Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Riskhanteringsverktyg & -teknologi

Vårt utbud av digitala riskhanteringsverktyg förenklar riskhanteringen för företag och tillhandahåller den information som krävs för att kunnat hantera risker på ett optimalt sätt. Våra kvantitativa och diagnostiska verktyg möjliggör ett förändrat synsätt vad gäller risk och underlättar för Risk Managers att optimera sin risktransferering och påverka företagets övergripande strategier.

Kontakta oss

Vårt utbud av digitala verktyg kombinerar hanteringen av stora mängder information och data med artificiell intelligens, vilket ger en fördjupad kunskap och bidrar till optimala resultat för våra kunder.

Kvantitativa verktyg

Våra verktyg genererar mätbara och uppföljningsbara finansiella utdata vilket stödjer ett fördjupat samarbete och dialog mellan olika funktioner såsom risk management, finans och företagsledning. Vi kan skräddarsy vilka utdata som ska presenteras samt ger möjlighet att värdera olika scenarion i realtid. Access sker via dator, smarttelefon eller surfplatta.

Holistiska
 

Captive Quantified

Utvärderar möjligt och optimalt mervärde med ett captive, dess ideala hemvist med hänsyn tagen till organisationens specifika behov, strategier och affärsmål samt inkluderar också den finansiella analys och due diligence som är nödvändig

Dynamic TCOR

Presenterar en holistisk, koncis bild av organisationens totala försäkringsbara riskkostnad (TCOR) för samtliga försäkringsslag

Risk Optimizer

Utnyttjar vår solida mäklarkompetens och erfarenhet för att, baserat på analys av tusentals olika statistiskt modellerade och väl underbyggda alternativ tillgängliga på marknaden, utvärdera och optimera organisationens försäkringsstrategi

Risk Tolerance Clarified

Ett finansiellt analysverktyg som används för, och syftar till att, ge en tydlig skräddarsydd bild av organisationens motståndskraft till risk samt för att definiera dess risktolerans

FINEX

Cyber Quantified

Den senaste innovationen inom området för att förutspå cyberrisk och utvärderar organisationens totala cyberriskrelaterade skadeexponering och ger beslutsstöd för att optimera riskhanteringsstrategier

D&O Quantified

Ett sofistikerat verktyg för att kunna hjälpa organisationen att analysera och värdera de personliga risker som vd och styrelse ställs inför inom ramen för sina uppdrag. Detta resulterar i ett beslutsstöd för att optimera riskhanteringsstrategier

Employment Practices Quantified

Utvärderar exponeringar relaterade till organisationens arbetsgivaransvar inom områden som löner, arbetstider, privatägda och/eller icke vinstdrivande verksamheters vd- och styrelses ansvarsskadeexponering

Ansvar

Dynamic Casualty Forecast

Ger av data underbyggda rekommendationer för organisationens ansvarsförsäkringsprogram

Egendom

Property Quantified

Kvantifierar organisationens globala skadepotential relaterad till egendom och avbrott för både naturkatastrofer och andra, för dessa exponeringar, relevanta skadehändelser

Diagnostiska verktyg

Identifierar risker och brister som påverkar organisationens skadepotential.

Holistiska

Jämförande analys

Jämförande analys som en del av vårt värdeerbjudande till kund med fokus på risk och marknadens insikt och uppfattning

FINEX

Cyber Risk Profile Diagnostic

Identifierar cyberrelaterade hot som exponerar organisationens verksamhet

Egendom

Global Peril Diagnostic

Utvärderar organisationens tillgångars exponeringar relaterade till exponering för naturkatastrofer

Arbetsskada

Workers Compensation Diagnostic

En lösningsorienterad bedömning som kan användas för att analysera effektiviteten i organisationens skadehantering

Tjänster

Våra applikationer hanterar organisationers policys, stödjer kommunikation, utbyte av information och dokument samt hjälper organisationer att få en överblick över sitt totala riskhanteringsarbete. Allt detta är tillgängligt via vår digitala plattform som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, året runt. Access sker antingen via dator, surfplatta eller smarttelefon.

Contact us