Prejsť na hlavný obsah
main content, press tab to continue
Priemysel

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo čelí nevídanému rozvratu, ktorý spôsobuje dramatické zmeny. Organizácie, ktoré sa dokážu transformovať tak, aby zvládli tieto výzvy, môžu z rozvratu urobiť príležitosť. Divízia Health Care Practice spoločnosti Willis Towers Watson vám môže pomôcť zvládnuť tieto výzvy a nájsť príležitosť k rastu.

Kontaktujte nás

Niektoré z problémov, ktorým odvetvie čelí:

 • Healthcare consumerism
 • Spotrebiteľský prístup k zdravotníctvu
 • Konsolidácia v odvetví
 • Odmeňovanie
 • Porušenie ochrany dát, zločin v kyberpriestore a krádež informácií o pacientoch
 • Udržanie talentov
 • Rast nákladov
 • Pokrok v dátach a analytike
 • Reforma zdravotníctva

Tento rozvrat predstavuje ohrozenie, v mnohých prípadoch však tiež poskytuje organizáciám príležitosť nanovo sa definovať. Ak má organizácia uspieť v časoch rozvratu, potrebuje správne stratégie so zameraním na ľudí, riziká a kapitál.

Spoločnosť Willis Towers Watson spolupracuje s vyšším vedením v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach, skupinových lekárskych praxiach, organizáciách riadenej starostlivosti, domovoch dôchodcov a u iných poskytovateľov služieb na vytváraní a zavádzaní stratégií, ktoré dokážu organizácii priniesť dlhodobý rast. Kombináciou hlbokých znalostí o odvetví a rozsiahlych odborných skúseností pomáhame našim klientom prosperovať v časoch rozvratu.

Dôraz na vaše talenty

V zdravotníctve sú vaším najväčším majetkom vaše talenty. Môžeme vám pomôcť vypracovať programy riadenia ľudských zdrojov na pritiahnutie a udržanie kľúčových talentov, ktoré potrebujete pre svoj úspech.

Chápeme, že každá zdravotnícka organizácia má značne odlišné potreby ľudského kapitálu, hlavne keď pracuje s mimoriadnymi zmenami v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Naša ponuka riadenia ľudských zdrojov zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • Správa benefitov a outsourcing
 • Riadenie zmien
 • Stratégia a návrh odmeňovania
 • Odmeňovanie riadiacich pracovníkov
 • Budúcnosť práce
 • Zdravie a benefity
 • Otvorenosť a diverzita
 • Fúzie a akvizície
 • Dôchodok
 • Talenty
 • Celkové odmeňovanie
 • Pohoda

Riadenie vašich rizík

Máme tiež zdroje na to, aby sme klientom z oblasti zdravotníctva poskytli potrebné služby v oblasti poistného maklérstva, analýzy rizík, poradenstva v riadení klinických rizík a riadení nárokov.

V odvetví, kde je ľudský dotyk taký cenný, slúžime ako praktické rozšírenie vášho oddelenia riadenia rizík. Uvedomujeme si, že z hľadiska rizikového financovania a potrieb kontroly rizík je každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a každé zariadenie jedinečné, hlavne pri riešení revolučných zmien v odvetví.

Pomáhame zdravotníckym organizáciám znižovať celkové náklady na riziko prostredníctvom tesne previazanej národnej a medzinárodnej siete sprostredkovateľov zdravotného poistenia v našich miestnych kanceláriách, ktorú podporujú rozsiahle odborné znalosti našich poradcov pre zdravotnícku prax na národnej úrovni a globálne schopnosti uzatvoriť poistenie, ktorú majú naši špecializovaní sprostredkovatelia zdravotného poistenia v Londýne a na Bermudách.

Naša ponuka riadenia rizík obsahuje:

 • Poistenie majetku a poistenie proti nehodám v zdravotníctve
 • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a poistenie všeobecnej zodpovednosti v zariadeniach zdravotnej starostlivosti/nemocniciach
 • Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania a poistenie všeobecnej zodpovednosti v domovoch dôchodcov
 • Poistenie zodpovednosti v rozličných zdravotníckych zariadeniach
 • Kyberpoistenie
 • Chyby a nečinnosť pri riadenej starostlivosti
 • Poistenie na obmedzenie nákladov na riziko v riadenej starostlivosti, u poskytovateľa a u zamestnávateľa
 • Zodpovednosť za medicínske produkty a klinické skúšky
 • Zodpovednosť riaditeľov a vedúcich pracovníkov
 • Poistenie zodpovednosti pri pracovnoprávnych vzťahoch
 • Účtovné chyby a vynechania
 • Poistenie zodpovednosti voči kybernetickým rizikám/poistenie ochrany súkromia
 • Automobilové vozové parky
 • Poistenie zodpovednosti v letectve

Efektívne využívanie kapitálu

Rastúci tlak nákladov a konsolidácia v rámci odvetvia nútia neziskové zdravotnícke organizácie prijímať nové postupy kapitálového riadenia.

Väčšie organizácie so značnými dotáciami sú finančne lepšie pripravené čeliť výzvam rozvratu. Niektoré menšie organizácie však nemajú dostatočnú veľkosť a namiesto toho si vyberú zlúčenie alebo vytváranie nových spojení.

Či už vaša organizácia hľadá novú stratégiu riadenia dotácií alebo plánujete zlučovanie, investičné poradenstvo a riešenia fúzií a akvizícií, spoločnosti Willis Towers Watson sú vám k dispozícii.

V časoch rozvratu vám Willis Towers Watson Health Care Practice môže pomôcť pri riešení potrieb vašich ľudí, rizík a kapitálu, čo vám umožní napĺňať ciele a dostať sa k novým príležitostiam.

Contact us