Prejsť na hlavný obsah
O nás

Otvorenosť a diverzita: Záväzok spoločnosti WTW

Náš jedinečný prístup využívame pri službe našim klientom a vo všetkom, čo robíme, sa snažíme o výnimočnosť a vysoký výkon.

Kontaktujte nás

Naša filozofia ohľadom otvorenosti a diverzity

V spoločnosti WTW veríme, že kultúra otvorenosti a diverzity má pre naše podnikanie zásadný význam. Nie je to len samostatná iniciatíva vo svojej vlastnej krabičke. Presnejšie, Otvorenosť a Diverzita je základom všetkého, čo robíme. Otvorenosť a diverzita určujú ako najímame a povyšujeme pracovníkov, ako pracujeme s klientmi aj ako fungujú naše tímy. Má to jednoduchý dôvod: Dosiahnutie hmatateľného úspechu v cieľoch otvorenosti a diverzity je dobré pre podnikanie.

Otvorenosť a diverzita majú priamy dopad na našu schopnosť rásť a dosahovať výnimočné výsledky. Preto sa snažíme vytvoriť otvorené pracovné prostredie, kde je každý vypočutý, rešpektovaný a oceňovaný za to, kým je. Veríme, že vytváranie diverzifikovaných tímov, ktoré využívajú naše najlepšie nápady a úsilie, nám pomôže lepšie sa rozhodovať, byť tvorivejší a zlepšiť našu schopnosť pomáhať klientom pri riešení komplexných problémov. To je kľúč k zachovaniu našej konkurenčnej výhody v súčasnosti aj budúcnosti.

Naša vízia otvorenosti a diverzity

Ako podnik s viac ako 40000 zamestnancami vo viac než 140 krajinách chceme byť vyhľadávaným zamestnávateľom, spoločnosťou, kde kolegovia pracujú spolu ako jeden tím. Náš jedinečný prístup využívame pri službe našim klientom a vo všetkom, čo robíme, sa snažíme o výnimočnosť a vysoký výkon. Naše firemné priority otvorenosti a diverzity sú s touto víziou v súlade a podporujú ju.

Firemné priority otvorenosti a diverzity

  1. Vytvoriť stabilný systém na pritiahnutie talentovaných ľudí z nedostatočne zastúpených skupín
  2. Zmysluplne zvyšovať úroveň celkovej diverzity v riadiacich orgánoch vrátane počtu žien
  3. Podporovať otvorenú kultúru, v ktorej sa rešpektujú vzájomné rozdiely a oslavuje výnimočnosť každého člena

Uplatňovanie otvorenosti a diverzity vo WTW

Náš záväzok je viac než len slová. Každý deň ho prakticky presadzujeme v celej organizácii.

V spoločnosti WTW nám záleží na správnom oslovení

Základom našej inkluzívnej kultúry, ktorá predstavuje bezpečie, rešpekt a možnosť rozvíjať sa, je sloboda našich kolegov byť sám sebou na pracovisku. Pevne veríme, že to platí aj pre našich transrodových, nebinárnych a rodovo nekonformných kolegov.

V spoločnosti WTW podporujeme spravodlivé zaobchádzanie a odmeňovanie všetkých bez ohľadu na ich rodovú identitu. Chápeme, že pohlavie nie je binárne (mužské a ženské), a že nevyhnutnou súčasťou uznania a rešpektovania vašej identity je správne použitie osobných zámen, najmä pre trans- a nebinárne osoby.

Používaním správnych zámen jednotlivcov ukazujete, že ste si vedomí ich identity, že ich dostatočne rešpektujete a uznávate, že vedia, kým sú. Používanie správnych osobných zámen a uvedenie vlastnej preferencie, čo sa týka zámen, sú jednoduché spôsoby, ako vyjadriť podporu, byť inkluzívny a pomôcť nám vyhnúť sa domnienkam o rodovej identite len na základe mena alebo vzhľadu.

Keď budú viacerí z nás uvádzať svoje preferované zámená na profiloch na sociálnych sieťach a v pätách e-mailov, normalizujeme tým otvorenosť v otázke zámen a vytvoríme inkluzívnejšiu kultúru, v ktorej sa všetci naši kolegovia budú cítiť pohodlne. Spoločne tak vytvoríme bezpečný a ústretový priestor pre našich kolegov, nech sú akéhokoľvek rodu, aby mohli byť a vyjadriť to, kým sú. Používaním správnych osobných zámen si preukážeme vzájomný rešpekt – kľúčovú hodnotu spoločnosti WTW – a umožníme všetkým našim rôznorodým kolegom každý deň priniesť do práce svoje pravé ja.

Náš globálny kalendár otvorenosti a diverzity nám poskytuje konzistentný rámec na vyznačenie rôznych udalostí v rámci celého kultúrneho spektra, ktoré oslavujú diverzitu našej firmy aj širšej spoločnosti, v ktorej pôsobíme.

