ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

เราพร้อมบริการโซลูชันด้านการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อช่วยผสานกลยุทธ์ด้านบุคลากรและความเสี่ยง ที่จะช่วยให้พนักงานก้าวหน้าเติบโตและเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

องค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร สามารถยกระดับความยั่งยืนและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงลดความเสี่ยงขององค์กรได้ ในการสร้างโปรแกรมการส่งเสริม DEI ให้สำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญคือ องค์กรจะต้องดำเนินการอย่างมั่นใจ พร้อมกับจัดการเรื่องค่าใช้จ่าย พนักงาน และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างลงตัว

กลยุทธ์การส่งเสริม DEI ที่ดีเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในหมู่พนักงาน นอกจากนี้ ยังต้องมีการผนึกกลยุทธ์ DEI ไว้ในกลยุทธ์ด้านบุคลากรขององค์กรในทุกด้าน ให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานและประสบการณ์การทำงานของพนักงาน ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้ทั้งองค์กรและพนักงานก้าวหน้าเติบโต พร้อมกับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นเลิศ

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณในการเริ่มต้นเดินทางสู่การส่งเสริม DEI ไม่ว่าองค์กรจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการทำงาน เราพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรของคุณ เพื่อมอบบริการ ด้าน DEI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลด้านบุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุน ซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าที่เคย อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้าเติบโตต่อไป

82% ขององค์กรในปัจจุบันกำหนดให้คุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรมีการส่งเสริมด้าน DEI ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 91% ภายในปี 2025

(การสำรวจแนวปฏิบัติที่ดีด้านการดูแลสุขภาพของ WTW ปี 2023)

75% ขององค์กรทั่วโลกอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดให้ผลประโยชน์พนักงานมีการส่งเสริมด้าน DEI

(การสำรวจลำดับความสำคัญด้านผลประโยชน์พนักงานทั่วโลกของ WTW ปี 2023)

การเสริมสร้างด้าน DEI หมายถึงอะไร

การเสริมสร้างด้าน DEI หมายถึงการมุ่งมั่งสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่าและเคารพคุณลักษณะเฉพาะ ภูมิหลัง และมุมมองของพนักงานทุกคนในองค์กร การเสริมสร้างด้าน DEI ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า แนวคิดการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย หรือคำเรียกอื่น ซึ่งรวมถึงการสร้างสรรค์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

จุดมุ่งหมายสำคัญคือการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานทุกคน

ความหลากหลาย

ความหลากหลาย หมายถึง ระดับความแตกต่างของผู้คนในสถานที่ทำงาน ตามหลักการแล้ว ความหลากหลายควรสะท้อนถึงชุมชนโดยรอบขององค์กร ความหมายของความหลากหลายครอบคลุมมากกว่าเรื่องของเชื้อชาติและเพศสภาพของผู้คน โดยครอบคลุมถึงมิติต่าง ๆ ได้แก่

 • เชื้อชาติ
 • อายุและช่วงชีวิต
 • รสนิยมทางเพศ
 • ศาสนา
 • ความพิการ
 • สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ทหารผ่านศึก
 • การมีสถานะเป็นผู้ดูแลผู้อื่นในครอบครัวที่เจ็บป่วยหรือพิการ

แต่ละมิติดังกล่าวมาพร้อมกับมุมมอง ประสบการณ์ และจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครให้แก่ทีมในองค์กร และเมื่อได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและโอกาสในการแสดงออกอย่างอิสระ พนักงานคือกลุ่มคนสำคัญที่ฟูมฟักแนวความคิดที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้องค์กรทำงานได้ดีขึ้น มีแนวคิดใหม่ ๆ และรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสมอภาค

ความเสมอภาค หมายถึง การรับฟังและทำความเข้าใจผู้คน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านการมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ความเสมอภาคมุ่งมั่นด้านการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม พร้อมให้โอกาสและทรัพยากรที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน โดยคำนึงถึงความแตกต่างกันด้านภูมิหลังและอุปสรรคข้อท้าทายที่แตกต่างกันที่ทุกคนต้องเผชิญกว่าจะประสบความสำเร็จ ความเสมอภาคจึงมุ่งมั่นจัดการด้านช่องว่างของความแตกต่าง ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และขจัดอุปสรรคที่ไม่เป็นธรรมที่มีอยู่ในระบบ

