Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Definitie inflatie en nieuw ingroeipad

Door Wichert Hoekert | Juli 20, 2023

Lees over de wijzigende definitie van de minimaal te veronderstellen inflatie en het ingroeipad.
Retirement
Pensioenakkoord

Nu sinds 1 juli 2023 behalve de Wet toekomst pensioenen ook de nieuwe parameters, die ook voor het huidige stelsel gelden, van kracht zijn geworden, betekent dat onder meer dat de definitie van de minimaal te veronderstellen inflatie en het ingroeipad wijzigt. De minimaal te veronderstellen inflatie was 1,9% en wordt 2%, het ingroeipad wordt voortaan rechtstreeks bepaald door de CPB-publicatie ervan en gaat in plaats van vijf negen jaar beslaan. DNB heeft het ingroeipad zoals dat per 1 juli geldt gepubliceerd.

Behalve voor de grenzen voor toeslagverlening zijn de nieuwe inflatieveronderstellingen vooral relevant voor fondsen die gebruik maken van rendementsdemping in de kostendekkende premie. Fondsen mogen dit jaar eenmalig gebruik maken van de mogelijkheid de rendementen op vastrentende waarden tussentijds te herijken (in plaats van na verstrijken van de gangbare vijfjaarsperiode), om te voorkomen dat de kostendekkende premie tussentijds verhoogt door de lagere te veronderstellen rendementen op zakelijke waarden en de hogere inflatie. Als zij van die mogelijkheid gebruikmaken, dan wordt daarmee ook de inflatiecurve opnieuw vastgesteld (en eventueel gefixeerd). De verlaging van de kostendekkende premie die naar verwachting resulteert mag als zodanig niet leiden tot een verlaging van de feitelijke premie.

Voor toeslagverlening zal de hogere te veronderstellen inflatie (als ook het lagere te veronderstellen rendement op zakelijke waarden) leiden tot een hogere grens voor volledige toeslagverlening. Dat is ook relevant voor fondsen die gebruik willen maken van de versoepelde regels voor toeslagverlening (die verlengd zijn en nu ook gelden voor de tweede helft van 2023), omdat zij de toeslag die zij door die versoepelde regels kunnen toekennen dienen te vergelijken met wat zonder die regels mogelijk was geweest.

Overigens zal naar het zich laat aanzien de inflatiemaatstaf in de periode waarin de meeste fondsen hun toeslagbesluit nemen betrekkelijk laag zijn, mede door de wijziging van de inflatiedefinitie die het CBS recent heeft doorgevoerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us