ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

Total Rewards

เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สิ่งที่องค์กรต้องมีคือกลยุทธ์ Total Rewards ที่ทันสมัยและเสริมสร้างศักยภาพพนักงาน ส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน และช่วยองค์กรเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

ติดต่อเรา

แนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ ความต้องการด้านทักษะพนักงานที่ไม่เหมือนเดิม อีกทั้งรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไป ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรหลายแห่งต้องหาทางปรับตัวให้ทัน แล้วโปรแกรม Total Rewards ขององค์กรของคุณก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่

การกำหนด Total Rewards ให้เหมาะสมอาจช่วยให้องค์กรของคุณแข่งขันในตลาดงานทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากกำหนดผิดพลาดไป ก็อาจทำให้องค์กรก้าวตามองค์กรอื่นไม่ทันได้

ด้วยโปรแกรม Total Rewards ที่ครอบคลุมเรื่องของค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และแผนการเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน คือสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจด้านผลการดำเนินงานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมของความเป็นอยู่ที่ดีและการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและความเสมอภาคให้เกิดขึ้นภายในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงานคนสำคัญที่จะช่วยนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทว่าหลายองค์กรไม่ได้มีการปรับกลยุทธ์ Total Rewards ของตัวเองให้ก้าวทันกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรส่งผลต่อ Total Rewards อย่างไรบ้าง

เราช่วยองค์กรให้จัดการกับปัญหาและแนวโน้มในด้านต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร พร้อมกับกระตุ้นให้องค์กรปรับกลยุทธ์ Total Rewards ให้ก้าวทันยุคสมัย ดังนี้

  • การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร ด้วยการกำหนดรูปแบบ สถานที่ และผู้ปฏิบัติของงานแต่ละประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  • ความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของพนักงานหลายเจนเนอเรชั่นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความโปร่งใสและเน้นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานเสมือนเป็นลูกค้าคนสำคัญ
  • การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศและการส่งเสริมให้มีการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายมากขึ้น
  • ความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ด้วยข้อมูลและผลการวิจัยจากทั่วโลก (ทั้งในด้านแนวปฏิบัติของนายจ้างและความรู้สึกนึกคิดของพนักงาน) ของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านค่าตอบแทน ผลประโยชน์ ความเป็นอยู่ที่ดี และความก้าวหน้าทางอาชีพ ตลอดจนโซลูชันเทคโนโลยีสุดล้ำกว่าใคร เราพร้อมร่วมทำงานกับองค์กรของคุณเพื่อออกแบบ นำเสนอกลยุทธ์และโปรแกรม Total Rewards ด้วยการพลิกเปลี่ยนอุปสรรคข้อท้าทายที่องค์กรเผชิญอยู่ในปัจจุบันให้กลายเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างเข้มแข็ง

สิ่งสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ Total Rewards ของคุณมีประสิทธิภาพแข่งขันกับองค์กรอื่นได้คืออะไร

เราช่วยให้องค์กรของคุณสร้างสรรค์กลยุทธ์ Total Rewards ที่โดดเด่นกว่าใครได้ ดังนี้

กำหนดโครงสร้างด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม: เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่องค์กรของคุณลงทุนจัดทำโปรแกรม Total Rewards นั้นค่อนข้างสูง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการวัดผลตอบแทนในด้านการเงินให้มีความแม่นยำ รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแง่ของการดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงานให้ได้ องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนอาจนำเอาเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ เช่น เครื่องมือที่จะช่วยปรับเพิ่ม Total Rewards ให้พนักงาน เพื่อคำนวณสัดส่วนค่าใช้จ่ายขององค์กรต่อกลุ่มพนักงานคนสำคัญและค้นหาดูว่ารางวัลผลตอบแทนใดบ้างที่ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งแนวทางนี้ช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงการลงทุนในโปรแกรมรางวัลผลตอบแทนที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้

เข้าใจว่าพนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร: ข้อมูลเชิงลึกจากวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจและกลุ่มพนักงานคือสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรของคุณเข้าใจถึงรางวัลตอบแทนที่กลุ่มพนักงานคนสำคัญ รวมทั้งพนักงานรูปแบบใหม่ ให้ความสำคัญมากที่สุด พร้อมกับช่วยให้คุณออกแบบโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การประเมินศักยภาพความพร้อมในการแข่งขันของโปรแกรมรางวัลผลตอบแทนที่องค์กรของคุณต้องการมอบให้พนักงาน: สภาพแวดล้อมของการแข่งขันในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องทำคือการก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อะไรที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ และความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน Total Rewards ให้ทันกับยุคสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน

ส่งมอบประสบการณ์เสมือนเป็นลูกค้าคนสำคัญ: พนักงานในปัจจุบันต่างคาดหวังให้ผลประโยชน์และรางวัลตอบแทนที่ตนได้รับนั้นมีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับซึ่งพนักงานเองมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีนอกเวลางาน หากจะกล่าวถึงการทำให้โปรแกรม Total Rewards ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่องค์กรต้องทำคือการนำเอาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้อย่างชาญฉลาด เพื่อส่งมอบคุณค่าให้พนักงานเป็นผู้เลือกสรร ปรับเปลี่ยน และออกแบบได้เองในแบบที่พนักงานต้องการ

การให้ความสำคัญต่อการยอมรับความแตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียมกัน: องค์กรจะต้องจัดทำแนวทางการส่งมอบคุณค่าให้พนักงานที่เน้นการยอมรับความแตกต่าง หลากหลาย และเท่าเทียมกัน เพื่อให้โปรแกรม Total Rewards ขององค์กรนั้นตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานที่มีความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่าง ไปจนถึงสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย นอกจากนี้ องค์กรของคุณยังต้องตระหนักถึงความคาดหวังของพนักงานที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนด้วยความยุติธรรมและความโปร่งใสในการตัดสินใจและสื่อสารเกี่ยวกับรางวัลตอบแทนพนักงาน

ขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG): ทรัพยากรบุคคลที่องค์กรมีอยู่คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน ESG ได้สำเร็จ โดยโปรแกรม Total Rewards ที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบอาจเป็นตัวจุดประกายที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานขององค์กรทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน ESG ขององค์กรสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับ Total Rewards ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานใหม่: ในสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเน้นความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้องค์กรของคุณต้องปรับค่าตอบแทน โปรแกรมความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลประโยชน์หลักและผลประโยชน์ตามความสมัครใจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานและบุคลากร รวมถึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและนำเอาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น

การดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรของคุณจัดทำกลยุทธ์ Total Rewards ที่มีประสิทธิภาพไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในการดึงดูดพนักงานที่มีทักษะความสามารถให้มาร่วมงานกับองค์กร พร้อมกับช่วยให้องค์กรจัดการด้านการใช้จ่ายของ Total Rewards ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณให้สร้างสรรค์และส่งมอบโปรแกรม Total Rewards เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในการดึงดูด รักษา และสร้างความผูกพันของพนักงาน

Contact us