ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

แนวทางการทำงานในอนาคต

การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในโลกของการทำงานมากขึ้น อีกทั้งทักษะที่เคยเป็นที่ต้องการมานานได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงผู้คนพากันเลือกทำอาชีพอิสระมากขึ้น เหล่านี้คือสิ่งที่กำลังปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบของการทำงานไปจนถึงประสบการณ์การทำงานของพนักงานในองค์กรให้แตกต่างจากที่เคยเป็นมา WTW มุ่งมั่นช่วยให้องค์กรมีความพร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยบริการของการให้คำปรึกษาร่วมกับข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อเรา

เราอยู่ยุคแรกเริ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นยุคที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการทำงานของโลกให้ต่างไปจากที่ผ่านมา แล้วองค์กรของคุณพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือยัง?

การนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้มากขึ้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเราให้แตกต่างไปจากอดีต จนทำให้โลกของการทำงานในทางกายภาพกับโลกดิจิทัลแทบจะไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในด้านของปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เองก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเมื่อเทียบกับยุคก่อน อุตสาหกรรมทั่วโลกจึงต้องหาทางรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงจะต้องกำหนดรูปแบบและแนวทางการทำงานใหม่ตามไปด้วย ทำให้มีการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ พร้อมกับยกเลิกลักษณะการทำงานแบบเดิมพร้อมกับปรับขยายทักษะที่ตอบโจทย์ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

สำหรับองค์กรที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนนั้น จะเห็นได้ว่ามีการแบ่งสรรงานออกเป็นหลายส่วนเพื่อให้ทั้งพนักงานประจำหรือลูกจ้างอิสระสามารถทำงานส่วนดังกล่าวได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ รวมถึงมีการนำเอาเทคโนโลยีมาทำงานบางส่วนแทนด้วย โดยยึดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ

ความท้าทายของระบบนิเวศการทำงานแบบใหม่

แนวทางของการทำงานรูปแบบใหม่จะช่วยให้เรากำหนดได้ว่าเราจะให้ใครทำงานอย่างไร จากที่ไหน และใครจะเป็นคนทำงานนั้น ๆ รวมถึงจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาทำแทน ซึ่งตอบโจทย์แนวทางของการทำงานรูปแบบใหม่ด้วยการกำหนดทักษะใหม่ ๆ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความผูกพันของพนักงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกจ้างอิสระ และพนักงานชั่วคราว

เราพร้อมช่วยให้องค์กรกำหนดแนวทางและสร้างเครื่องมือที่เอื้อต่อการรับมือกับข้อท้าทายที่เกิดจากแนวทางของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

  • สร้างสรรค์รูปแบบการทำงานใหม่ เพื่อให้องค์กรมีรูปแบบการทำงานที่ลงตัวระหว่างการมีพนักงาน การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ทำงาน และการจัดจ้างพนักงานจากแหล่งต่าง ๆ (ลูกจ้างอิสระ พันธมิตร ฯลฯ) แนวทางของเราคือการช่วยให้องค์กรปรับลดขนาดโครงสร้างงาน เนื้องาน และมีการสร้างสรรค์งานรูปแบบใหม่ที่ต้องใช้ทักษะฝีมือมากขึ้น
  • กลยุทธ์การทำงาน กำหนดรูปแบบการทำงานขององค์กรใหม่ให้ชัดเจน (เช่น การปรับโครงสร้างงานใหม่ การใช้ AI และหุ่นยนต์มาทำงาน)
  • โครงสร้างการทำงานขององค์กร กำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานขององค์กรใหม่ พร้อมกับกำหนดตำแหน่งงาน ลักษณะงาน รวมถึงทักษะความสามารถใหม่ที่เอื้อต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป
  • เส้นทางการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เนื่องจากทักษะเป็นเสมือนสิ่งมีค่าในตลาดแรงงาน อีกทั้งเนื้องานก็มีการปรับปรุงใหม่ องค์กรจะต้องกำหนดเส้นทางการพัฒนาทักษะให้มีความชัดเจนและต่อเนื่องอยู่เสมอ
  • ให้คุณค่าต่อทักษะความสามารถพนักงาน ช่วยให้องค์กรตระหนักถึงวิวัฒนาการของแนวคิดและรูปแบบการทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และจะต้องปรับรูปแบบของ Total Rewards ให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดพนักงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ประจำ
  • การบริหารจัดการพนักงานชั่วคราว กำหนดทักษะความสามารถและศักยภาพของพนักงานที่องค์กรต้องการ กระบวนการควบคุมและกำกับดูแลองค์กรที่ดี และวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น ออกแบบรูปแบบการทำงานให้ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะความสามรารถให้อยู่กับองค์กร และให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแนวคิดของการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย

ความคาดหวังใหม่ที่มีต่อผู้บริหาร

เนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางและรูปแบบการทำงานให้แตกต่างไปจากเดิม หลายคนจึงคาดหวังให้ผู้บริหารต้องบริหารจัดการทีมพนักงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ แม้จะต้องเผชิญกับความไม่ชัดเจนและการเปลี่ยนแปลง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้บริหารและผู้จัดการขององค์กรในการกำหนดแนวทางการทำงานให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงกลุ่มพนักงานประเภทต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เราพร้อมช่วยให้องค์กรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและสภาพแวดล้อมการทำงานรูปแบบใหม่ และเราพร้อมมอบเครื่องมือและการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การเลือกสรรบุคลากรที่มีความสามารถไปจนถึงการบริหารจัดการผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถดึงดูด สร้างความผูกพัน และรักษาคนเก่งให้อยู่คู่กับองค์กรในทุกรูปแบบของการจ้างงาน

โอกาส

WTW พร้อมช่วยองค์กรให้รับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานยุคใหม่ ด้วยการช่วยให้มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง กระบวนการที่ผ่านการพิสูจน์และมีงานวิจัยรองรับ แทนที่จะเน้นเรื่องผลกระทบที่จะเกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน แต่เรามุ่งมั่นช่วยให้องค์กรค้นหาแนวทางที่จะทำให้คนทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร พร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงานให้พนักงาน

Contact us