Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

ESG και Βιωσιμότητα

Η σημαντική ευκαιρία των οργανισμών να ενσωματώνουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά ζητήματα (ESG) και τα ζητήματα βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητές τους.

Η προοπτική μας

Ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός σας διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά θέματα (ESG) και τα θέματα βιωσιμότητας και τα ενσωματώνει σε όλες τις δραστηριότητές του έχει γίνει ένα κρίσιμο ζήτημα σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων.

Είτε αναπτύσσοντας μια ολιστική στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης, είτε εκτελώντας τακτικά προγράμματα που σχετίζονται με το ESG, είτε βοηθώντας στη σύνδεση των στόχων της βιωσιμότητας με τις καθημερινές προσπάθειες, η WTW σας βοηθά να αντιμετωπίσετε το ESG ως θεμελιώδη ανάγκη σε όλες τις στρατηγικές του οργανισμού σας για τους ανθρώπους, τους κινδύνους και το κεφάλαιο, με υπηρεσίες και λύσεις που προωθούν τη άριστη λειτουργία και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Δίνουμε τη δυνατότητα σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να λαμβάνουν ενημερωμένες, έξυπνες και ολοκληρωμένες αποφάσεις σχετικά με το ESG. Αυτή είναι η διαφορά της WTW, αυτή είναι η στρατηγική προοπτική στην ανάπτυξή σας.

Ανθρώπινο Δυναμικό, Διαχείριση Κινδύνου και Κεφάλαια & Επενδύσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό βρίσκεται στο επίκεντρο της ανθεκτικότητας, της ευημερίας, της πολυμορφίας και της βιωσιμότητας.

Η διαχείριση κινδύνου καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο το ESG συνδέεται με τον οργανισμό σας και τις λειτουργίες του, καθώς και το πιθανό κόστος διαφόρων δράσεων.

Τα κεφάλαια και οι επενδύσεις περιλαμβάνουν τις βιώσιμες επενδύσεις και τις τοποθετήσεις σε προγράμματα για την υποστήριξη των εργαζομένων και των κοινοτήτων τους.

Μια αποτελεσματική στρατηγική ESG χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Η κατανόηση των στρατηγικών επιλογών και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους είναι απαραίτητη για την ιεράρχηση των πόρων και τον καθορισμό του σχεδίου σας για δράση και αντίκτυπο.

 • Κλιματικός κίνδυνος και ανθεκτικότητα

  Πως μπορούν οι εταιρείες να αξιολογήσουν, να ποσοτικοποιήσουν και να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή για τη καλύτερη λειτουργία τους και την κάλυψη των περιουσιακών τους στοιχείων;

 • Ασφάλεια και προστασία εργαζομένων

  Πως μπορούν οι εταιρείες να διασφαλίσουν και να υποστηρίξουν τη σωματική, ψυχική, οικονομική και κοινωνική υγεία και ευημερία των εργαζομένων τους, αλλά και των οικογενειών τους;

 • Αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου

  Πως να αναπτύξετε ένα αποτελεσματικό διοικητικό συμβούλιο με ποικίλες δεξιότητες και εμπειρία για την σωστή εποπτεία όλου του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαχείριση κινδύνων και την εκμετάλλευση κεφαλαίων;

 • Σχεδιασμός μετάβασης σε ένα καθαρότερο μέλλον

  Πως μπορούν οι εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να χαράξουν μια υπεύθυνη πορεία μετάβασης προς την επίτευξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων που αφορούν το περιβάλλον;

 • Δικαιοσύνη, αμεροληψία και ισότητα

  Πως να διατηρήσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά πρότυπα για να ξεκλειδώσετε τη δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού σας δημιουργώντας ένα δίκαιο και ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον.

 • Βιώσιμη επένδυση

  Πως μπορούν οι εταιρείες να αξιοποιούν τα κεφάλαια προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής των προμηθευτών και των συνταξιοδοτικών επενδύσεων;

 • Κυκλική οικονομία

  Πως εφαρμόζουν οι εταιρείες πρότυπα διαχείρισης κινδύνων για να διαμορφώσουν και να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τις διαδικασίες για τη μείωση αποβλήτων στο νερό και την ανακύκλωση;

 • Απασχολησιμότητα και κοινωνική κινητικότητα

  Πώς να προωθήσετε τη συνεχή απασχολησιμότητα και την ανοδική κοινωνική κινητικότητα, εξοπλίζοντας τους εργαζόμενους με τις δεξιότητες (up/re/cross) που απαιτούνται για το μέλλον της εργασίας;

 • Μεταφορά και μετριασμός κινδύνων

  Πως να εντοπίζετε, να αξιολογείτε, να ποσοτικοποιείτε και να διαχειρίζεστε τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης μέσω στρατηγικών ασφαλίσεων;

 • Βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού

  Πως να εξασφαλίσετε αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού που να διατηρούν ηθικές πρακτικές και πρότυπα επιλογής προμηθευτών;

 • Σταθερότητα και ανθεκτικότητα

  Πως να οικοδομήσετε συλλογική σταθερότητα μέσω ενός υγιούς αγωγού ανθρώπινου κεφαλαίου, ώστε οι εργαζόμενοι να αλληλοϋποστηρίζονται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κύκλους;

 • Διαφάνεια και στόχοι

  Πως να διασφαλίσετε τη διαφάνεια των προτεραιοτήτων σας, τους στόχους σας στο ESG και την ευθυγράμμισή τους με τις επιδόσεις και τις αποδοχές των στελεχών σας;

Μάθετε περισσότερα

Το ESG θεωρείται ως ένα ευρύ σύνολο αρχών και προτεραιοτήτων. Όλα επηρεάζουν την επιτυχία της προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού, τη φήμη και το εμπορικό σήμα μιας εταιρείας, καθώς και την επιτυχία της να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των συναδέλφων, των πελατών, των μετόχων, των κοινοτήτων και των προμηθευτών.

Η έρευνα της WTW δείχνει ότι οι οργανισμοί που δεσμεύονται για το ESG τείνουν να διοικούνται καλύτερα. Το ESG συμβάλλει στην οικοδόμηση εμπορικών σημάτων και στην προσέλκυση νέων πελατών και εργαζομένων. Διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τους κινδύνους τους, απελευθερώνοντας κεφάλαια και καθησυχάζοντας παράλληλα τους επενδυτές. Και μέσω της δέσμευσής τους σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, δημιουργούν πιο βιώσιμους οργανισμούς.

Contact us