ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
หัวข้อ

ESG In Sight

ข้อมูลสำคัญและโซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินตามเป้าหมายแนวทาง ESG และความยั่งยืนได้สำเร็จ

ติดต่อเรา

ข้อมูลสำคัญและโซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรดำเนินตามเป้าหมายแนวทาง ESG และความยั่งยืนได้สำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน ผู้ขาย กลุ่มชุมชน ผู้กำหนดกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแล ทุกคนต่างต้องการให้มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (แนวทาง ESG) ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องเน้นความสำคัญต่อผลกระทบโดยรวมมากขึ้น พร้อมกับหาทางตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียคนสำคัญขององค์กรด้วย และการเชื่อมผสานความพยายามในการดำเนินการตามแนวทาง ESG และความยั่งยืนให้เข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจนั้น จะช่วยให้องค์กรมองเห็นถึงความสำคัญและโอกาสที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อกลยุทธ์ด้านบุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุนขององค์กรมากขึ้น

แนวทาง ESG คืออะไร

ด้วยข้อท้าทายที่องค์กรเผชิญนั้นหลากหลายและซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการดูแลสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีและความหลากหลายของพนักงาน กลยุทธ์ด้านการสร้างสรรค์ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง ไปจนถึงการกำกับดูแลบุคลากร เงินทุน และความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การผสานข้อพิจารณาของแนวทาง ESG เข้ากับการดำเนินงานขององค์กรให้ได้สำเร็จ จะต้องดำเนินการด้วยแนวทางที่ครอบคลุมและคำนึงถึงปัจจัยหลายด้านเพื่อช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

แต่ทว่าองค์กรหลายแห่งมองเป้าหมายของแนวทาง ESG โดยแยกออกจากกัน อีกทั้งยังจัดการกับเป้าหมายแต่ละด้านในลักษณะที่ขาดการเชื่อมโยงและไม่ครอบคลุม ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ต่ำกว่าเป้าที่คาดหวังไว้ เพราะไม่มีการจัดทำกลยุทธ์ของแนวทาง ESG ที่ดี

ทำไม ESG ถึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

แนวทาง ESG ที่ดีหมายถึงการดำเนินธุรกิจที่ดี แนวทาง ESG เป็นแนวทางที่ช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป ที่นำความเท่าเทียมมาสู่ผู้ด้อยโอกาส และช่วยให้กลุ่มผู้เปราะบางของสังคมมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรเข้ากับหนทางสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินตามแนวทาง ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในหลายด้าน ดังนี้

สิ่งที่ทำให้แนวทางในการดำเนินการตามเป้าหมาย ESG ของ WTW โดดเด่นไม่เหมือนใครคืออะไร

ความท้าทายที่หลากหลายมิติ รวมทั้งโอกาส คือปัจจัยที่ทำให้การดำเนินการตามเป้าหมาย ESG จะต้องครอบคลุมหลายมิติ WTW ใช้มุมมองแบบองค์รวมในการดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG ด้วยโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อจัดการด้านบุคลากร ความเสี่ยง และเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยมุมมองแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิติสำคัญกว่าใคร ทำให้ WTW มีความพร้อมที่จะช่วยให้องค์กรของคุณรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับการดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงค้นพบโอกาสสู่ความสำเร็จได้อย่างครอบคลุมทุกด้านสำคัญทั่วทั้งองค์กร

WTW พร้อมช่วยให้องค์กรเข้าถึงองค์ประกอบสำคัญสู่การมีกลยุทธ์ ESG ที่ดี ดังนี้

 • ข้อมูลเชิงลึกของตลาดและเกณฑ์เปรียบเทียบ
 • เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียคนสำคัญขององค์กร
 • สมรรถภาพในการผสานหลักการความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ขององค์กร
 • เชื่อมโยงเป้าหมาย ESG เข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจ (รวมถึงความเสี่ยงขององค์กร)
 • กำหนดแผนงานที่มุ่งเน้นความสำคัญและการปลูกฝังกลยุทธ์ด้าน ESG

ผู้นำองค์กรควรตั้งคำถามอะไรบ้างเกี่ยวกับ ESG

 • องค์กรของเราจะเริ่มต้นหรือเสริมสร้างความพยายามในการดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG และความยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง
 • เราจะปลูกฝังเป้าหมายด้าน ESG ไว้ในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร
 • เราจะวัดผล จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่มาพร้อมกับการดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG ให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กรของเราอย่างไรบ้าง
 • บทบาทของ ESG ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและนายจ้างมีอะไรบ้าง และเราจะกระตุ้นให้บุคลากรของเรามีส่วนช่วยบรรเทาความเสี่ยงจากแนวทาง ESG และผลักดันเป้าหมายและความมุ่งมั่นต่อแนวทาง ESG ของเราได้อย่างไร
 • เราจะทำให้การดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG ขององค์กรมีความสอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญได้อย่างไร เราจะรับรองความโปร่งใส มีการวัดผลและเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG อย่างไร
 • ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการดำเนินเป้าหมายตามแนวทาง ESG ที่ไม่ดีมีอะไรบ้าง
Contact us