Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Riešenie

Riadenie kybernetických rizík

Spoločnosť WTW uplatňuje integrovaný komplexný prístup k riadeniu kybernetických rizík, aby vám pomohla riadiť riziká súvisiace s ľuďmi, kapitálom a technológiami v celom vašom podniku. Akýkoľvek plán, ktorý nezohľadňuje tieto aspekty, pravdepodobne zlyhá.

Kontaktujte nás

V súčasnosti už kyberbezpečnosť nie je len otázka technologických rizík, ktoré bude riešiť IT oddelenie. Narušenie kyberbezpečnosti môže mať dopad na vašu schopnosť podnikať a môže vás stáť milióny. Môže mať tiež ďalekosiahle dôsledky, ktoré budú ovplyvňovať vašu reputáciu a značku dlho po vyriešení samotného narušenia.

Spoločnosť WTW uplatňuje integrovaný holistický prístup k riadeniu kybernetických rizík, aby vám pomohla riadiť všetky aspekty vystavenia rizikám v celom vašom podniku. Pri pomoci našim klientom s hodnotením a riadením ich kybernetických rizík uplatňujeme prístup pozostávajúci z troch krokov.


 1. 01

  Hodnotenie

  Používame súbor diagnostických nástrojov na určenie a analýzu vašich citlivých miest v celom podniku, pričom sa sústreďujeme na kybernetické riziká s dopadom na ľudí, kapitál a technológie. Identifikujeme nedostatky a poskytujeme riešenia na ich odstránenie a na vytvorenie podniku s praktickými znalosťami existencie v kyberpriestore.

  • Diagnostika profilu kybernetických rizík
  • Kultúrny prieskum so zameraním na kybernetické riziká
  • Diagnostika pripravenosti na prácu v kyberpriestore

 2. 02

  Kvantifikácia

  Využívame naše globálne skúsenosti, výsledky využitia našich údajov a prispôsobené hodnotiace nástroje, aby sme poskytli strategickú zostavu najlepších riešení vo svojej triede navrhnutých tak, aby minimalizovali a zmierňovali vystavenie riziku.

  • Kyberkvantifikácia

 3. 03

  Ochrana

  Riziko, ktoré zostáva aj po zohľadnení všetkých aktívnych zmierňovacích stratégií, potom prenášame. Promptným podávaním správ v súvislosti s oznamovaním nárokov a forenzným účtovníctvom chránime našich klientov aj po kyberútoku.

  • Poradenstvo v oblasti poistenia, poistné maklérstvo a uzatváranie poistenia
  • Obhajovanie nárokov

Komplexný plán kybernetickej ochrany so zameraním na:

Ľudia

Dve tretiny incidentov v kyberpriestore priamo vyplývajú zo správania zamestnancov – od straty zariadení až po konanie nespokojných pracovníkov. Náš vlastný Kultúrny prieskum so zameraním na kybernetické riziká vám môže pomôcť vyhodnotiť postoje a správanie zamestnancov, čo ďalej pomôže odhaliť slabiny, zabezpečiť pochopenie a navrhnúť kroky na zníženie rizík súvisiacich s internými pracovníkmi.

Naša Diagnostika pripravenosti na prácu v kyberpriestore vám môže pomôcť vytvoriť a optimalizovať pracovnú silu pre kyberpriestor zadefinovaním úloh, identifikáciou talentovaných ľudí a určením medzier v schopnostiach. Súčasťou procesu je vyhodnotenie pôvodných zdrojov kybernetických rizík na zavedenie plánu najímania a udržiavania pracovníkov podľa potreby v rámci stáleho „boja“ o talenty schopné pôsobiť v kyberpriestore. Naši poradcovia v oblasti ľudského kapitálu a rizikoví konzultanti majú na trhu vedúcu pozíciu a poskytujú riešenia na mieru, ktoré vychádzajú z jedinečných obchodných priorít a operácií každého klienta.

Kapitál

V roku 2017 vynaložili spoločnosti približne 96 miliárd amerických dolárov na ochranu pred kybernetickými hrozbami, z čoho iba 2 až 3 % išlo na ochranu kapitálu prostredníctvom poistenia. Naše riešenia prenosu rizík, najmä v oblasti poisťovacieho poradenstva a uzatvárania poistenia, poskytujú ochranu, ktorú vaša súvaha potrebuje na zvládnutie zostatkových rizík po uplatnení príslušných ochranných opatrení a postupov.

Naše vlastné nástroje Kyberkvantifikácia a Diagnostika profilu kybernetických rizík vám môžu pomôcť prijať strategické rozhodnutia o tom, ako účinne vyčleniť kapitál do oblastí s vysokou prioritou vrátane rozhodnutí o prenose rizík. Naše riešenia situácií po narušení bezpečnosti zahŕňajú obhajobu poistných nárokov a forenzné účtovníctvo na zaistenie maximálnej návratnosti kapitálu v rámci príslušných poistných zmlúv.

Technológie

Približne 77 % firemných výdavkov na kybernetickú bezpečnosť smeruje do oblasti informačných a prevádzkových technologických riešení. Napriek tomu sa väčšina spoločností stále považuje za zraniteľnú kybernetickými útokmi. Naše poradenské tímy posudzujú úroveň technologických rizík špecifickú pre situáciu každého jednotlivého klienta a spolupracujú s našimi uprednostňovanými technologickými partnermi na zmiernení a riadení kybernetických rizík v rámci celého podniku.

IT riešenia sa nedajú prijímať alebo zavádzať vo vzduchoprázdne. Na zaistenie prepojenia kyberpriestorových stratégií s podnikaním a jeho funkciami je zásadne dôležité, aby ľudia mali s technológiami symbiotický vzťah.

Náš holistický prístup ku kyberbezpečnosti hodnotí všetky potenciálne kybernetické hrozby – od ľudí cez kapitál až po technológie –, aby sa zaistilo, že si vaša spoločnosť uvedomuje riziká a uplatňuje všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na zmiernenie škôd.

Contact us