Gå tilbake til hovedsiden
main content, press tab to continue
Tjeneste

Integrert velvære

Ansattes wellbeing er en forutsetning for å øke ansattes engasjement, øke effektiviteten til de ansatte og godene som tilbys, og bidra til produktivitet og gode resultater i et velfungerende arbeidsmiljø.

Kontakt oss

Ansattes fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske wellbeing er et konkurranseparameter for å lykkes med god forretningsutvikling for virksomheten. En gjennomtenkt wellbeingstrategi forstår og tar hensyn til ansattes ønsker og behov i en meningsfull hverdag med engasjerte og fornøyde medarbeidere som bidrar til produktivitet og gode finansielle resultater. Vi hjelper virksomheter med å utvikle en wellbeingstrategi som støtter opp under ansatte, og bedriftskulturen basert på innsikt og definerte prioriteringer.

Hva er ansattes wellbeing?

Wellbeing er det vi kan kalle summen av alle ansattegoder og tiltak rettet mot ansatte i den hensikt å skape et fundament for et godt arbeidsmiljø og gode opplevelser på arbeidsplassen, men også utenfor. Wellbeing er tett knyttet til bedriftens belønningsfilosofi samt bedriftskulturen og de verdier den omfatter, samt ansattes opplevelser og oppfatninger av hva dette innebærer. Tilfredse medarbeidere i positive relasjoner og som opplever mestring og tilhørighet i et godt arbeidsmiljø, vil gi gode resultater og økonomisk produktivitet for bedriften. En vellykket tilnærming til ansattes wellbeing omfatter:

 • Gjennomtenkte ansattegoder
 • Karriereutvikling
 • Helse og trivsel

Tradisjonell wellbeing omfatter fire ulike fokusområder som også kalles de fire pilarene

En vellykket og optimal wellbeingstrategi krever at alle fire dimensjonene virker sammen og er direkte knyttet til hverandre.

 1. Fysisk wellbeing: For å trives fysisk bør ansatte være i stand til å forstå og håndtere helsen sin, foreta nødvendig forebyggende tiltak for å forbedre den og effektivt håndtere helsemessige utfordringer.
 2. Psykisk wellbeing: For at ansatte skal være følelsesmessig balanserte må de være selvbevisste og i stand til å utvikle positive psykiske helseferdigheter - inkludert evnen til stressmestring, og evnen til å takle følelsesmessige utfordringer. Psykisk wellbeing omfatter også ansattes evne til å håndtere livskriser samt andre psykiske lidelser.
 3. Økonomisk wellbeing: Skape økonomisk trygghet for seg og sine og ha evne til å håndtere økonomiske forpliktelser i møte med uforutsette hendelser. Økonomisk wellbeing innebærer å identifisere og iverksette tiltak og løsninger for å forbedre helse og trygghet for arbeidsstyrken.
 4. Sosial wellbeing: Sosial wellbeing handler om å forstå og fungere godt i relasjon med andre på ulike arenaer der inkludering og mangfold står sentralt. Evnen til å samarbeide med, og støtte andre i et dynamisk klima for forandring og forbedring vil kreve positive egenskaper fra den enkelte. Sosial wellbeing handler om samhandling mellom ansatte, og bygger opp under nødvendigheten av å være inkludert og involvert.

Hver dimensjon er uløselig knyttet sammen. En helhetlig holistisk tilnærming for å fremme ansattes wellbeing må sees i et bredere perspektiv og omfatter arenaer som jobb, hjem og fritid. En optimal wellbeingstrategi setter mennesket i fokus. Det å forstå ansatte er et viktig utgangspunkt for etablering av en positiv bedriftskultur.

Hva er verdien av ansattes wellbeing for virksomheten?

Pandemien, sammen med andre ytre faktorer som geopolitisk spenning, sosial uro, klimaendringer og økonomisk usikkerhet har i større grad tydeliggjort behovet for at arbeidsgivere tar et større ansvar for ansattes wellbeing.

Vår forskning og WTW Surveys viser at virksomheter med høyere fokus på wellbeing oppnår:

 • Bedre forretningsresultater
 • Større engasjement blant ansatte
 • Større kundetilfredshet
 • Færre utfordringer knyttet til helse, trivsel og sikkerhet

Hvordan få optimal utbytte av ansattes wellbeing?

Å utvikle en vellykket wellbeingkultur krever en omfattende strategi og en robust styringsprosess som muliggjør gjennomføring gjennom bruk av verktøy og løsninger i samhandling mellom ledere og ansatte.

Vi starter med å forstå bedriftens eksisterende tilnærming til wellbeing kombinert med den fremtidige visjonen som er satt for virksomheten, for så å utvikle en wellbeingstrategi med klare og tydelige mål og ambisjoner.

Vi kan bistå med å utvikle en wellbeingstrategi for virksomheten ved å ha spesielt fokus på fire sentrale faser:

Our strategy is to work with clients to discover, design, execute and track your needs as an organization.
Our strategic approach is scalable and adaptive to your needs

Kartlegge: Vi hjelper deg med å avdekke og forstå dagens wellbeingaktiviteter, definere bedriftens wellbeingambisjoner- og visjoner. Gjennom Gap analyser kartlegger vi dagens leveranser samt ansattes ønsker og behov, før vi går over i neste fase.

Utforme: Vi kan hjelpe deg med å utvikle og utforme en wellbeingstrategi med utgangspunkt i analyser, prioriteringer og muligheter som skal bidra til engasjement blant ansatte, og utvikling av et godt arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere.

Gjennomføre: Vi hjelper deg med implementeringen av en definert og utviklet wellbeingstrategi som støtter opp under ønsket bedriftskultur, med det mål for øye å skape engasjement og trivsel på arbeidsplassen.

Måle: Vi hjelper deg med å overvåke og måle effektiviteten av innførte tiltak og hvordan dette påvirker både ansattes wellbeing og hvordan effekten er på virksomhetens resultater. Gjennom bruk av Pulse Surveys, analyser og innsikt foretas det fortløpende vurderinger av effekten av innførte tiltak.

Kontakt oss dersom dere ønsker bistand med å utvikle en vellykket wellbeingstrategi for deres virksomhet.

Contact us