Skip to main content
main content, press tab to continue
Artykuł

O szacowaniu obrotu transportowego w ubezpieczeniu mienia w transporcie (cargo)

Podpis Leszek Kłobukowski | listopad 29, 2022

Szacowanie obrotu transportowego przez ubezpieczającego, który zawiera umowę ubezpieczenia na swój rachunek, to bardzo istotny element w ubezpieczeniach majątkowych, szczególnie dla kupującego lub sprzedającego towary.
N/A
N/A

Jednym z istotnych elementów generalnej umowy ubezpieczenia mienia w transporcie drogowym jest obliczenie obrotu transportowego :

 • przewidywanego na potrzeby kalkulacji stawki i obliczenia składki zaliczkowej jak i
 • zrealizowanego w trakcie okresu rozliczeniowego dla rozliczenia składki zaliczkowej.

Co to jest obrót transportowy

Obrót transportowy należy rozumieć jako łączną wartość ładunków podlegających ubezpieczeniu. Nie należy go utożsamiać z obrotem przedsiębiorstwa rozumianym jako przychody ze sprzedaży. Niekiedy te parametry mogą być tożsame, ale do uzyskania takiego wyniku i tak należy przeprowadzić odpowiednią analizę.

Czy obrót transportowy to to samo co obrót przedsiębiorstwa

Do sytuacji tożsamości obrotu ubezpieczającego (przychodu spółki) i obrotu transportowego dojdzie w przypadku, w którym:

 • ubezpieczeniu podlega wyłącznie sprzedaż ubezpieczającego,
 • ubezpieczenie obejmuje 100 % tej sprzedaży i 100 % sprzedaży ubezpieczającego realizowane jest w zakresie terytorialnym i środkami transportu, dla których można zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia.

W każdym innym przypadku obrót transportowy nie będzie tożsamy z obrotem (przychodami) ubezpieczającego. Wartość obrotu transportowego uzyskana na podstawie obliczeń może być identyczna z wartością obrotu (przychodu) ubezpieczającego, ale wynikać będzie to z innych okoliczności niż tożsamość tych parametrów. Będzie to wyłącznie wynikiem zbiegu okoliczności.

Jak obliczyć obrót transportowy

Prawidłowe obliczenie obrotu transportowego należy połączyć z prawidłowym oznaczeniem przedmiotu ubezpieczenia. Nawet przyjmując za przedmiot ubezpieczenia „wszystkie ładunki ubezpieczonego” trzeba przeprowadzić analizę, w jakich relacjach przewożone są ładunki ubezpieczonego. Dodatkowym elementem niezbędnym do uwzględnienia jest ponoszenie przez ubezpieczonego ryzyka transportowego.

Czym jest ryzyko transportowe

Ryzyko transportowe oznacza ponoszenie ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku przez jeden z podmiotów transakcji sprzedaży, tj. sprzedawcę albo kupującego.

UWAGA: ponoszenie ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku nie ma nic wspólnego z własnością ładunku, która – zwłaszcza w sprzedaży krajowej – bywa dość mocno zaznaczana w dokumentacji ładunku (np. wzmianki na fakturach).

Kto ponosi ryzyko transportowe

W przypadku transportu międzynarodowego i sprzedaży międzynarodowej sytuacja często jest określona dość precyzyjnie poprzez odpowiednie postanowienia formuł Incoterms.

 • Incoterms

  Incoterms są jednym z wielu elementów składających się na ogólne warunki sprzedaży w handlu międzynarodowym. Każda z formuł Incoterms określa m.in. moment przejścia ryzyka transportowego ze sprzedawcy na kupującego. Ponadto dwie formuły (CIF i CIP) przewidują obowiązek ubezpieczenia przez sprzedawcę ładunku na odcinku, na którym ryzyko ponosi kupujący.

 • Prywatne prawo międzynarodowe

  Incoterms nie są obowiązkowe i nie są jedynymi warunkami ogólnymi stosowanymi przy międzynarodowej sprzedaży towarów. Jeżeli z umowy sprzedaży ani z zastosowanych ogólnych warunków sprzedaży nie wynika, który podmiot ponosi ryzyko transportowe lub w którym momencie przechodzi ono ze sprzedawcy na kupującego, to należy odwołać się do przepisów prawa, w pierwszej kolejności do prawa prywatnego międzynarodowego, które wyznaczy prawo krajowe właściwe dla danej transakcji. Dla transakcji dokonywanych przez podmiot zarejestrowany w jednym z państw Unii Europejskiej właściwym aktem prawnym będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). W art.4 ust. 1 pkt. a) stwierdza się, że „umowa sprzedaży towarów podlega prawu państwu, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu”, dlatego przy zakupie od sprzedawcy spoza Polski zastosowanie będzie miało prawo kraju, w którym ten sprzedawca jest zarejestrowany, natomiast przy sprzedaży poza Polskę zastosowanie będzie miało prawo polskie.

