Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
O nás

Otvorenosť a diverzita: Záväzok spoločnosti WTW

Náš jedinečný prístup využívame pri službe našim klientom a vo všetkom, čo robíme, sa snažíme o výnimočnosť a vysoký výkon.

Kontaktujte nás

Naša filozofia ohľadom otvorenosti a diverzity

V spoločnosti WTW veríme, že kultúra otvorenosti a diverzity má pre naše podnikanie zásadný význam. Nie je to len samostatná iniciatíva vo svojej vlastnej krabičke. Presnejšie, Otvorenosť a Diverzita je základom všetkého, čo robíme. Otvorenosť a diverzita určujú ako najímame a povyšujeme pracovníkov, ako pracujeme s klientmi aj ako fungujú naše tímy. Má to jednoduchý dôvod: Dosiahnutie hmatateľného úspechu v cieľoch otvorenosti a diverzity je dobré pre podnikanie.

Otvorenosť a diverzita majú priamy dopad na našu schopnosť rásť a dosahovať výnimočné výsledky. Preto sa snažíme vytvoriť otvorené pracovné prostredie, kde je každý vypočutý, rešpektovaný a oceňovaný za to, kým je. Veríme, že vytváranie diverzifikovaných tímov, ktoré využívajú naše najlepšie nápady a úsilie, nám pomôže lepšie sa rozhodovať, byť tvorivejší a zlepšiť našu schopnosť pomáhať klientom pri riešení komplexných problémov. To je kľúč k zachovaniu našej konkurenčnej výhody v súčasnosti aj budúcnosti.

Naša vízia otvorenosti a diverzity

Ako podnik s viac ako 40000 zamestnancami vo viac než 140 krajinách chceme byť vyhľadávaným zamestnávateľom, spoločnosťou, kde kolegovia pracujú spolu ako jeden tím. Náš jedinečný prístup využívame pri službe našim klientom a vo všetkom, čo robíme, sa snažíme o výnimočnosť a vysoký výkon. Naše firemné priority otvorenosti a diverzity sú s touto víziou v súlade a podporujú ju.

Firemné priority otvorenosti a diverzity

  1. Vytvoriť stabilný systém na pritiahnutie talentovaných ľudí z nedostatočne zastúpených skupín
  2. Zmysluplne zvyšovať úroveň celkovej diverzity v riadiacich orgánoch vrátane počtu žien
  3. Podporovať otvorenú kultúru, v ktorej sa rešpektujú vzájomné rozdiely a oslavuje výnimočnosť každého člena

Uplatňovanie otvorenosti a diverzity vo WTW

Náš záväzok je viac než len slová. Každý deň ho prakticky presadzujeme v celej organizácii.

V spoločnosti WTW nám záleží na správnom oslovení

Základom našej inkluzívnej kultúry, ktorá predstavuje bezpečie, rešpekt a možnosť rozvíjať sa, je sloboda našich kolegov byť sám sebou na pracovisku. Pevne veríme, že to platí aj pre našich transrodových, nebinárnych a rodovo nekonformných kolegov.

V spoločnosti WTW podporujeme spravodlivé zaobchádzanie a odmeňovanie všetkých bez ohľadu na ich rodovú identitu. Chápeme, že pohlavie nie je binárne (mužské a ženské), a že nevyhnutnou súčasťou uznania a rešpektovania vašej identity je správne použitie osobných zámen, najmä pre trans- a nebinárne osoby.

Používaním správnych zámen jednotlivcov ukazujete, že ste si vedomí ich identity, že ich dostatočne rešpektujete a uznávate, že vedia, kým sú. Používanie správnych osobných zámen a uvedenie vlastnej preferencie, čo sa týka zámen, sú jednoduché spôsoby, ako vyjadriť podporu, byť inkluzívny a pomôcť nám vyhnúť sa domnienkam o rodovej identite len na základe mena alebo vzhľadu.

Keď budú viacerí z nás uvádzať svoje preferované zámená na profiloch na sociálnych sieťach a v pätách e-mailov, normalizujeme tým otvorenosť v otázke zámen a vytvoríme inkluzívnejšiu kultúru, v ktorej sa všetci naši kolegovia budú cítiť pohodlne. Spoločne tak vytvoríme bezpečný a ústretový priestor pre našich kolegov, nech sú akéhokoľvek rodu, aby mohli byť a vyjadriť to, kým sú. Používaním správnych osobných zámen si preukážeme vzájomný rešpekt – kľúčovú hodnotu spoločnosti WTW – a umožníme všetkým našim rôznorodým kolegom každý deň priniesť do práce svoje pravé ja.

