Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

DataValidator: Geautomatiseerde pensioenaanspraken en datacontrole

Controle datakwaliteit voorkomt verstoring transitieproces

Contact
DataValidator

Controle datakwaliteit voor een soepel transitieproces naar de toekomstige pensioenadministratie

De noodzaak

Pensioenfondsbesturen staan op dit moment voor één van de grootste uitdagingen ooit: de implementatie van het pensioenakkoord. Dit heeft grote gevolgen voor de toekomstige pensioenadministratie, maar het stelt ook zeer hoge eisen aan de juistheid en volledigheid van de reeds opgebouwde aanspraken. Elk pensioenfonds kent diverse momenten in het verleden waarop de datakwaliteit mogelijk een deukje heeft opgelopen. Dit rechtvaardigt een kritisch onderzoek naar de huidige datakwaliteit en kwaliteit van de aanspraken binnen de pensioenadministratie.

Invaren / Collectieve waardeoverdracht

Bij de start van het nieuwe contract zullen de meeste fondsen hun verplichtingen uit het huidige contract gaan invaren in het nieuwe stelsel, terwijl andere fondsen ervoor zullen kiezen om, door middel van een collectieve waardeoverdracht, reeds voorafgaand aan het nieuwe contract over te gaan naar een nieuwe pensioenuitvoerder. De oude administratie wordt in alle gevallen gesloten, aanspraken omgezet in kapitalen en alle overschotten en tekorten worden verdeeld. Daarna is herstel nauwelijks mogelijk. Na invaren (of een collectieve waardeoverdracht) is herstel van het verleden of doorvoeren van TWK mutaties alleen tegen hoge kosten uit te voeren en daarmee vrijwel onmogelijk. Immers: TWK betekent ook dat de invaarconsequenties wijzigen.

De uitdaging

Het bestuur heeft daarom de verantwoordelijkheid om vóór het invaren, danwel collectieve waardeoverdracht, vast te stellen dat de data schoon is en de aanspraken juist en volledig zijn.

De hele administratie volledig en juist bijwerken, inclusief bijvoorbeeld alle arbeidsongeschikten en echtscheidingen, is een tijdrovend proces. Dit is een tijdrovend proces. Fondsen kunnen het zich ons inziens niet permitteren om te wachten met het schonen van de data en aanspraken. De praktijk inzake transities leert dat het schonen van data en op orde brengen van aanspraken veel tijd kost. Benut de tijd tot het invaarmoment goed. Opschonen moet tijdig worden afgerond, waarbij ook capaciteit bij de uitvoerder benodigd is, capaciteit die rond het invaren mogelijk niet beschikbaar zal zijn.

Wie is verantwoordelijk?

Besturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de pensioenadministratie. Dit is te belangrijk om dit over te laten aan de uitvoerder. Het bestuur heeft op dit gebied de verplichting in control te zijn, wat betekent dat de aanspraken volledig en verifieerbaar zijn nagerekend en dus zijn na te rekenen.

Onze oplossing: DataValidator

DataValidator is uniek, omdat het naast de data ook aanspraken controleert, makkelijk parametriseerbaar is en daardoor kostenefficiënt is in te zetten. De audittrail is zodanig ingericht dat achteraf alle acties, waaronder controles en bevindingen, gereconstureerd kunnen worden.

De controle op die data vindt plaats door middel van een groot aantal tests op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit en vanuit verschillende externe bronnen. Dit gebeurt op individueel niveau en over alle jaren binnen de administratie die binnen de scope van het onderzoek vallen. De tests variëren van relatief eenvoudige bestandscontroles tot meer complexe analyses van de onderlinge samenhang tussen de diverse datavelden. Vanwege het grote aantal tests wordt een fijnmazig controlefilter geconstrueerd.

  • Controleert ook aanspraken
  • Volledige audittrail
  • Ondersteuning bij herstel mutaties
  • Klantspecifiek format

Nieuwsgierig geworden? Graag presenteren wij vrijblijvend deze tool.

Contact us