Skip to main content
main content, press tab to continue
Artykuł

Sprawozdawczość klimatyczna

Porównanie systemów ujawniania informacji z TCFD

czerwiec 8, 2023

Aby pomóc w ustaleniu priorytetów działań na rzecz klimatu, tabela porównawcza WTW wyjaśnia podobieństwa i rozbieżności między systemami.
Motor Fleet|Risk and Analytics|ESG and Sustainability|Climate
Climate Risk and Resilience

Globalna sprawozdawczość klimatyczna szybko ewoluuje. Proponowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zasady standaryzacji ujawniania informacji związanych z klimatem dla inwestorów w USA oraz unijna taksonomia zrównoważonych działań opierają się na fundamentach stworzonych przez międzynarodową grupę zadaniową ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD) . Ta ostatnia została założona przez Radę Stabilności Finansowej (FSB). Równolegle, międzynarodowe standardy sprawozdawczości klimatycznej nadal się rozwijają wraz z utworzeniem Międzynarodowej Rady ds. Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) pod koniec 2021 r.. Jest to część dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), czyli unijnego standardu w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) przyjętego pod koniec 2022 r. w celu upowszechnienia, uspójnienia i standaryzacji sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Biorąc pod uwagę bogactwo systemów ujawniania informacji klimatycznych, jeśli starasz się zachować zgodność i spełnić oczekiwania akcjonariuszy i inwestorów, określenie priorytetów w zakresie raportowania klimatycznego nie zawsze jest proste. A jest już szczególnie trudne, jeśli chce się zrobić więcej niż tylko zapewnić zgodność z przepisami, lecz wykorzystać raportowanie klimatyczne jako katalizator strategicznych zmian.

Tabela porównawcza sprawozdawczości klimatycznej WTW ma na celu pomóc w szybkim zidentyfikowaniu głównych kryteriów sprawozdawczości, punktów wspólnych dla różnych systemów sprawozdawczości klimatycznej oraz ich kluczowych rozbieżności, wskazując jednocześnie obszary, w których jedne ramy udoskonalają lub rozwijają zasady ustanowione przez inne. Tabela porównuje również zakresy stosowania różnych wymogów sprawozdawczości klimatycznej, wyjaśnia wobec jakich instytucji i w jakim stopniu dane zasady ujawniania informacji na temat klimatu są dobrowolne lub obowiązkowe, a także analizuje inne kryteria porównawcze.

Tabela porównawcza sprawozdawczości klimatycznej: główne wnioski

Najważniejsze wnioski z naszego porównania systemów sprawozdawczości są następujące:

  • Każde ramy są inne, ale wszystkie wywodzą się z fundamentów ustanowionych przez TCFD, co wskazuje, że jeśli jesteś na wczesnym etapie swojej podróży klimatycznej, powinieneś priorytetowo traktować zgodność z TCFD.
  • Taksonomia UE i CSRD są zgodne z TCFD, ale zawierają subtelne różnice i w wielu miejscach idą dalej.
  • Przepisy, które narzucają zasadę nieczynienia znaczącej szkody środowisku (DNSH, „do no significant harm”), włącznie ze szkodą wobec osób trzecich, mają szeroki wpływ na Twoją organizację i jej partnerów i dostawców; podobnie jak systemy regulacyjne, które uwzględniają nie tylko emisję dwutlenku węgla przez Twoją organizację, ale także osoby trzecie.
  • Aby spełnić wymogi sprawozdawczości klimatycznej w ramach dowolnego systemu, warto wyjść poza podejmowanie ogólnych działań na rzecz klimatu, a przygotować się na wykazanie, że nasze działania na rzecz klimatu są zrównoważone. W przypadku, gdy ramy sprawozdawczości klimatycznej rozróżniają działania adaptacyjne i łagodzące, konieczne może być dokładniejsze przeanalizowanie działań mających na celu adaptację do zmian klimatu, aby upewnić się, że są one zrównoważone w dłuższej perspektywie.
  • Należy połączyć strategię zrównoważonego rozwoju z zarządzaniem ryzykiem. Dotyczy to zarówno zgodności z TCFD, taksonomią UE/CSRD, jak i propozycją klimatyczną SEC. Bez względu na standardy zgodności, należy uznać ryzyko klimatyczne za ryzyko finansowe, które wymaga odpowiedniego finansowania i zarządzania.
  • Aby zdefiniować swoją ścieżkę sprawozdawczości klimatycznej, konieczne może się okazać wsparcie w celu wyodrębnienia priorytetowych działań wynikających z różnych ram sprawozdawczości.

Należy pamiętać, że regulacje dotyczące klimatu są szybko zmieniającym się obszarem. Stworzyliśmy i udostępniliśmy te informacje na podstawie naszego pojmowania tego, co było aktualne w momencie pisania. Dotyczy to również sytuacji, w których odpowiedzieliśmy „prawdopodobnie” na niektóre z kryteriów porównawczych.

Chociaż możliwe jest, że w najbliższej przyszłości ISSB lub inne ramy zyskają na znaczeniu w miarę rozwoju globalnych standardów sprawozdawczości klimatycznej, jak wskazuje Harvard Law School Forum on Corporate Governance w swoim artykule z 2022 r. dotyczącym nawigowania po obszarze ESG, obecnie TCFD jest jedną z najszerzej stosowanych ram sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, zatwierdzoną przez ponad 2600 organizacji na całym świecie. Autorzy przekonują, że TCFD dobrze łączy się z dobrowolną sprawozdawczością i szerszymi międzynarodowymi ramami sprawozdawczości ESG, wskazując, że nawet jeśli dominacja TCFD osłabnie, jej DNA prawdopodobnie zostanie zakodowane w każdym kolejnym zestawie globalnych wymogów.

Niezależnie od przyszłych zmian w sprawozdawczości klimatycznej, ogólne przesłanie jest jasne: konieczne jest podjęcie zdecydowanych i pilnych działań w zakresie klimatu, zarówno w celu zapewnienia zgodności z rosnącą ilością przepisów, jak i spełnienia oczekiwań inwestorów, klientów i innych interesariuszy.

Zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do obowiązków w zakresie sprawozdawczości klimatycznej, a także, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami systemów sprawozdawczości klimatycznej.

Aby uzyskać dostęp do tabeli porównawczej sprawozdawczości klimatycznej WTW, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza na tej stronie.

Contact us