ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
บริการ

บริการให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์พนักงาน

พนักงานที่มีความสามารถคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย WTW สามารถช่วยปลดล็อกศักยภาพของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้เติบโตยิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

เราเชื่อว่าพนักงานคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน องค์กรที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพราะความสำเร็จของพนักงานคือความสำเร็จขององค์กร

การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้พนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย แม้วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรจะมีความชัดเจนอยู่แล้วก็ตาม เพราะทุกวันนี้มีปัจจัยจำนวนมากที่คอยท้าทายรูปแบบและทักษะการทำงานที่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ความเป็นสากล และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพนักงานในปัจจุบันยังมาจากหลากหลายกลุ่มอายุและประสบการณ์ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของตัวเองให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมกับคาดหวังให้ประสบการณ์การทำงานนั้นตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง ไม่ต่างจากความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการในฐานะผู้บริโภค

โอกาสที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง: เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสรรค์และดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถให้ตอบโจทย์ตามเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรอย่างไร

WTW ช่วยองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง เติบโต พร้อมกับก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยการทำความเข้าใจถึงข้อท้าทายและเป้าหมายขององค์กร รวมถึงออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร ด้วยประสบการณ์ที่เรามีมาอย่างยาวนานและด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานองค์กรที่เราค้นคว้ารวบรวม เราทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อค้นหาแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรจัดจ้าง สร้างสรรค์ ก้าวสู่การเป็นผู้นำ พร้อมกับดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

WTW แตกต่างกว่าใคร:
เรามุ่งมั่นช่วยองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง เติบโต พร้อมกับก้าวสู่ความสำเร็จ

เราทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ด้วยการค้นหาโอกาสที่จะช่วยองค์กรสร้างความผูกพันและกระตุ้นแรงบันดาลใจของพนักงาน

ปลดล็อกศักยภาพด้วยการนำเอาการวิเคราะห์ผลข้อมูลและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์

WTW มีการนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยองค์กรปรับกลยุทธ์ในการสรรหา จัดจ้าง บริหารจัดการ สร้างความผูกพันและประสบการณ์การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง

 • วิเคราะห์ความต้องการของพนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และประเมินว่าองค์กรดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่
 • ค้นหาและคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของพนักงาน รวมถึงข้อท้าทายในอนาคต
 • กำหนดแนวทางที่พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอย่างครอบคลุม ด้วยการใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจและการสนทนาพูดคุย เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่พนักงานให้คุณค่าและสร้างความผูกผันรวมถึงช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

สร้างสรรค์ประสบการณ์การทำงานที่น่าดึงดูดใจ

เราทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การทำงานที่เน้นผลลัพธ์และตอบโจทย์การทำงานของพนักงาน ดังนี้

 1. เป้าหมาย

  เราช่วยองค์กรสร้างสรรค์คุณค่าของงานด้วยการช่วยให้พนักงานเข้าใจและรู้สึกผูกพันกับเป้าหมายขององค์กร ด้วยการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และคุณค่าที่องค์กรมอบให้แก่พนักงาน

 2. การทำงาน

  ความคาดหวังของพนักงานด้านประสบการณ์การทำงานนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้องค์กรต้องจัดหาเครื่องมือ ทรัพยากรที่จำเป็น เทคโนโลยี ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของพนักงาน

 3. พนักงาน

  สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายสามารถส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและเกื้อหนุนกันในหมู่พนักงาน ผู้จัดการ และผู้นำองค์กร

 4. Total Rewards

  หากองค์กรเข้าใจถึงรางวัลตอบแทนและประสบการณ์ที่พนักงานให้คุณค่าสูงสุดได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์ Total Rewards ที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเดือนพนักงาน ผลประโยชน์ รวมถึงแผนสนับสนุนด้านความเป็นอยู่ที่ดีและโอกาสความก้าวหน้าของพนักงาน

มอบประสบการณ์การทำงานที่ตรงตามความคาดหวังของพนักงาน

การมีแนวทางที่ดีอาจจะยังไม่พอ เพราะสิ่งสำคัญคือการดำเนินการตามแผนการดังกล่าวให้ได้สำเร็จ WTW พร้อมช่วยองค์กรให้ดำเนินการและได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายดังนี้

 • สร้างความโดดเด่น ค้นหาแนวทางการนำเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถเขาถึงข้อมูลข่าวสารจากองค์กร
 • กำหนดเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข้อคิดเห็นของพนักงานในการสร้างประสบการณ์การทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรงตามความต้องการ ออกแบบการสื่อสารที่ตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารขององค์กรไปจนถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

WTW พร้อมช่วยออกแบบและส่งมอบประสบการณ์การทำงานที่ดีของพนักงาน เพื่อให้องค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง เติบโต พร้อมกับก้าวสู่ความสำเร็จ

Contact us