Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue

Beloningsbeleid WTW Nederland

Op deze pagina zetten wij uiteen op welke wijze Towers Watson Netherlands B.V. en Willis B.V. invulling geven aan de regels met betrekking tot beheerst beloningsbeleid. Deze regels zijn van toepassing op financiële ondernemingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), zoals Towers Watson Netherlands B.V. en Willis B.V. (samen WTW).

Beloningsbeleid van WTW

De medewerkers van WTW ontvangen een voor de specifieke sector marktconform beloningspakket waarvan naast een vaste beloning ook een variabele beloning een onderdeel vormt. Door een deel van de beloning variabel te maken wordt een koppeling gelegd tussen de geleverde prestaties en de beloning. Het pakket is er op gericht om (tezamen met de secundaire arbeidsvoorwaarden) werknemers voor langere tijd aan WTW te binden, zodat aan onze cliënten continuïteit van onze dienstverlening geboden kan worden.

De variabele beloning van werknemers van WTW is onder andere afhankelijk van de individuele prestaties en het individueel functioneren van de medewerker. Het individuele bonuspercentage is afhankelijk van het niveau en het functioneren van de werknemer. Om het functioneren te kunnen beoordelen worden jaarlijks individuele doelstellingen geformuleerd, verdeeld over een viertal categorieën, weten Clients, Financials, Innovation and Excellence en People.

Globaal kan worden gesteld dat de individuele doelstellingen en het gedrag beide van gelijk belang zijn bij de bepaling van iemands individuele variabele beloning. Naarmate iemand meer ervaring heeft/krijgt, zal het gewicht verschuiven, van meer uitvoerende naar klantgerichte onderdelen binnen de individuele doelstellingen. Beoordeling in hoeverre gedrag in overeenstemming is met de kernwaarden, is voor alle functieniveaus van gelijk belang en vormt daarmee een constante.

Binnen WTW vindt minimaal tweemaal per jaar een beoordelingsmoment plaats (halverwege en ná afloop van het kalenderjaar). De manager van de medewerker ontvangt hierbij feedback van collega’s die met de betreffende medewerker op allerlei vlakken samenwerken. Samen met de algehele (horizontale) afstemming wordt een algeheel beeld van iemand gevormd, aan de hand waarvan uiteindelijk ook de individuele variabele beloning wordt bepaald.

Op basis van de bovenstaande opzet is de hoogte van de individuele variabele beloning door medewerkers van WTW niet te beïnvloeden door het nemen van voor specifieke klanten ongewenste en/of onverantwoorde risico’s. Slechts door individueel beter te presteren en zich conform onze kernwaarden te gedragen, kan een medewerker haar of zijn variabele beloning beïnvloeden, met dien verstande dat ook de overige hierboven genoemde factoren een rol spelen bij de hoogte van de variabele beloning. De belangen van de individuele klant zijn dan ook niet in het geding en kunnen niet worden geschaad door het beloningssysteem van WTW.

Contact us