Náš globálny kalendár otvorenosti a diverzity nám poskytuje konzistentný rámec na vyznačenie rôznych udalostí v rámci celého kultúrneho spektra, ktoré oslavujú diverzitu našej firmy aj širšej spoločnosti, v ktorej pôsobíme.

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

Globálny kalendár otvorenosti a diverzity

Calendar of Events [sk translation needed]
Month [sk translation needed] Event [sk translation needed]
február Mesiac čiernej histórie (Severná Amerika)
marec (8) Medzinárodný deň žien
apríl (2) Svetový deň autizmu
máj (21) Svetový deň kultúrnej diverzity
jún Mesiac hrdosti
september (25 – 27) Festival otvorenosti a diverzity v poisťovníctve – Dive In
októbra (10) Svetový deň duševného zdravia
Mesiac čiernej histórie (Spojené kráľovstvo)
december (3) Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Globálny kalendár tiež slúži na poučenie a zapojenie našich kolegov do širokej škály tém a udalostí súvisiacich s diverzitou, napríklad našej každoročnej iniciatívy PRIDE, sviatku hrdosti, ktorý slávia zamestnanci WTW v krajinách celej Európy, Južnej aj Severnej Ameriky od júna do augusta.

Spoločnosť WTW slávi Medzinárodný deň žien 2018. Zamestnanci

WTW globálne podporujú túto oslavu ekonomického, politického a spoločenského úspechu žien.

Naše globálne a regionálne rady otvorenosti a diverzity

Naša globálna rada otvorenosti a diverzity, ktorú podporuje predseda predstavenstva Carl Hess a hlavná riaditeľka ľudských zdrojov Kristy Banas, globálne určuje štandard našich iniciatív otvorenosti a diverzity. Tieto iniciatívy presadzujú geograficky rozmiestnené rady otvorenosti a diverzity, ktoré poskytujú miestny prístup a pomáhajú premeniť naše globálne priority na akcie, ktoré budú mať v každej oblasti najväčší dopad. Tieto rady, ktoré sú zložené z osôb z rôznych oblastí podnikania a funkcií, vykonávajú naše aktivity otvorenosti a diverzity na celom svete, pričom zaisťujú ich riadne prepojenie s naším trvalým výkonom a súlad s našimi prioritami.

Naše siete otvorenosti

Naše siete otvorenosti sú navrhnuté tak, aby sme využili naše talenty a lepšie sa prepojili medzi sebou navzájom, s našimi klientmi aj so spoločenstvami, v ktorých pracujeme a žijeme. Siete tvoria podstatu toho, ako zapájame a inšpirujeme kolegov v teréne a aktívne pracujeme na podpore nášho cieľa prijímania, udržania a rozvíjania talentovaných ľudí z nedostatočne zastúpených skupín. Každá naša sieť otvorenosti má dvoch podporovateľov z radov vedenia – na globálnej a/alebo miestnej úrovni –, ktorí využívajú svoj vplyv na obhájenie a podporu poslania siete.

Súčasné siete otvorenosti zahŕňajú:

Ženy a podporovatelia — podporuje špecifické potreby našich ženských talentov vrátane dôrazu na začlenenie väčšieho počtu žien medzi vedúce osobnosti, mentoringu a spojenia s klientom a rovnováhy života a práce.

LGBT+ — presadzuje otvorené pracovné prostredie plné podpory a rešpektu pre kolegov v rozmanitom spektre sexuálnych orientácií a genderových identít. Usilujeme sa o zapojenie LGBT+ kolegov, posilnenie ich spojenia so spoločnosťou a podporu rozvíjania vzťahov s LGBT+ príslušníkmi komunít, v ktorých pracujeme a žijeme.

Doterajšie uznania za našu činnosť v oblasti otvorenosti a diverzityHuman Rights Campaign, Corporate Equality Index (Index firemnej rovnoprávnosti), 2015 – 2018

Human Rights Campaign, Corporate Equality Index (Index firemnej rovnoprávnosti), 2015 – 2018

Cena The Insurance Insider Honours, 2017, Spojené kráľovstvo

Cena The Insurance Insider Honours, 2017, Spojené kráľovstvo

Časopis Talent Management, Diversity Value Index (Index hodnoty diverzity), 2014 - 2017

Časopis Talent Management, Diversity Value Index (Index hodnoty diverzity), 2014 - 2017

Exelon

Ocenenie Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2018

Stonewall Diversity Champion

Ocenenie Diversity Champion Member, 2015 - 2023

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Consultant of the Year (Konzultant roka), 2015

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Contact us