Skip to main content
Raport z badania

Globalne badanie opinii menedżerów ds. ryzyka na temat ESG 2022

Jak czynniki ESG kształtują zarządzanie ryzykiem i rolę menedżerów ds. ryzyka

listopad 9, 2022

W okresie od kwietnia do sierpnia 2022 roku WTW przeprowadziło badanie zatytułowane 2022 ESG Risk Managers Survey z udziałem menedżerów ds. ryzyka z całego świata na temat wpływu czynników ESG (środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego) na zarządzanie ryzykiem korporacyjnym.
ESG and Sustainability|Climate|Medioambiental
N/A

Badanie WTW oceniało między innymi, na ile menedżerowie ds. ryzyka są i planują w przyszłości być zaangażowani w reagowanie na ryzyko i presję związane z ESG. Otrzymaliśmy odpowiedzi od 312 firm z całego świata, zatrudniających łącznie ponad dwa miliony osób.

Naczelny wniosek, który wyłania się z wyników badania jest taki, że wielu menedżerów ds. ryzyka ma wyraźną rolę do odegrania w tworzeniu strategii ESG dla organizacji i zarządzaniu nimi, jednak dalszej pracy wymaga określenie, jak najlepiej rozłożyć wysiłki.

Wyniki badania w pigułce

  • Trzy czwarte respondentów (74%) stwierdziło, że poprawa wyniku ich organizacji w zakresie ESG jest obecnie głównym celem firmy.
  • Jednakże, chociaż większość menedżerów ds. ryzyka twierdzi, że ich organizacje mają wyznaczone cele dotyczące ESG, tylko 17% ma je udokumentowane z wyszczególnieniem wyraźnych etapów realizacji (patrz rycina 1).
  • Podczas gdy zaledwie nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że funkcja zarządzania ryzykiem (55%) i oni sami (54%) są istotnie zaangażowani w działania ESG w ich organizacji, 77% uważa, że funkcja zarządzania ryzykiem powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w inicjatywach i strategii w tym zakresie.
  • Ameryka Północna pozostaje w tyle za innymi regionami pod względem zaangażowania organizacji w ESG w ramach zarządzania ryzykiem.

77% ankietowanych uważa, że funkcja zarządzania ryzykiem powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w inicjatywach i strategii w zakresie ESG.

Co trzeci respondent zgadza się, że ESG ma dziś wpływ na szerszą strategię zarządzania ryzykiem, a 40% oczekuje, że stanie się tak w ciągu najbliższych 2 lat.
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują, w jaki sposób Państwa funkcja zarządzania ryzykiem dotychczas włączyła cele ESG do swojej strategii? Co spodziewają się Państwo osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat?

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisują, w jaki sposób Państwa funkcja zarządzania ryzykiem dotychczas włączyła cele ESG do swojej strategii?
Co spodziewają się Państwo osiągnąć w ciągu najbliższych dwóch lat?
Szersza strategia zarządzania ryzykiem ESG – obecnie 32%, w ciągu 2 lat – 42% Udokumentowane cele z wyraźnymi etapami – obecnie 18%, w ciągu 2 lat – 26% Aktywne omawianie celów ESG dla Ryzyka – obecnie 28%, w ciągu 2 lat – 22% Funkcja ryzyka nie posiada celów ESG – obecnie 23%, w ciągu 2 lat – 10%
Próba: Wszyscy respondenci z wyłączeniem tych organizacji, w których funkcja zarządzania ryzykiem nie jest w ogóle zaangażowana w działania z zakresu ESG

Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

Czynniki związane ze środowiskiem

Podczas gdy ponad 80% organizacji, które udokumentowały cele klimatyczne lub aktywnie nad nimi dyskutuje, deklaruje określone cele dotyczące węgla lub emisji, inne cele dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem i odpornością są często bardziej mgliste lub zupełnie nieobecne. Większość respondentów (54%) uważa, że praktyki zarządzania ryzykiem w obszarze odpowiedzialności środowiskowej wpływają na ich wizerunek pod względem ESG.

W związku z tym trzy czwarte respondentów podjęło działania dotyczące odpowiedzialności środowiskowej i ryzyka klimatycznego, jednak wielu z nich zrobiło to bez wyznaczania konkretnych celów lub wskaźników.

Trzy czwarte respondentów podjęło działania dotyczące odpowiedzialności środowiskowej i ryzyka klimatycznego.

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Państwa organizacja podjęła działania w którymś z poniższych obszarów?

Klimat – ryzyko fizyczne 75%<br>
Nie podjęto działań 25%
Odsetek organizacji, które podjęły dziania związane z klimatem w obszarze ryzyka fizycznego

Uwaga: Odpowiedzi „nie wiem” nie były brane pod uwagę, wynik obejmuje tylko odpowiedzi twierdzące.
Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

ryzyko korporacyjne i związane z transformacją 76%<br>
Nie podjęto działań – 24%
Odsetek organizacji, które podjęły dziania związane z klimatem w obszarze ryzyka korporacyjnego i związanego z transformacją

Uwaga: Odpowiedzi „nie wiem” nie były brane pod uwagę, wynik obejmuje tylko odpowiedzi twierdzące.
Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

Odpowiedzialność za środowisko 82%<br>
Nie podjęto działań 18%
Odsetek organizacji, które podjęły dziania w obszarze odpowiedzialności za środowisko

Uwaga: Odpowiedzi „nie wiem” nie były brane pod uwagę, wynik obejmuje tylko odpowiedzi twierdzące.
Źródło: 2022 ESG Risk Managers Survey

Czynniki społeczne

Wielu respondentów upatruje kluczowych priorytetów w zakresie zarządzania ryzykiem w takich obszarach jak prywatność danych i ryzyko cybernetyczne (97%), bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz odpowiedzialność za produkt i zatrudnienie, choć przyznają się również do niedostatków w swoich możliwościach wpływania na procedury. Istnieją obawy dotyczące wpływu pracy hybrydowej na bezpieczeństwo pracowników i ryzyko cybernetyczne. Wiele organizacji uważa również, że musi opracować bardziej kompleksowe spojrzenie na dobrostan pracowników, aby lepiej budować ich rezyliencję.

Ład korporacyjny

Zarządzanie ryzykiem i ład korporacyjny najczęściej przenikają się w ramach badań due diligence związanych z powołaniem i oceną doradców ds. ryzyka i brokerów. Szersze zaangażowanie zarządzania ryzykiem w kształtowanie polityk zarządzania jest często fragmentaryczne i skoncentrowane na zgodności. Na przykład tylko nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że współpracuje z zespołami ds. zaopatrzenia w takich obszarach, jak ocena ryzyka związanego z zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Pobierz raport

Aby dowiedzieć się więcej, wypełnij krótki formularz na górze tej strony i pobierz bezpłatny raport z badania.

Kontakt

Director, Risk and Analytics

Lisa leads WTW’s Enterprise and Transition Risk Consulting practice for North America and has 15 years of experience in risk and insurance. Over the course of her career, she has led large strategic consulting engagements and pioneered the development of WTW web apps including Global Peril Diagnostic, a natural catastrophe and terrorism model, and Collateral Quantified, an actuarial reserving and negotiation tool. Lisa helps organizations navigate, quantify, and make efficient investments to control their strategic and enterprise risks. She is part of WTW’s Global Climate Strategy Task Force and takes a leading role shaping WTW’s Risk & Broking large account strategy.


Contact Us