การยอมรับความแตกต่าง

การยอมรับความแตกต่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน วัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างจะช่วยทำให้พนักงานรู้สึกถึงคุณค่า ได้รับความเคารพ และได้รับการสนับสนุนในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง การยอมรับความแตกต่างมาพร้อมกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยการยกย่องและเคารพความหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีและประสบความสำเร็จ ทำให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีความสร้างสรรค์และยั่งยืนมากขึ้น

ทำไมการส่งเสริมด้าน DEI จึงสำคัญต่อองค์กร

เหตุผลที่ทำให้องค์กรควรส่งเสริมด้าน DEI มีหลายประการด้วยกัน ดังนี้

 • ความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นในการทำงาน ค่าจ้าง อาชีพ สุขภาพและความเป็นอยู่ ผลลัพธ์ทางการเงิน และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่ถือเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาส
 • ข้อกำหนดและกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลการส่งเสริมด้าน DEI ฉบับใหม่และฉบับปัจจุบันทำให้ต้องมีการรีบเร่งแก้ไขช่องว่างความแตกต่างที่เกิดขึ้น
 • พนักงาน ผู้บริโภค และนักลงทุนให้ความสำคัญต่อความก้าวหน้าของการส่งเสริมด้าน DEI ขององค์กร โดยคาดหวังให้องค์กรมีการส่งเสริมเรื่องความเสมอภาค การเชื่อมโยงทางสังคม และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานทุกคน
 • ความมุ่งมั่นที่เน้นการส่งเสริมด้าน DEI จะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยให้มีพนักงานที่หลากหลายในทุกระดับตำแหน่งงาน ช่วยให้องค์กรว่าจ้าง รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงาน รวมถึงรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทุกคน
 • กลยุทธ์การกำกับดูแลและการสร้างความผูกพันของผู้นำและผู้จัดการที่สอดคล้องกันคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินกลยุทธ์การส่งเสริมด้าน DEI ได้สำเร็จ ซึ่งจะต้องมีการประเมินโปรแกรมและนโยบายด้านบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมด้าน DEI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของพนักงานและครอบคลุมประสบการณ์ของพนักงานในทุกด้าน

การส่งเสริมด้าน DEI จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จทั้งในด้านของพนักงาน ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น


33% คือจำนวนพนักงานที่เชื่อว่าการส่งเสริมด้าน DEI เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับสูงและให้คะแนนองค์กรของตัวเองในการส่งเสริมด้านนี้ในระดับที่ต่ำ มีแนวโน้มที่จะลาออกเพื่อรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 5% มากกว่าพนักงานที่ให้คะแนนองค์กรในระดับที่สูง

การสำรวจทัศนคติด้านผลประโยชน์ทั่วโลกของ WTW 2022

การส่งเสริมด้าน DEI คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีความสามารถระดับสูงได้ การให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างด้าน DEI ยังส่งผลดีต่อองค์กรในเรื่องดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • ดำเนินการตัดสินใจได้ดีขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความยั่งยืน และความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

จากการวิจัย พบว่า องค์กรที่มีความหลากหลายมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าองค์กรที่มีความหลากหลายในระดับที่น้อยกว่า โดยข้อมูลของ Global - Parity Alliance ชี้ว่า องค์กรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศภาพ มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการสูงกว่าถึง 36% และ 25% (ตามผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้น) เมื่อเทียบกับองค์กรที่มีความหลากหลายโดยเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน

แนวทางของเราในการช่วยองค์กรปลดล็อกศักยภาพด้วยการส่งเสริมด้าน DEI และวัฒนธรรมที่โอบรับพนักงานทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การส่งเสริมด้าน DEI และวัฒนธรรมที่โอบรับพนักงานทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเป็นกระบวนการที่องค์กรจะต้องดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรจะต้องมุ่งมั่นทุ่มเท พร้อมกับมีการประเมินและปรับเปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความแตกต่างหลากหลายและความเสมอภาคให้ได้สำเร็จ นอกจากนี้ องค์กรยังต้องออกแบบกลยุทธ์การจัดการให้มีความครอบคลุมและมีกระบวนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือและออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงาน โดยเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสามารถที่จะก้าวเติบโตต่อไปในองค์กรได้

ขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจแนวทางปัจจุบันขององค์กร พร้อมกับวิสัยทัศน์สู่การส่งเสริมด้าน DEI ในอนาคต ที่มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านพนักงานและการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยรวม ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจน พร้อมกับจัดทำกลยุทธ์ที่จะช่วยองค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ได้สำเร็จ รวมถึงมีการสร้างแผนการดำเนินงานที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ด้วย เราพร้อมช่วยองค์กรในทุกขั้นตอนของการส่งเสริมด้าน DEI ไม่ว่าจะเริ่มจากการค้นหาแนวทางไปจนถึงการปรับเปลี่ยนแผนการที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาจัดทำแบบจำลองการวัดผลและความรับผิดชอบขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหา

เราช่วยให้องค์กรเข้าใจสถานะในปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมด้าน DEI ด้วยการค้นหาข้อมูลเชิงลึกจากภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้จัดการ และพนักงานขององค์กร

ออกแบบ

เราช่วยองค์กรพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์การส่งเสริมด้าน DEI ให้ "เหมาะสมกับเป้าหมาย" ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์ช่องว่าง จัดลำดับความสำคัญ และสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ

ดำเนินการ

เราพร้อมช่วยองค์กรสร้างกลยุทธ์และยุทธวิธีที่แตกต่างกว่าใคร เพื่อให้องค์กรสร้างความรู้สึกผูกพันและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและโอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายของพนักงาน

ติดตาม

เราช่วยองค์กรวัดความสำเร็จของการดำเนินแนวทางส่งเสริมด้าน DEI ด้วยการพัฒนาชุดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการส่งเสริมด้าน DEI โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการทางธุรกิจขององค์กรและการรายงานผลในด้านต่าง ๆ ขององค์กร


21% ขององค์กรอยู่ระหว่างการทบทวนหรือปรับปรุงกลยุทธ์ด้าน Total Rewards เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้าน DEI

(การสำรวจพลวัตการทำงานของ WTW ปี 2023)

กลยุทธ์ที่เราค้นพบที่จะช่วยให้องค์กรเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กรได้สำเร็จมีดังนี้

 • กลยุทธ์การส่งเสริมด้าน DEI รวมถึงการกำกับดูแลและการวิเคราะห์
 • การจ่ายค่าตอบแทนด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม
 • โอกาสในการทำงานที่มีความเสมอภาค
 • สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทุกความแตกต่างหลากหลาย
 • นโยบายการทำงานและการลาออก
 • ประสบการณ์ของพนักงานที่ครอบคลุมทุกความแตกต่างหลากหลาย
 • การสนับสนุนผู้นำและผู้จัดการ
 • การกำหนดการส่งเสริมด้าน DEI ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การกำหนดการส่งเสริมด้าน DEI ให้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กรให้สำเร็จได้นั้น องค์กรจะต้องลงทุนลงแรงและมีการกำกับดูแลการส่งเสริมด้าน DEI ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรและผู้นำหรือด้านอื่น ๆ เช่น ความหลากหลายของซัพพลายเออร์ การฝึกอบรม หรือการเชื่อมโยงกับชุมชนภายในและภายนอกขององค์กร

เราทำงานร่วมกับองค์กรในการนำเอาตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลมาใช้วัดความสอดคล้องของพนักงานกับการส่งเสริมด้าน DEI และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแนวทาง ESG ยกตัวอย่างเช่น มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับแนวทาง ESG ที่เป็นไปได้หลายประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น ประสิทธิภาพด้านการผลิตต่อพนักงานหรือช่องว่างการจ่ายเงินค่าตอบแทน รวมถึงตัวชี้วัดใหม่ ๆ เช่น ประสบการณ์พนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในระดับสูงหรือการเข้าถึงโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะและยกระดับทักษะได้อย่างเท่าเทียมกัน เราพร้อมช่วยองค์กรค้นหาตัวชี้วัดที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินการตามเป้าหมายได้สำเร็จ พร้อมกับปรับให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทาง ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากองค์กรสามารถดำเนินการส่งเสริมด้าน DEI และแนวทาง ESG ได้สำเร็จ สิ่งที่องค์กรเสริมสร้างนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่องค์กรยังสร้างความผูกพันของพนักงานให้ยิ่งแน่นแฟ้น เพราะองค์กรที่พนักงานต่างต้องการทำงานด้วยนั้นคือองค์กรที่มีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค รวมถึงมีการให้เกียรติและเคารพพนักงานทุกคน


เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน องค์กรจะต้องมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ดี พร้อมกับมีการส่งเสริมด้าน DEI ในทุกประสบการณ์ของพนักงาน รวมถึงแนวทางด้าน ESG ขององค์กร เพราะหากพนักงานรู้สึกสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ตามมาคือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม และประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับข้อท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Contact us