Prejsť na hlavný obsah
Priemysel

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo čelí nevídanému rozvratu, ktorý spôsobuje dramatické zmeny. Organizácie, ktoré sa dokážu transformovať tak, aby zvládli tieto výzvy, môžu z rozvratu urobiť príležitosť. Divízia Health Care Practice spoločnosti Willis Towers Watson vám môže pomôcť zvládnuť tieto výzvy a nájsť príležitosť k rastu.

Kontaktujte nás

Niektoré z problémov, ktorým odvetvie čelí:

 • Healthcare consumerism
 • Spotrebiteľský prístup k zdravotníctvu
 • Konsolidácia v odvetví
 • Odmeňovanie
 • Porušenie ochrany dát, zločin v kyberpriestore a krádež informácií o pacientoch
 • Udržanie talentov
 • Rast nákladov
 • Pokrok v dátach a analytike
 • Reforma zdravotníctva

Tento rozvrat predstavuje ohrozenie, v mnohých prípadoch však tiež poskytuje organizáciám príležitosť nanovo sa definovať. Ak má organizácia uspieť v časoch rozvratu, potrebuje správne stratégie so zameraním na ľudí, riziká a kapitál.

Spoločnosť Willis Towers Watson spolupracuje s vyšším vedením v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, skupinových lekárskych praxiach, organizáciách riadenej starostlivosti, domovoch dôchodcov a u iných poskytovateľov služieb na vytváraní a zavádzaní stratégií, ktoré dokážu organizácii priniesť dlhodobý rast. Kombináciou hlbokých znalostí o odvetví a rozsiahlych odborných skúseností pomáhame našim klientom prosperovať v časoch rozvratu.

Dôraz na vaše talenty

V zdravotníctve sú vaším najväčším majetkom vaše talenty. Môžeme vám pomôcť vypracovať programy riadenia ľudských zdrojov na pritiahnutie a udržanie kľúčových talentov, ktoré potrebujete pre svoj úspech.

Chápeme, že každá zdravotnícka organizácia má značne odlišné potreby ľudského kapitálu, hlavne keď pracuje s mimoriadnymi zmenami v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Naša ponuka riadenia ľudských zdrojov zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • Správa benefitov a outsourcing
 • Riadenie zmien
 • Stratégia a návrh odmeňovania
 • Odmeňovanie riadiacich pracovníkov
 • Budúcnosť práce
 • Zdravie a benefity
 • Otvorenosť a diverzita
 • Fúzie a akvizície
 • Dôchodok
 • Talenty
 • Celkové odmeňovanie
 • Pohoda

Riadenie vašich rizík

Máme tiež zdroje na to, aby sme klientom z oblasti zdravotníctva poskytli potrebné služby v oblasti poistného maklérstva, analýzy rizík, poradenstva v riadení klinických rizík a riadení nárokov.

V odvetví, kde je ľudský dotyk taký cenný, slúžime ako praktické rozšírenie vášho oddelenia riadenia rizík. Uvedomujeme si, že z hľadiska rizikového financovania a potrieb kontroly rizík je každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a každé zariadenie jedinečné, hlavne pri riešení revolučných zmien v odvetví.

Pomáhame zdravotníckym organizáciám znižovať celkové náklady na riziko prostredníctvom tesne previazanej národnej a medzinárodnej siete sprostredkovateľov zdravotného poistenia v našich miestnych kanceláriách, ktorú podporujú rozsiahle odborné znalosti našich poradcov pre zdravotnícku prax na národnej úrovni a globálne schopnosti uzatvoriť poistenie, ktorú majú naši špecializovaní sprostredkovatelia zdravotného poistenia v Londýne a na Bermudách.

Naša ponuka riadenia rizík obsahuje:

 • Poistenie majetku a poistenie proti nehodám v zdravotníctve
 • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a poistenie všeobecnej zodpovednosti v zariadeniach zdravotnej starostlivosti/nemocniciach
 • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a poistenie všeobecnej zodpovednosti v domovoch dôchodcov
 • Poistenie zodpovednosti v rozličných zdravotníckych zariadeniach
 • Kyberpoistenie
 • Chyby a nečinnosť pri riadenej starostlivosti
 • Poistenie na obmedzenie nákladov na riziko v riadenej starostlivosti, u poskytovateľa a u zamestnávateľa
 • Zodpovednosť za medicínske produkty a klinické skúšky
 • Zodpovednosť riaditeľov a vedúcich pracovníkov
 • Poistenie zodpovednosti pri pracovnoprávnych vzťahoch
 • Účtovné chyby a vynechania
 • Poistenie zodpovednosti voči kybernetickým rizikám/poistenie ochrany súkromia
 • Automobilové vozové parky
 • Poistenie zodpovednosti v letectve

Efektívne využívanie kapitálu

Rastúci tlak nákladov a konsolidácia v rámci odvetvia nútia neziskové zdravotnícke organizácie prijímať nové postupy kapitálového riadenia.

Väčšie organizácie so značnými dotáciami sú finančne lepšie pripravené čeliť výzvam rozvratu. Niektoré menšie organizácie však nemajú dostatočnú veľkosť a namiesto toho si vyberú zlúčenie alebo vytváranie nových spojení.

Či už vaša organizácia hľadá novú stratégiu riadenia dotácií alebo plánujete zlučovanie, investičné poradenstvo a riešenia fúzií a akvizícií, spoločnosti Willis Towers Watson sú vám k dispozícii.

V časoch rozvratu vám Willis Towers Watson Health Care Practice môže pomôcť pri riešení potrieb vašich ľudí, rizík a kapitálu, čo vám umožní napĺňať ciele a dostať sa k novým príležitostiam.

Contact us