Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
main content, press tab to continue
Λύση

Σύνολο ανταμοιβών

Η προσέγγιση του συστήματος αμοιβών Total Rewards είναι κρίσιμη για την ικανότητα μιας επιχείρησης να είναι ανταγωνιστική με βάση το ταλέντο, στο σημερινό ευέλικτο και ψηφιακά ταραγμένο εργασιακό περιβάλλον. Η Willis Towers Watson μπορεί να σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε στρατηγικές επενδύσεις σε προγράμματα που θα αποφέρουν την υψηλότερη αξία στο ποικιλόμορφο και διαφορετικών ηλικιών εργατικό δυναμικό σας, καθώς και την καλύτερη απόδοση για την επιχείρησή σας.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Οι νέοι τρόποι εργασίας, οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες και οι αλλαγές στις εργασιακέςσχέσεις μεταμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον. Ανταποκρίνονται τα τρέχοντα προγράμματα TotalReward της εταιρείας σας στα νέα δεδομένα;

Η σωστή διαχείριση των συστημάτων Total Reward μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη νίκη καιτην ήττα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την προσέλκυση ταλέντων στην παγκόσμια αγορά. Ένακαταναλωτικό χαρτοφυλάκιο Total Reward, με προγράμματα μισθοδοσίας, παροχών, ευημερίας καισταδιοδρομίας λειτουργεί ως καταλύτης, προωθώντας την προσέλκυση, τη διατήρηση και τηδέσμευση του ταλέντου που απαιτείται για την επιχειρηματική επιτυχία της εταιρείας σας. Ωστόσο, σεπολλούς οργανισμούς, τα συστήματα Total Reward δεν εξελίσσονται με την ταχύτητα πουυπαγορεύουν τα νέα εργασιακά δεδομένα.

Εντοπισμός των συνισταμένων που αναδιαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον

Η Willis Towers Watson βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν τα προβλήματα και τις τάσεις πουαναδιαμορφώνουν το εργασιακό περιβάλλον και ασκούν αυξανόμενη πίεση στους εργοδότες γιαεκσυγχρονισμό των προγραμμάτων Total Reward:

  • Η ψηφιακή μεταμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, που επαναπροσδιορίζει τοντρόπο, την τοποθεσία και το άτομο από το οποίο πραγματοποιείται η εργασία.
  • Οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες ενός εργατικού δυναμικού που περιλαμβάνει πολλές γενιές,εκτιμά τη διαφάνεια και δίνει αξία σε μια εξατομικευμένη εργασιακή εμπειρία, όπου τοταλέντο αντιμετωπίζεται ως καταναλωτής.
  • Νέες νομοθετικές και ρυθμιστικές εξελίξεις που προκαλούν αλλαγές σε τομείς όπως είναι ημισθολογική ισότητα και η ευρύτερη τακτική συμπερίληψης και ποικιλομορφίας.
  • Επείγουσα ανάγκη για βελτιωμένη απόδοση επένδυσης

Μπορούμε να σας δείξουμε πώς να λαμβάνετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες στον σχεδιασμό καιτην υλοποίηση των προγραμμάτων Total Reward.

Δημιουργία διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου Total Reward

Οι παρακάτω παράμετροι μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα χαρτοφυλάκιο TotalReward που θα κάνει τον δικό σας οργανισμό να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό:

  • Στρατηγική σκέψη. Καθώς απαιτείται κάτι παραπάνω από τον μισθό για την παρακίνηση καιτην πρόσληψη ταλέντου, οι κορυφαίοι οργανισμοί σκέφτονται στρατηγικά και ενσωματώνουνστην προσφορά τους όλα τα στοιχεία των συστημάτων αμοιβών και κινήτρων Total Reward: τονμισθό, τις παροχές, την ευεξία και τη σταδιοδρομία.
  • Προσέγγιση των Total Reward με γνώμονα το μέλλον. Σε ένα ευμετάβλητο εργασιακόπεριβάλλον υψηλών ταχυτήτων, οι οργανισμοί πρέπει να εστιάζουν στην επιβράβευση τωνδεξιοτήτων που είναι κρίσιμες για τη μελλοντική επιτυχία τους. Κάτι που επίσης προϋποθέτειτον σχεδιασμό μεθόδων κατάρτισης των εργαζομένων των οποίων η εργασία θα επηρεαστείαπό τον αυτοματισμό και οι οποίοι διαθέτουν τις δυνατότητες απόκτησης νέων δεξιοτήτων.
  • Κατανόηση των παραμέτρων που είναι σημαντικοί για τον εργαζόμενο. Η σωστή ερμηνείατων δεδομένων ανάλυσης της τμηματοποίησης και των ερευνών προσφέρουν στουςοργανισμούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν ποιο είδος αμοιβών και κινήτρων θεωρούν πιοπολύτιμο οι κρίσιμες ομάδες ταλέντου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών,και να σχεδιάσουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για τους εργοδότες να αναγνωρίζουν τις αυξημένεςπροσδοκίες των υπαλλήλων σχετικά με τη μισθοδοτική δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, ως προςτον τρόπο λήψης αποφάσεων και την ενημέρωση για τις αμοιβές και τα κίνητρα.
  • Προσφορά εμπειρίας με καταναλωτικό πρόσημο. Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι αναμένουν όλοκαι περισσότερο να αντιμετωπίζονται ως καταναλωτές στο εργασιακό περιβάλλον. Όσοναφορά στα προγράμματα Total Reward, αυτό προϋποθέτει τη μελετημένη αξιοποίηση τηςτεχνολογίας, με στόχο την παροχή περισσότερων επιλογών, ευελιξίας και εξατομίκευσης.
  • Υπολογισμός του κόστους και του αντίκτυπου. Με δεδομένη τη σημαντική επένδυση τωνοργανισμών στα προγράμματα Total Reward, ο ακριβής υπολογισμός της οικονομικήςαπόδοσης αλλά και του αντίκτυπου στην προσέλκυση, τη διατήρηση και τη δέσμευσηεργαζομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.Οι οργανισμοί που αναγνωρίζουν την αξία πιο προηγμένων δεδομένων ανάλυσης μπορούν ναχρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως τη Βελτιστοποίηση συστημάτων Total Reward, για ναυπολογίσουν το μέγεθος της δαπάνης σε κρίσιμα τμήματα ταλέντου, και να αξιολογήσουνποιες επιβραβεύσεις θα επιδράσουν πιο ισχυρά στη στάση και τη συμπεριφορά τωνεργαζομένων. Μέσω αυτής της προσέγγισης, αποφεύγεται πιο εύκολα ο κίνδυνος τηςεπένδυσης σε ακατάλληλα προγράμματα.
  • Προτεραιότητα στην ένταξη και την ποικιλομορφία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εργοδότεςνα αναπτύξουν ένα επίσημο πλαίσιο ένταξης και ποικιλομορφίας, έτσι ώστε τα προγράμματαTotal Reward να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες ενός ποικιλόμορφουεργατικού δυναμικού και να προωθούν μια φιλοσοφία ένταξης.

Αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν τον οργανισμό σας στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένουχαρτοφυλακίου συστημάτων Total Reward, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά σας να διεκδικείτεεπιτυχώς το ταλέντο υψηλής αξίας.

Η Willis Towers Watson δεσμεύεται να βοηθήσει τον οργανισμό σας να οικοδομήσει και να εφαρμόσειτα προγράμματα Total Reward που θα φέρουν την υψηλότερη δυνατή αξία στις κρίσιμες ομάδεςταλέντου, στο πιο συμφέρον οικονομικά επίπεδο για τον οργανισμό σας.

Contact us