Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λύση

Υγειονομική περίθαλψη

Στην WTW, χρησιμοποιούμε τη βαθιά μας εμπειρογνωσία, έρευνα, ανάλυση και πόρους σε όλο το πλαίσιο υγειονομικής περίθαλψης για να παρέχουμε στους εργοδότες στρατηγικές πληροφορίες, καινοτομία και ηγεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βοηθάμε τους πελάτες μας να επιτύχουναποτελεσματικότητα στο σύνολο του προγράμματος, χαμηλό κόστος και ανταγωνιστικότητα,προσφέροντας υγειονομική περίθαλψη υψηλής αξίας και ομαδικά οφέλη για τις εταιρείες καιτους υπαλλήλους τους.

Σας βοηθάμε να κατανοήσετε τα μέρη του πληθυσμού και την πορεία του καθενός σε θέματαυγείας ώστε να αξιολογήσετε τα όρια και τις ευκαιρίες για βελτίωση.

Οι υπηρεσίες μας ασχολούνται με τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τουςεργοδότητες οποιουδήποτε μεγέθους ώστε να αναποκριθούν στις ανάγκες τωνυπαλλήλων:

  • Στρατηγική και οικονομική διαχείριση
  • Κόστος, αξία και πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας
  • Ολοκληρωμένη ευημερία
  • Επιλογή, εξατομίκευση και εμπειρία υπαλλήλων

Στρατηγική και οικονομική διαχείριση

Η στρατηγική των παροχών, ο σχεδιασμός, η επιδότηση και η ολοκλήρωση, πρέπει ναεξελίσσονται ώστε να ικανοποιούν τους στρατηγικούς στόχους του εργοδότη, τις ανάγκεςενός μεταβαλλόμενου ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις οργανωτικές αξίες. Σαςβοηθάμε στην εξέταση των παροχών υγείας στα πλαίσια της πρότασης αξίας υπαλλήλου(Employee Value Proposition - EVP) και σχεδιάζουμε μία ευέλικτη στρατηγική η οποίαανταποκρίνεται στους ρυθμούς της αλλαγής.

Μέσω μετρήσεων και αναλύσεων των δεδομένων σας για τις παροχές υγείας κατανοούμε τηνκατάσταση της υγείας του πληθυσμού ώστε να αναπτύξουμε τη σωστή στρατηγική καιπρωτοβουλία για την υποστήριξη και επίτευξη των στόχων σας στις παροχές υγείας.

Αξιολογήστε την απόδοση του προγράμματος ύγειας σας σε εθνικό αλλά και σε σημαντικέςσυγκεκριμένες τοποθεσίες και ταυτοποιήστε τυχόν κενά. Αξιοποιώντας τις κορυφαίες στηναγορά σχέσεις μας παροχής, πώλησης, από την τοποθέτηση της κάθε περίπτωσης έως τηνδιαχείρηση απαιτήσεων και την γενική εκτέλεση της, ερευνάμε την διαθεσιμότητα λύσεων μεβάση τα δεδομένα σας και καθορίζουμε τις καλύτερες λύσεις για τους στόχους σας και τουςανθρώπους σας.

Επίσης παρέχουμε μεθόδους μέτρησης για την αύξηση της απόδοσής σας και καλύτερααποτελέσματα. Για πολυεθνικές, οι υπολογισμοί μας είναι σε παγκόσμιο επίπεδο,παρέχοντας συμβουλές και διαχείριση σε αποδοτικό κόστος, συμπεριλαμβανομένωνχρηματιστηριακών υπηρεσιών, σε παγκόσμιο αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Κόστος, αξία και πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας

Όλο και πιο πολλοί εργοδότες επικεντρώνονται σε στρατηγικές λύσεις παροχών υγείας ώστενα βελτιωθεί η πρόσβαση σε αυτές αλλά και η ποιότητα, να μειωθεί το κόστος και να υπάρξειμία πιο θετική εμπειρία από την πλευρά του ασθενή.

