Prejsť na hlavný obsah
Riešenie

Otvorenosť a diverzita

Ak majú byť organizácie úspešné v dnešnom rýchlo sa meniacom svete, musia prijať zdravú firemnú kultúru, kde je otvorenosť a diverzita integrálnou súčasťou skúsenosti talentovaného pracovníka a zamestnanci prinášajú do práce to, čo je v nich najlepšie – spolupracujú, vytvárajú idey, pomáhajú pri zvyšovaní celkovej angažovanosti a produktivity a zlepšovaní finančných výsledkov. WTW vám môže pomôcť posilniť vašu firemnú kultúru prostredníctvom našich služieb otvorenosti a diverzity.

Kontaktujte nás

Technologický pokrok, demografické zmeny a meniaca sa pracovná sila menia náš svet nevídanou rýchlosťou. Spôsob, akým pracujeme, a ľudia, s ktorými pracujeme, sa menia tiež, čo prináša väčšie výzvy s kratším časom na vyriešenie. Napriek tomu sa nachádzame na jedinečnej križovatke, kde sa rôznorodé prostredia stávajú stavebnými blokmi pre širšie myslenie a inovácie a otvorené kultúry vyzývajú k rade myšlienok a podporujú bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu vyjadriť.

Ak majú byť organizácie v tomto meniacom sa svete úspešné, musia prijať zdravú firemnú kultúru, kde je otvorenosť a diverzita integrálnou súčasťou skúsenosti talentovaného pracovníka a zamestnanci prinášajú do práce to, čo je v nich najlepšie – spolupracujú, vytvárajú idey, pomáhajú pri zvyšovaní celkovej angažovanosti a produktivity a zlepšovaní finančných výsledkov.

Konanie nad rámec legislatívnych a regulačných požiadaviek

Okrem dodržiavania legislatívnych a regulačných požiadaviek má kľúčový význam podpora zdravej firemnej kultúry. WTW vám môže pomôcť vytvoriť alebo posilniť vašu firemnú kultúru a podporné programy, ktoré sú postavené na vzájomnom rešpekte a dôvere, cieli a hodnotách, otvorenom a diverzifikovanom pracovnom prostredí a bezpečnom pracovisku, kde môžu kolegovia pociťovať sebavedomie, hrdosť a vlastnú hodnotu (čo je známe aj ako dôstojnosť na pracovisku).

Ako zvyšuje otvorenosť a diverzita výkon spoločnosti

85%
generálnych riaditeľov, ktorých organizácie majú stratégiu otvorenosti a diverzity, tvrdí, že táto stratégia zlepšila ich finančné výsledky.
Spoločnosti Fortune 500 s vyšším zastúpením žien vo svojich predstavenstvách prekonali svojich súperov o
53%
z hľadiska rentability vlastného kapitálu a o 42 %, pokiaľ ide o rentabilitu tržieb.
Organizácie s vysokým hodnotením v oblasti otvorenosti a diverzity majú o
70%
vyššiu pravdepodobnosť úspešnosti na nových trhoch a o 45 % vyššiu pravdepodobnosť zvýšenia podielu na trhu.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation


Začlenenie otvorenosti a diverzity do skúsenosti talentovaného pracovníka a ponuky hodnôt pre talenty

Organizácie, ktoré si uvedomujú skutočný vplyv otvorenej a diverzifikovanej pracovnej sily, majú príležitosť zamyslieť sa nad svojimi súčasnými programami skúsenosti talentov a celkovou ponukou hodnôt pre talenty. WTW pomáha organizáciám prekročiť rámec jednoduchého dodržiavania predpisov tým, že dôkladnejšie skúma, ako organizácia podporuje snahy o otvorenosť a diverzitu prostredníctvom cieľa, práce, ľudí a celkového odmeňovania.

Pomáhame organizáciám odpovedať na ťažké otázky týkajúce sa otvorenosti a diverzity:

  • Cieľ: Podporuje moja organizácia snahy o otvorenosť a diverzitu? Je otvorenosť a diverzita súčasťou nášho poslania a hodnôt? Pre verejne obchodované spoločnosti, je to súčasť našich záväzkov týkajúcich sa podporných skupín zamestnancov a/alebo merania udržateľnosti?
  • Práca: Mám k dispozícii spravodlivé možnosti kariérneho rozvoja? Existujú podvedomé predsudky? Sú tímy rôznorodé?
  • Ľudia: Dokáže spoločnosť pritiahnuť a udržať správne talenty, najmä z kľúčových segmentov? Mám pocit, že sa v práci môžem autenticky prejavovať? Je bezpečné vyjadriť svoj názor?
  • Celkové odmeňovanie: Poskytuje moja spoločnosť všetkým segmentom pracovnej sily benefity – alebo prístup k benefitom –, ktoré „zohľadňujú ich súčasné postavenie a budúce smerovanie“? Podporuje moja spoločnosť spravodlivé mzdové programy a opatrenia?

Môžeme vám pomôcť využiť príležitosť na vytvorenie skúsenosti talentových pracovníkov, ktorá nielen zohľadní ich súčasné postavenie (prostredníctvom personalizácie, voľby, flexibilných pracovných podmienok a pod.), ale vám tiež pomôže umožniť talentom dosiahnuť ich budúce ciele.

Ako sú otvorenosť a diverzita dôležité pre súčasné podnikanie?

71%
globálnych spoločností má postupy na odstránenie predsudkov pri prijímaní.
41%
severoamerických spoločností tvrdí, že sa dôležitosť genderovej rovnosti pri odmeňovaní v rozhodnutiach o základnej mzde stále zvyšuje (Spojené kráľovstvo 58 %, EMEA 39 %).
56%
globálnych spoločností má postupy na odstránenie predsudkov pri povyšovaní.

Zdroj: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Našim klientom odporúčame rovnaké stratégie, kultúrne posilnenie a osvedčené postupy pre otvorenosť a diverzitu, ktoré implementujeme ako súčasť cesty WTW, pričom si uvedomujeme, že sa cesta nekončí. V tomto období vám môžeme pomôcť:

  • Vykonávaním diagnostiky a nového navrhnutia programov odmeňovania a benefitov, ako sú analýzy platovej spravodlivosti a rovnosti, ako aj účelové benefity, s cieľom zabezpečiť začlenenie do celkového odmeňovania
  • Vedením stretnutí zameraných na plánovanie pracovnej sily a navrhovaním otvorených programov talentov a nástupníctva
  • Zostavovaním a modelovaním vplyvu zmien politiky a stratégií počúvania a poskytovaním prehľadu angažovanosti zamestnancov
  • Uplatňovaním otvorenosti a diverzity s našimi odbornými znalosťami v oblasti riadenia zmien a podpory komunikácie

Nech už sa uvedené ciele dosiahnu prostredníctvom modernizácie celkových programov odmeňovania a benefitov, posilňovaním začlenenia pohody alebo hodnotením budúcich pracovných stratégií, veríme, že podpora zdravých podnikových kultúr zahŕňajúcich otvorenosť a diverzitu bude mať najväčší vplyv na súčasnú skúsenosť talentovaných pracovníkov – a preukáže záväzok k spoločnému cieľu a posilneniu postavenia pracovnej sily.

Spojte sa s nami, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako vám môžeme pomôcť so stratégiou, prístupmi a programami otvorenosti a diverzity.

Contact Us