ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

ความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing)

WTW สามารถช่วยองค์กรปลดล็อกคุณค่าทางธุรกิจจากความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพของ Total Rewards เสริมสร้างความผูกพันและสร้างสรรค์ผลการดำเนินงานและผลงานขององค์กรให้ดีขึ้น

ติดต่อเรา

สุขภาพของพนักงาน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และการเงิน ล้วนส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและความรู้สึกผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร ดังนั้น เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เราช่วยองค์กรสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่ช่วยให้พนักงานมีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการกำหนดให้ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีความสำคัญต่อการทำงานและผลตอบแทนของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง สภาพภูมิอากาศ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลด้านอื่น

แนวทางที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานหมายถึงอะไร

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีความหมายมากกว่าการจัดทำเป็นแผนงานหรือโครงการเพียงครั้งเดียว เพราะพนักงานทุกคนให้ความสำคัญต่อเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผู้นำและผู้จัดการองค์กรจะต้องส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กำหนดไว้ในแนวทางการเสริมสร้างประสบการณ์พนักงานขององค์กร
 • สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่องค์กรให้ความสำคัญ

การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่าที่องค์กรต้องการส่งมอบให้พนักงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Total Rewards
 • โอกาสการพัฒนาด้านอาชีพ
 • ผลประโยชน์ที่มอบให้พนักงาน
 • แนวปฏิบัติด้านการทำงานและความปลอดภัย

มิติหลักของความเป็นอยู่ที่ดี 4 ประการ มีอะไรบ้าง

แนวทางการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ครอบคลุมมี 4 ด้าน ดังนี้

 1. ความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอนั้น พนักงานจะต้องมีความเข้าใจและมีแนวทางการจัดการกับสุขภาพของตนเอง พร้อมกับป้องกันตนเองไม่ให้เจ็บป่วยและรับมือกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือพนักงานจะต้องดูแลสุขภาพของตนเองได้ พร้อมกับรักษาตัวจากการเจ็บป่วยทั้งแบบเฉียบพลันหรือแบบที่ไม่คาดคิด เพื่อให้พร้อมกลับมาทำงานได้อย่างเหมาะสมทั้งการทำงานที่บ้านและที่ทำงาน
 2. ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ เพื่อให้พนักงานรักษาดุลยภาพทางอารมณ์ได้นั้น พนักงานจะต้องมีความรู้ตัวเองและสามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการกับสุขภาพจิตใจที่ดีได้ รวมถึงมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการจัดการกับความเครียดและการรับมือกับสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์ ความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ยังหมายถึงความสามารถของพนักงานในการรับมือกับวิกฤติชีวิตและจัดการกับปัญหาด้านการใช้และการติดสารเสพติด รวมถึงโรคที่เกิดจากความผิดปกติด้านจิตใจอื่น ๆ ด้วย
 3. ความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงิน การมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงได้นั้นหมายถึงการจัดการกับงบที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมกับมีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในอนาคต เช่น ค่าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของบุตรหลาน ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย หรือค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ทักษะความพร้อมรับมือกับปัญหาทางการเงินถือเป็นส่วนสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของพนักงาน เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จำเป็นต้องใช้เงินได้
 4. ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมหมายถึงความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ทำงาน การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชมที่อาศัยอยู่ รวมถึงการมีเป้าหมายในชีวิต การมีความเข้าใจถึงแนวทางที่ตนจะช่วยสนับสนุนและร่วมมือกับผู้อื่น การยอมรับและส่งเสริมความหลากหลาย รวมถึงยอมรับความแตกต่าง คือส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม ดังนั้น ความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมจึงครอบคลุมถึงการสร้างความผูกพันต่อสังคมและการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายในชีวิต

แม้ว่าประเด็นของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานแต่ละประเด็นจะมีความแตกต่างจากกัน แต่ทว่าทุกประเด็นมีความเชื่อมโยงและส่งผลถึงกัน ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจึงต้องได้รับการส่งเสริมให้ครอบคลุมถึงระดับครอบครัว องค์กร และชุมชนด้วย ดังนั้น แนวทางในการจัดการด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ดีจึงหมายถึงการเน้นพนักงานเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรและทุกภาคส่วนขององค์กรจะต้องร่วมกันส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

คุณค่าทางธุรกิจที่องค์กรได้รับจากความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมีอะไรบ้าง

การแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งปัจจัยรบกวนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียด เหตุการณ์ความไม่สงบในสังคม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทำให้นายจ้างต้องหาหนทางสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับมือกับสถานการณ์อันยากลำบากต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ผลการวิจัยของเราค้นพบว่า องค์กรที่ทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ในระดับสูงมักจะประสบความสำเร็จในเรื่องดังต่อไปนี้

 • มีผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้น
 • สร้างความผูกพันของพนักงานได้มากขึ้น
 • มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
 • ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น
 • เหตุด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นน้อยลง

พนักงานที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางการเงิน มีดุลยภาพทางอารมณ์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในสังคม จะเป็นพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

นายจ้างจะต้องมุ่งมั่นเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พร้อมกับพัฒนาแนวทางเพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้รับการปลูกฝังในวัฒนธรรมขององค์กรอยู่เสมอ ด้วยการกำหนดเป้าหมายและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

องค์กรจะปลดล็อกคุณค่าทางธุรกิจจากการทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไร

การจัดการในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมกับการมีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีเครื่องมือและแผนงานที่เหมาะสมเพื่อให้ทั้งหัวหน้างาน ผู้จัดการ และพนักงานนำมาใช้เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กรได้สำเร็จ

เราเริ่มจากการทำความเข้าใจถึงแนวทางปัจจุบันและวิสัยทัศน์สู่อนาคตของการทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและจัดทำกลยุทธ์เพื่อให้องค์กรดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และแผนงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย

เราทำงานร่วมกับองค์กร เพื่อให้องค์กรดำเนินการดังต่อไปนี้ได้

กลยุทธ์ของเราคือการทำงานร่วมกับองค์กรด้าน Wellbeing เพื่อค้นหา ออกแบบ ดำเนินการ และติดตามผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรสูงสุด
แนวทางของเราออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการขององค์กร

ค้นหา เราช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงสถานะองค์กรในปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดวิสัยทัศน์ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และพนักงานขององค์กร

ออกแบบ เราช่วยจัดทำและออกแบบกลยุทธ์ในการทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีที่ “ตรงตามเป้าหมาย” ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์ถึงช่องว่าง ความสำคัญ และโอกาสขององค์กร

ดำเนินการ เราช่วยสร้างสรรค์กลยุทธ์และกลวิธีให้มีความแตกต่างจากเดิม เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน

ติดตาม เราช่วยวัดความสำเร็จขององค์กรในการทำให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการกำหนดเกณฑ์วัดผลที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินธุรกิจและรวมอยู่ในการรายงานผลแนวทาง การพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG)

ติดต่อเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการดำเนินแนวทางในการทำให้พนักงานขององค์กรมีความเป็นอยู่ที่ดี

Contact us