigułce

  • Trzy czwarte respondentów (74%) stwierdziło, że poprawa wyniku ich organizacji w zakresie ESG jest obecnie głównym celem firmy.
  • Jednakże, chociaż większość menedżerów ds. ryzyka twierdzi, że ich organizacje mają wyznaczone cele dotyczące ESG, tylko 17% ma je udokumentowane z wyszczególnieniem wyraźnych etapów realizacji (patrz rycina 1).
  • Podczas gdy zaledwie nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że funkcja zarządzania ryzykiem (55%) i oni sami (54%) są istotnie zaangażowani w działania ESG w ich organizacji, 77% uważa, że funkcja zarządzania ryzykiem powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w inicjatywach i strategii w tym zakresie.
  • Ameryka Północna pozostaje w tyle za innymi regionami pod względem zaangażowania organizacji w ESG w ramach zarządzania ryzykiem.

77% ankietowanych uważa, że funkcja zarządzania ryzykiem powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w inicjatywach i strategii w zakresie ESG.

Co trzeci respondent zgadza się, że ESG ma dziś wpływ na szerszą strategię zarządzania ryzykiem, a 40% oczekuje, że stanie się tak w ciągu najbliższych 2 lat.
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują, w jaki sposób Państwa funkcja zarządzania ryzykiem dotychczas włączyła cele ESG do swojej strategii? Co spodziewają się Państwo osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat?

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują, w jaki sposób Państwa funkcja zarządzania ryzykiem dotychczas włączyła cele ESG do swojej strategii?
Co spodziewają się Państwo osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat?
Szersza strategia zarządzania ryzykiem ESG – obecnie 32%, w ciągu 2 lat – 42% Udokumentowane cele z wyraźnymi etapami – obecnie 18%, w ciągu 2 lat – 26% Aktywne omawianie celów ESG dla Ryzyka – obecnie 28%, w ciągu 2 lat – 22% Funkcja ryzyka nie posiada celów ESG – obecnie 23%, w ciągu 2 lat – 10%
Próba: Wszyscy respondenci z wyłączeniem tych organizacji, w których funkcja zarządzania ryzykiem nie jest w ogóle zaangażowana w działania z zakresu ESG

Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

Czynniki związane ze środowiskiem

Podczas gdy ponad 80% organizacji, które udokumentowały cele klimatyczne lub aktywnie nad nimi dyskutuje, deklaruje określone cele dotyczące węgla lub emisji, inne cele dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem i odpornością są często bardziej mgliste lub zupełnie nieobecne. Większość respondentów (54%) uważa, że praktyki zarządzania ryzykiem w obszarze odpowiedzialności środowiskowej wpływają na ich wizerunek pod względem ESG.

W związku z tym trzy czwarte respondentów podjęło działania dotyczące odpowiedzialności środowiskowej i ryzyka klimatycznego, jednak wielu z nich zrobiło to bez wyznaczania konkretnych celów lub wskaźników.

Trzy czwarte respondentów podjęło działania dotyczące odpowiedzialności środowiskowej i ryzyka klimatycznego.

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Państwa organizacja podjęła działania w którymś z poniższych obszarów?

Klimat – ryzyko fizyczne 75%<br>
Nie podjęto działań 25%
Odsetek organizacji, które podjęły dziania związane z klimatem w obszarze ryzyka fizycznego

Uwaga: Odpowiedzi „nie wiem” nie były brane pod uwagę, wynik obejmuje tylko odpowiedzi twierdzące.
Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

ryzyko korporacyjne i związane z transformacją 76%<br>
Nie podjęto działań – 24%
Odsetek organizacji, które podjęły dziania związane z klimatem w obszarze ryzyka korporacyjnego i związanego z transformacją

Uwaga: Odpowiedzi „nie wiem” nie były brane pod uwagę, wynik obejmuje tylko odpowiedzi twierdzące.
Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

Odpowiedzialność za środowisko 82%<br>
Nie podjęto działań 18%
Odsetek organizacji, które podjęły dziania w obszarze odpowiedzialności za środowisko

Uwaga: Odpowiedzi „nie wiem” nie były brane pod uwagę, wynik obejmuje tylko odpowiedzi twierdzące.
Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

Czynniki społeczne

Wielu respondentów upatruje kluczowych priorytetów w zakresie zarządzania ryzykiem w takich obszarach jak prywatność danych i ryzyko cybernetyczne (97%), bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz odpowiedzialność za produkt i zatrudnienie, choć przyznają się również do niedostatków w swoich możliwościach wpływania na procedury. Istnieją obawy dotyczące wpływu pracy hybrydowej na bezpieczeństwo pracowników i ryzyko cybernetyczne. Wiele organizacji uważa również, że musi opracować bardziej kompleksowe spojrzenie na dobrostan pracowników, aby lepiej budować ich rezyliencję.

Ład korporacyjny

Zarządzanie ryzykiem i ład korporacyjny najczęściej przenikają się w ramach badań due diligence związanych z powołaniem i oceną doradców ds. ryzyka i brokerów. Szersze zaangażowanie zarządzania ryzykiem w kształtowanie polityk zarządzania jest często fragmentaryczne i skoncentrowane na zgodności. Na przykład tylko nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że współpracuje z zespołami ds. zaopatrzenia w takich obszarach, jak ocena ryzyka związanego z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Pobierz raport

Aby dowiedzieć się więcej, wypełnij krótki formularz na górze tej strony i pobierz bezpłatny raport z badania.

Kontakt

Director, Risk and Analytics

Contact Us