 • Prawo polskie

  Prawo polskie będzie miało również zastosowanie w przypadku transportu krajowego. Przepisy dotyczące przejścia ryzyka utraty lub uszkodzenia ładunku znajdują się w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 548 § 1 niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy sprzedanej przechodzi na kupującego z chwilą wydania rzeczy.

 • Czym jest wydanie rzeczy

  Wydanie rzeczy należy rozumieć jako fizyczne przekazanie. O ile przy transporcie własnym, rozumianym jako inny niż wykonywany przez przewoźnika zawodowego, sprzedawcy lub kupującego, moment przekazania będzie oczywisty, to przy transporcie wykonywanym przez przewoźnika zawodowego sprawa się skomplikuje. Zgodnie z art. 544 § 1 w razie wątpliwości przyjmuje się, że wydanie zostało dokonane w momencie powierzenia ładunku przewoźnikowi. Kluczowe znaczenie ma w tej sytuacji stwierdzenie „w razie wątpliwości”. Oznacza to, że pierwszeństwo w ustaleniu momentu wydania rzeczy ma umowa stron. Dopiero w razie braku odpowiednich postanowień umownych albo w razie istnienia postanowień niepozwalających na identyfikację momentu wydania rzeczy, należy odwołać się do przepisów.

Które ładunki ubezpieczać

Decyzją ubezpieczającego jest ubezpieczenie ładunków:

 • tylko na relacjach / odcinkach transportu, na których ponosi ryzyko transportowe lub ciąży na nim umowny obowiązek ubezpieczenia albo
 • rozszerzenie ubezpieczenia na relacje / odcinki transportu, na których nie ma umownego obowiązku ubezpieczenia, a ryzyko transportowe jest po drugiej stronie umowy sprzedaży.

Jakie są rodzaje środków transportu

Przed rozpoczęciem obliczeń należy jeszcze wziąć po uwagę jedno z kluczowych kryteriów stosowanych przez ubezpieczycieli, tj. zakres terytorialny i rodzaj środka transportu i obliczenia przeprowadzić w poniższym podziale:

 • Transport morski
 • Transport lotniczy
 • Transport lądowy międzynarodowy (jakikolwiek odcinek transportu poza granicami RP)
 • Transport lądowy krajowy (cała trasa transportu na terenie RP)

Jakie są relacje w transporcie

Relacjami transportowymi, które należy uwzględnić w obliczeniach, mogą być w szczególności:

 1. Nabycie towarów od dostawców zewnętrznych i przewóz do lokalizacji ubezpieczonego,
 2. Nabycie towarów od dostawców zewnętrznych i przewóz bezpośrednio do klientów ubezpieczającego (z pominięciem lokalizacji ubezpieczonego),
 3. Transporty pomiędzy lokalizacjami ubezpieczającego,
 4. Transporty od ubezpieczającego do klientów ubezpieczającego,
 5. Transporty towarów nabywanych przez ubezpieczającego od jego klientów (w ramach transakcji na zasadzie barteru),
 6. Transporty zwrotne od klientów w ramach reklamacji.

Powyższy katalog nie wyczerpuje wszystkich możliwych relacji transportowych i należy go modyfikować odpowiednio do charakterystyki danego klienta.

Jak rozumieć transport pojedynczy

Należy podkreślić, że za pojedynczy transport uważany jest przewóz danej rzeczy lub zbioru rzeczy na podstawie jednego dokumentu przewozowego. Zgodnie z takim dokumentem przewozowym transport zaczyna się w miejscu X i kończy w miejscu Y. Pojedynczym transportem może być przewóz danego przedmiotu z wieloma wyładunkami i załadunkami jeżeli odbywa się to na podstawie jednego dokumentu przewozowego. Jednakże taki przewóz – identyczny pod kątem trasy i operacji ładunkowych - może być traktowany jako wiele pojedynczych transportów, jeżeli dla poszczególnych odcinków wystawiane są odrębne dokumenty przewozowe.

Czy samo ubezpieczenie OC przewoźnika jest wystarczające

Posiadanie ubezpieczenia OC przez przewoźnika nie powinno być kryterium określania przedmiotu ubezpieczenia i obrotu transportowego w ubezpieczeniu cargo. Ubezpieczenie cargo i ubezpieczenie OC przewoźnika nie są komplementarne i wiele zdarzeń / szkód w ładunkach może nie być objętych w ogóle lub w części ubezpieczeniem OC przewoźnika. Wynika to z jednej strony z odmienności warunków ubezpieczenia, ale w znacznie większym stopniu z przepisów prawa określających ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika za szkody w ładunku.

Podsumowanie

Przy obliczaniu obrotu transportowego należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • Ryzyko transportowe – czy ubezpieczający ponosi ryzyko transportowe, czy chce lub jest zobowiązany ubezpieczać ładunki na rzecz osób trzecich jeśli nie ponosi ryzyka transportowego,
 • Zakres terytorialny i rodzaj środka transportu,
 • Relacje transportowe.
Autor

Broker Ubezpieczeniowy

Related content tags, list of links Artykuł
Contact us