Σας βοηθάμε να επικεντρωθείτε σε συμφωνίες με προγράμματα βασισμένα στην αξία ταοποία ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους στη χρήση υπηρεσιών υψηλής αξίας (μεαποτελεσματικότητα κόστους και ποιότητας) ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία τωνπλεονεκτημάτων από το πρόγραμμα υγείας.

Βελτιώνουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω της τηλεϊατρικής, των προγραμμάτωνειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και άλλων ειδικών, ώστε να βελτιωθεί η άνεση και ηπαραγωγικότητα σχετικά με το κόστος σε περιπτώσεις ιατρικές αλλά και συμπεριφοράς.Καθώς τα φαρμακευτικά έξοδα αποτελούν όλο και περισσότερο μέρος των παροχών υγείαςκαι για τους εργοδότες αλλά και για τους υπαλλήλους, βοηθάμε τους εργοδότες ώστε ναδράσουν όσον αφορά τα φαρμακευτικά έξοδα δίνοντας βάση στην παράδοση, χρήση και τιμήεπί τόπου.

Ολοκληρωμένη Ευημερία

Οι πρωτοβουλίες σε θέματα ευημερίας είναι βασικό κομμάτι της στρατηγικής προνομίων τωνεταιρειών και περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές διαστάσεις: σωματική υγεία, ψυχικήισορροπία, οικονομική ασφάλεια και κοινωνική δικτύωση. Κάθε διάσταση είναι ταυτόχροναμοναδική αλλά και συνυφασμένη με τις άλλες. Η ευημερία, ξεκινά από το ατομικό επίπεδοκαι όταν επιτευχθεί επεκτείνεται στο εργασιακό περιβάλλον, την οικογένεια και τηνευρύτερη κοινότητα.

Για τους εργοδότες, η ευημερία αποτελεί τη βάση για πιο παραγωγικούς και πιστούςυπαλλήλους, κάτι που συμβάλλει σε βελτιωμένα βιώσιμα αποτελέσματα για την εταιρείααλλά και για την ικανοποίηση των υπαλλήλων επαγγελματικά.

Βοηθάμε τους εργοδότες να επεκτείνουν και να εφαρμόσουν την στρατηγική ευημερίας καιστις τέσσερις διαστάσεις σύμφωνα με τη στρατηγική Total Rewards και την παράδοση τηςεταιρείας σας, η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση της διεύθυνσης για την ευημερία, τηνκοινωνική ένταξη και την διαφορετικότητα

Σας βοηθάμε επίσης στον σχεδιασμό πρωτοβουλιών και του εργασιακού περιβάλλοντος ώστεη υγεία και η ευημερία να αποτελούν την πρώτη και αυτόματη επιλογή, όπως και στηβελτίωση της υποστήριξης πλοήγησης και ενσωμάτωσης όλων των διαστάσεων τηςευημερίας .

Επιλογή, εξατομίκευση και εμπειρία υπαλλήλων

Για την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών των υπαλλήλων, βοηθάμε τους εργοδότεςνα προσθέσουν την επιλογή και ευελιξία και να αυξήσουν την καλή εμπειρία των μελών τουςως προς τις παροχές υγείας και ομαδικών παροχών . Ξεκινάμε με την ταυτοποίηση τωνεπιθυμιών και αναγκών του εργατικού δυναμικού και αξιολογούμε την παρούσα προσφοράπαροχών ώστε να καθορίσουμε αν προσφέρετε αρκετές επιλογές, ευελιξία και εξατομίκευση.Επίσης εργαζόμαστε μαζί σας ώστε να αξιολογήσουμε το συνολικό πλαίσιο οικειoθελώνυπηρεσιών και προνομίων για να βελτιώσουμε και να υποστηρίξουμε τη γενικότερηστρατηγική σας.

Στόχος μας είναι τα προνόμια παρoχών υγείας να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του EVPώστε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε στο εργατικό δυναμικό σας υπαλλήλους με τοσωστό προφίλ.

Contact us