Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Lösning

Inclusion & Diversity

För att lyckas i vår snabbt föränderliga värld måste organisationer arbeta för en sund organisationskultur där inkluderande arbete och mångfald är en självklarhet i arbetstagarupplevelsen. Varje arbetstagare ska kunna nyttja sina bästa kvaliteter på arbetsplatsen genom att samarbeta, skapa idéer och bidra till större engagemang, produktivitet och ekonomiska resultat för hela verksamheten. Med hjälp av våra tjänster inom inkluderande arbete och mångfald kan WTW hjälpa organisationer att stärka sin kultur.

Kontakta oss

Vår värld förändras snabbare än någonsin med teknisk utveckling, demografisk förflyttning och en förändrad arbetskraftsstruktur. Vårt arbetssätt och vårt professionella nätverk förändras också, vilket medför större utmaningar att klara av på kortare tid.

Vi befinner oss nu vid ett unikt vägskäl, där diversifierade miljöer skapar tillfällen för vidgade perspektiv och innovation. Inkluderande kulturer öppnar upp för en mångfald av idéer som skapar trygga och öppna miljöer där alla kan göra sin röst hörd.

Mer än bara lagar och regler

Utöver kraven på att uppfylla lagar och regler är det absolut nödvändigt att bygga en sund organisationskultur.

Vi kan hjälpa våra kunder att skapa eller förstärka en kultur och stödprogram som bygger på ömsesidig respekt och tillit, syfte och värderingar, en inkluderande arbetsmiljö och mångfald och en säker och trygg arbetsplats där arbetstagare upplever integritet, stolthet och värdighet.

Hur integrering och mångfald ökar företagets resultat

85%
av alla vd:ar vars organisationer har en strategi för inkluderande arbete och mångfald säger att det har lett till förbättrat slutresultat.
Företag på Fortune 500-listan med en större representation av kvinnor i sina bolagsstyrelser visar
53%
bättre avkastning på eget kapital och 42 % bättre vinst än företag med färre kvinnor i styrelsen.
Organisationer som har goda omdömen när det gäller inkluderande arbete och mångfald har
70%
högre sannolikhet att lyckas på nya marknader och 45 % högre sannolikhet att förbättra sin marknadsandel.

Sources: PwC's 2015 CEO survey; Catalyst; The Center for Talent Innovation

WTW hjälper organisationer att utvecklas, utöver lagkrav och regler, genom att se närmare på hur man främjar insatser för inkluderande arbete och mångfald utifrån syfte, arbete, individer och ersättning.

Vi hjälper organisationer att besvara de svåra frågorna om inkluderande arbete och mångfald:

  • Syfte: Stödjer min organisation initiativ kring inkluderande arbete och mångfald? Är inkluderande arbete och mångfald del av vårt uppdrag och våra värderingar?
  • Arbete: Upplever jag att det finns rättvisa karriärutvecklingsmöjligheter? Finns några omedvetna fördomar? Reflekteras mångfald inom teamen?
  • Individer: Attraherar och behåller organisationen rätt kompetens, i synnerhet när det gäller centrala arbetstagarsegment? Känner jag att jag kan vara mig själv på jobbet? Känner jag mig trygg i att uttrycka min åsikt?
  • Ersättningspaket: Erbjuder min organisation förmåner – eller tillgång till förmåner – för alla arbetstagarsegment och som är anpassade till deras nuvarande situation och framtidsplaner? Stödjer min organisation program för rättvis lönesättning och tillhörande nyckeltal?

Vi kan hjälpa våra kunder att skapa en arbetstagarupplevelse som är anpassad till dagens situation (exempelvis genom individanpassning, valmöjlighet och flexibla arbetsvillkor) men som också hjälper till att tillgodose framtidsplaner.

Hur viktigt är inkluderande arbete och mångfald för företag idag?

71%
av globala företag har aktiva åtgärder som möjliggör fördomsfria rekryteringsprocesser.
39%
av europeiska företag säger att lika lön för män och kvinnor blir allt vanligare i grundlönefrågor.
56%
av globala företag har befintliga processer som möjliggör fördomsfria beslut om befordran.

Source: 2018 Getting Compensation Right Global Pulse Survey 2018

Vi kan hjälpa våra kunder med råd, strategier, upplägg och program för inkluderande arbete och mångfald. Vi kan även hjälpa till att utveckla och anpassa initiativ under resans gång genom att:

  • utvärdera och omarbeta ersättnings- och förmånspaket, som till exempel lönekartläggningar och rättvis lönesättning samt program som säkerställer inkluderande åtgärder inom det totala ersättningserbjudandet.
  • leda projekt inom strategisk kompetensförsörjning och design av inkluderande program för rekrytering, utveckling och successionsplanering.
  • utforma och modellera den förväntade effekten av policyändringar, samt bidra med insikter och data kring arbetstagarengagemang.
  • leda implementering av åtgärder för inkluderande arbete och mångfald med vår expertis inom förändringsledning och kommunikationsaktiviteter.
Contact us