ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue

ผลประโยชน์พนักงานที่ทันสมัย

ขอบเขตการดูแลบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ของพนักงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น สิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องทำคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลประโยชน์ของพนักงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของพนักงานที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกัน ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ กำลังหาหนทางปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมกับสร้างความผูกพันของพนักงานในรูปแบบใหม่ ๆ พร้อมกับจัดการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ได้นั้น ทำให้องค์กรต้องมีแนวทางการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ด้านผลประโยชน์ของพนักงานที่มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีในระดับที่มากขึ้น

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยังคงส่งผลต่อการกำหนดรูปแบบของผลประโยชน์พนักงานอยู่ แม้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่แล้วก็ตาม

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

นายจ้างจะต้องแสดงให้พนักงานเห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีอย่างแท้จริงต่อการสร้างสรรค์สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยจะต้องให้ความสำคัญกับทุกด้านที่เชื่อมโยงถึงกัน รวมถึงการให้ความสำคัญต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางอารมณ์ สังคม การเงิน และร่างกายของพนักงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

ในปัจจุบัน พนักงานต่างให้ความสำคัญต่อข้อเสนอด้านผลประโยชน์ของการคุ้มครองมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น ข้อเสนอด้านการดูแลสุขภาพ โปรแกรมความเสี่ยงและการเกษียณอายุ และการรักษาสุขภาพผ่านระบบออนไลน์

ตรงตามความต้องการของพนักงาน

ความต้องการที่หลากหลายและความพึงพอใจของพนักงานที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกัน ทำให้องค์กรต้องหาโซลูชันคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของพนักงานกลุ่มอายุต่าง ๆ พร้อมกับสอดคล้องกับคุณค่าที่องค์กรต้องการส่งมอบ

การบริหารต้นทุน

การมุ่งเน้นควบคุมต้นทุน อีกทั้งงบประมาณที่มีจำกัดและค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้นำองค์กรต้องระมัดระวังในเรื่องการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายพร้อมกับลงทุนในผลประโยชน์ที่จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรให้ได้

ประสบการณ์พนักงาน

การรับฟัง ทำความเข้าใจ และจัดการกับข้อคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับผลประโยชน์นั้นสำคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมา รวมถึงการนำนโยบายการทำงานและวันหยุดที่มีความยืดหยุ่นมาใช้

Benefits Navigator

การออกแบบและส่งมอบผลประโยชน์พนักงานมาพร้อมกับการที่จะต้องตัดสินใจในหลายเรื่องที่มีความซับซ้อน ทำให้นายจ้างต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแบบแผน Benefits Navigator คือเครื่องมือที่ WTW คิดค้นขึ้นมา เพื่อช่วยวิเคราะห์เกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่ครอบคลุม 5 มิติหลักด้วยกัน เพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการปรับปรุงแผนผลประโยชน์ของพนักงานที่ทันสมัย

Contact us