ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกประเภท ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้าน Total Rewards การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร การควบรวมกิจการ และทุกการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น บริการของ WTW ไม่ได้มีเพียงข้อมูลในรูปรายงานและแผนผังกระบวนการทั่วไป แต่เรามุ่งเน้นด้านการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลเพื่อกำหนดพฤติกรรมและส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา

การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ และองค์กรที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและความผูกพันของพนักงานในระดับที่สูงขึ้นได้สำเร็จ ซึ่งทำให้องค์กรมีผลประกอบการทางการเงินดียิ่งขึ้นตามมาด้วย

แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยาก และหลายโครงการที่ต้องการสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กรกลับต้องประสบความล้มเหลวในระยะยาว เพราะหลายโครงการนั้นมุ่งเน้นที่ปัจจัย "เหตุผล" ของการเปลี่ยนแปลง เช่น แผนผังกระบวนการและการออกแบบระบบ แทนที่จะเน้นปัจจัยด้านอารมณ์ความรู้สึก นั่นคือปัจจัยพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมและผู้นำขององค์กร รวมถึงความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กรด้วย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยทั้งทำให้โครงการที่มุ่งสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงประสบความสำเร็จหรือล้มเลวได้

WTW พร้อมมอบบริการและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้องค์กรจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราพร้อมจัดการทุกการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

เราพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดทำกลยุทธ์ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือภาคปฏิบัติ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยทักษะด้านกำกับดูแลการบริหารโครงการในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและความสามารถด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากร

สิ่งสำคัญของการดำเนินงานของเราคือการจัดการกับมิติด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ WTW คือการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนพนักงานให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมพนักงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร

Our process involves three key phases: Understand and Segment; Design and Build; and Implement and Improve. Our change management plans address six change levers to ensure we’re driving behavior change. We operate with a unique combination of strong but flexible project management to keep your project on track along the way and address emerging needs as they arise.
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลากร

แนวทางของเราประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การทำความเข้าใจและแบ่งกลุ่ม การออกแบบและสร้างสรรค์ และการดำเนินการและปรับปรุง โดยแผนการที่เราใช้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้นเน้น 6 ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวของการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นเพื่อให้โครงการขององค์กรดำเนินต่อไปตามแผนที่กำหนดและจัดการกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงของเราจากทั่วโลกพร้อมช่วยให้องค์กรจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพนักงาน ทีมงาน และองค์กรได้สำเร็จตามเป้าหมาย เรามีบุคลากรและเครื่องมือพร้อมใช้ในการรับมือกับทุกอุปสรรคข้อท้าทาย รวมทั้งประสบการณ์และหลักฐานความสำเร็จที่เป็นเครื่องยืนยัน และเราพร้อมที่จะร่วมงานกับองค์กรของคุณเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ประเด็นสำคัญ

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่าบริการของการให้คำปรึกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลลัพธ์อย่างแท้จริงจำเป็นต้องมีการคิดค้นและขับเคลื่อนด้วยศาสตร์ของพฤติกรรม WTW พร้อมช่วยให้องค์กรของคุณจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

Contact us