Globálny kalendár otvorenosti a diverzity

Calendar of Events [sk translation needed]
Month [sk translation needed] Event [sk translation needed]
február Mesiac čiernej histórie (Severná Amerika)
marec (8) Medzinárodný deň žien
apríl (2) Svetový deň autizmu
máj (21) Svetový deň kultúrnej diverzity
jún Mesiac hrdosti
september (25 – 27) Festival otvorenosti a diverzity v poisťovníctve – Dive In
októbra (10) Svetový deň duševného zdravia
Mesiac čiernej histórie (Spojené kráľovstvo)
december (3) Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Globálny kalendár tiež slúži na poučenie a zapojenie našich kolegov do širokej škály tém a udalostí súvisiacich s diverzitou, napríklad našej každoročnej iniciatívy PRIDE, sviatku hrdosti, ktorý slávia zamestnanci WTW v krajinách celej Európy, Južnej aj Severnej Ameriky od júna do augusta.

Spoločnosť WTW slávi Medzinárodný deň žien 2018. Zamestnanci

WTW globálne podporujú túto oslavu ekonomického, politického a spoločenského úspechu žien.

Naše globálne a regionálne rady otvorenosti a diverzity

Naša globálna rada otvorenosti a diverzity, ktorú podporuje predseda predstavenstva Carl Hess a hlavná riaditeľka ľudských zdrojov Kristy Banas, globálne určuje štandard našich iniciatív otvorenosti a diverzity. Tieto iniciatívy presadzujú geograficky rozmiestnené rady otvorenosti a diverzity, ktoré poskytujú miestny prístup a pomáhajú premeniť naše globálne priority na akcie, ktoré budú mať v každej oblasti najväčší dopad. Tieto rady, ktoré sú zložené z osôb z rôznych oblastí podnikania a funkcií, vykonávajú naše aktivity otvorenosti a diverzity na celom svete, pričom zaisťujú ich riadne prepojenie s naším trvalým výkonom a súlad s našimi prioritami.

Naše siete otvorenosti

Naše siete otvorenosti sú navrhnuté tak, aby sme využili naše talenty a lepšie sa prepojili medzi sebou navzájom, s našimi klientmi aj so spoločenstvami, v ktorých pracujeme a žijeme. Siete tvoria podstatu toho, ako zapájame a inšpirujeme kolegov v teréne a aktívne pracujeme na podpore nášho cieľa prijímania, udržania a rozvíjania talentovaných ľudí z nedostatočne zastúpených skupín. Každá naša sieť otvorenosti má dvoch podporovateľov z radov vedenia – na globálnej a/alebo miestnej úrovni –, ktorí využívajú svoj vplyv na obhájenie a podporu poslania siete.

Súčasné siete otvorenosti zahŕňajú:

Ženy a podporovatelia — podporuje špecifické potreby našich ženských talentov vrátane dôrazu na začlenenie väčšieho počtu žien medzi vedúce osobnosti, mentoringu a spojenia s klientom a rovnováhy života a práce.

LGBT+ — presadzuje otvorené pracovné prostredie plné podpory a rešpektu pre kolegov v rozmanitom spektre sexuálnych orientácií a genderových identít. Usilujeme sa o zapojenie LGBT+ kolegov, posilnenie ich spojenia so spoločnosťou a podporu rozvíjania vzťahov s LGBT+ príslušníkmi komunít, v ktorých pracujeme a žijeme.

Multikultúrne — zameriava sa na špecifické potreby kolegov pochádzajúcich zo širokého spektra komunít a kultúr a podporuje akceptáciu prostredníctvom učenia sa o rozmanitých rasách, etnických skupinách, jazykoch a kultúrach, ktoré tvoria našu organizáciu, a ich oslavy. Využívaním rozdielov medzi rôznymi kultúrnymi skupinami v našej spoločnosti dokážeme lepšie slúžiť našim klientom a komunitám, v ktorých sú tieto skupiny zastúpené.

Pracovná schopnosť (Spojené kráľovstvo a Ázia)— víta všetkých kolegov so záujmom o otázky týkajúce sa zdravotného postihnutia, pohody a zdravia pri práci. Usilujeme sa preverovať prístupy a zvyšovať porozumenie súvisiace so zdravotným postihnutím, odstraňovať prekážky v zamestnávaní postihnutých osôb a osôb s dlhodobými zdravotnými problémami a zaistiť, aby postihnutí ľudia dostali príležitosť naplniť svoj potenciál.

Mladí profesionáli (Spojené kráľovstvo a západná Európa) — má za cieľ vytvorenie vzájomne prepojených, angažovaných, dobre informovaných mladých profesionálov, ktorí sa cítia sebaistí vo svojom povolaní a ktorí môžu pomôcť spoločnosti WTW dosahovať úspech v budúcnosti. Skupina poskytuje mladým profesionálom školenia, networking a príležitosti pre rozvoj, ako aj platformu, kde majú možnosť zdieľať svoje nápady a byť vypočutí.

Doterajšie uznania za našu činnosť v oblasti otvorenosti a diverzityHuman Rights Campaign, Corporate Equality Index (Index firemnej rovnoprávnosti), 2015 – 2018

Human Rights Campaign, Corporate Equality Index (Index firemnej rovnoprávnosti), 2015 – 2018

Cena The Insurance Insider Honours, 2017, Spojené kráľovstvo

Cena The Insurance Insider Honours, 2017, Spojené kráľovstvo

Časopis Talent Management, Diversity Value Index (Index hodnoty diverzity), 2014 - 2017

Časopis Talent Management, Diversity Value Index (Index hodnoty diverzity), 2014 - 2017

Exelon

Ocenenie Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2018

Stonewall Diversity Champion

Ocenenie Diversity Champion Member, 2015 - 2023

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Consultant of the Year (Konzultant roka), 2015

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Contact us