ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

แนวคิด ESG และความยั่งยืน

แนวทางการจัดการกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรให้ความสำคัญและปรับใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

มุมมองของเรา

แนวทางการจัดการกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรควรให้ความสำคัญและปรับใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่อช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณผนึกรวมเอาแนวคิด ESG เข้าสู่กลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรในทุกด้านที่เกี่ยวกับบุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กรที่คำนึงถึงทุกมิติสำคัญ การดำเนินโครงการเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับ ESG หรือการช่วยเชื่อมโยงเป้าหมายด้านความยั่งยืนเข้ากับแนวทางการดำเนินงานในแต่ละวัน ด้วยบริการและโซลูชันของเราที่พร้อมนำพาองค์กรคุณมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงานและความยั่งยืนในระยะยาว

สิ่งที่ WTW มอบให้แตกต่างไม่เหมือนใครคือการช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และครอบคลุมทุกองค์ประกอบ นี่คือมุมมองที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณสู่ความสำเร็จ

บุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุน

บุคลากร คือหัวใจสำคัญของความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความเป็นอยู่ที่ดี แนวคิด DEI และความยั่งยืน

ความเสี่ยง โดยประเมินและวัดว่า ESG มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานองค์กรของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการและไม่ได้ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการด้าน ESG

เงินทุน คือการลงทุนที่ยั่งยืนและการนำเงินทุนไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพนักงานและชุมชนหรือเพื่อลดความเสี่ยง

กลยุทธ์ ESG ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีแบบแผนและมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองแนวคิดและนโยบายขององค์กร การทำความเข้าใจกลยุทธ์เหล่านั้นและนำมาปรับใช้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยองค์กรจัดลำดับความสำคัญในการใช้ทรัพยากรและกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งกลยุทธ์นั้นมีหลากหลายวิธีเพื่อช่วยองค์กรคุณในการเริ่มต้นหรือสานต่อบนเส้นทาง ESG

 • ความเสี่ยงและความพร้อมรับมือ

  องค์กรจะประเมิน วัดปริมาณ และจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลง และความรับผิดทางกฎหมายให้แก่องค์กรและกลุ่มสินทรัพย์ขององค์กรอย่างไร

 • ความปลอดภัยและความมั่นคงของของพนักงาน

  องค์กรจะรับประกันความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ การเงิน และสังคมของพนักงานและครอบครัวของพนักงานได้อย่างไร

 • การกำกับดูแลและประสิทธิภาพของคณะกรรมการ

  องค์กรจะพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการที่มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อช่วยกำกับดูแลด้านบุคคลากร ทุน และความเสี่ยงทั้งหมดได้อย่างไร

 • การวางแผนเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)

  องค์กรมีแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบอย่างไรบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับองค์กรและภายในกลุ่มสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ององค์กรเอง

 • ยุติธรรม เป็นธรรม และเสมอภาค

  องค์กรจะยึดมั่นรักษาสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน รวมถึงปลดล็อกศักยภาพของทรัพยากรบุคคลด้วยการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและแผนการทำงานที่สนับสนุนการยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย และความเท่าเทียมกันได้อย่างไรบ้าง

 • การลงทุนอย่างยั่งยืน

  องค์กรควรจัดสรรเงินทุนอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงมีแนวทางการเลือกสรรผู้ให้บริการ (Vendor) ไปจนถึงข้อกำหนด/ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการลงทุนด้านเงินบำนาญอย่างไรบ้าง

 • เศรษฐกิจหมุนเวียน

  องค์กรมีแนวทางการนำเอาแบบจำลองทางวิศวกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงมาใช้เปลี่ยนแปลงแบบจำลอง กระบวนการ และพฤติกรรมของการดำเนินธุรกิจเพื่อลดการผลิตของเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างไรบ้าง

 • การจ้างงานและการยกระดับสถานะทางสังคม

  องค์กรมีแนวทางในการขับเคลื่อนการจ้างงานอย่างต่อเนื่องและยกระดับสถานะทางสังคมด้วยการจัดเตรียมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตให้พนักงานอย่างไรบ้าง

 • การถ่ายโอนและลดความเสี่ยง

  องค์กรมีแนวทางในการระบุ ประเมิน วัดปริมาณ และจัดการความเสี่ยงและความรับผิดทางกฎหมายขององค์กรด้วยกลยุทธ์ของการประกันภัยและการลดความเสี่ยงอย่างไรบ้าง

 • การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

  องค์กรมีแนวทางในการดำเนินการให้ห่วงโซ่อุปทานของตัวเองมีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติในการจัดหาอย่างมีจริยธรรม มีการวางแผนกรณีฉุกเฉิน และมีมาตรฐานการคัดเลือกผู้ให้บริการ (Vendor) ได้อย่างไรบ้าง

 • เสถียรภาพและความยืดหยุ่น

  องค์กรจะสร้างความมั่นคงโดยรวมด้วยการสร้างสรรค์ระบบพนักงานที่มีทักษะความสามารถที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันในงานที่ทำและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง

 • การเปิดเผยข้อมูลและเป้าหมาย

  องค์กรมีแนวทางในการจัดลำดับความสำคัญด้านความยั่งยืน เป้าหมาย ESG และการจัดสรรทรัพยากรให้มีความโปร่งใสรวมถึงมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ภาระรับผิดชอบ และค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างไรบ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนวคิด ESG ครอบคลุมหลักการและประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรในการดึงดูดและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีทักษะความสามารถ การรักษาชื่อเสียงและแบรนด์ขององค์กร ไปจนถึงความสำเร็จขององค์กรในการตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และซัพพลายเออร์ข้อมูลจากการวิจัยของ WTW

ได้ชี้ให้เห็นถึงองค์กรที่มุ่งมั่นปฏิบัติตามแนวคิด ESG ว่ามีแนวโน้มที่จะดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยแนวคิด ESG คือสิ่งที่ช่วยสร้างสรรค์แบรนด์ขององค์กร พร้อมกับดึงดูดลูกค้าใหม่และบุคลากรที่มีความสามารถใหม่ ๆ เข้าหาองค์กร ช่วยให้องค์กรจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้องค์กรมีอิสรภาพทางการเงินและสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนไปพร้อมกัน และด้วยความมุ่งมั่นที่มีต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สิ่งนี้จะยิ่งช่วยสร้างสรรค์องค์กรของตัวเองให้ยั่งยืนมากขึ้น

Contact us