Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Topic

Pensioenakkoord

WTW adviseert en ondersteunt werkgevers en pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Hulp nodig met de transitie naar het nieuwe pensioenatelsel? Lees hieronder hoe wij u kunnen helpen.

Contact

Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Dit heeft in maart 2022 geresulteerd in het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Daarmee is een einde gekomen aan een intensieve behandeling van het wetsvoorstel.

Transitie naar een nieuw pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen is vanaf 1 juli 2023 van kracht. Daarna is er een transitieperiode van viereneenhalf jaar waarin pensioenuitvoerders de gelegenheid krijgen om de nieuwe pensioenregelingen te implementeren. Alle Nederlandse pensioenregelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2028 aan de nieuwe wetgeving voldoen.

Pensioen transitieplan, wat wordt er van u verwacht?

Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord is aanpassing van de pensioenregeling in bijna alle gevallen noodzakelijk. Omdat de transitie naar de nieuwe pensioenregeling complex is en zorgvuldig moet gebeuren, wordt de werkgever wettelijk verplicht een transitieplan op te stellen, tenzij gebruik gemaakt wordt van overgangsrecht (het handhaven van een stijgende premie, zoals toegestaan voor premieovereenkomsten en verzekerde middelloonregelingen). In dit transitieplan moeten alle keuzes en overwegingen, inclusief de berekeningen die ten grondslag liggen van de gemaakte afspraken, komen te staan. Het transitieplan moet zijn overeengekomen met werknemersvertegenwoordigers en bevat de volgende afspraken:

  • Karakter van de pensioenovereenkomst. Voor welk type pensioenovereenkomst is gekozen, de solidaire of de flexibele?
  • Hoe wordt omgegaan met bestaande aanspraken. Invaren ja of nee? en welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?
  • Wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling voor de verschillende deelnemers in de regeling per leeftijdsgroep?
  • Als er afspraken worden gemaakt over compensatie, dan moeten ook die afspraken vastgelegd worden. Wat is de (wettelijk vereiste) adequate compensatie en hoe pakt dat uit voor de verschillende leeftijdsgroepen?
  • Hoe wordt de compensatie gefinancierd en wat zijn de financiële gevolgen daarvoor voor de werkgever en werknemers?

Gefaseerde aanpak nieuwe pensioenregeling

De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel is complex en vraagt om een gedegen en zorgvuldig proces van voorbereiding en uitvoering. WTW adviseert en ondersteunt werkgevers en pensioenfondsen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij werken we graag met een gefaseerde aanpak. Hieronder vindt u een voorbeeld voor werkgevers met pensioenfonds. Voor werkgevers zonder pensioenfonds werken wij met een aangepaste, maar soortgelijke aanpak. Download de PDF onderaan de bladzijde voor meer informatie over deze aanpak of neem contact met ons op.

Fase 1: Oriëntatie: Opzet en inzicht Fase 2: Strategie Fase 3: Ontwerpen – Onderhandelen – selectie pensioenuitvoerder
Fase 4: Implementatie - description below:

Tijdens alles fases: project management en communicatie

Figuur: Gefaseerde aanpak overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor werkgevers met pensioenfonds

Wij zijn bij een groot aantal werkgevers en fondsbesturen betrokken bij de voorbereidingen op de overgang naar het nieuwe stelsel. In een deel van de gevallen is dat al in gevorderd stadium; vooral bij partijen die een vroegtijdige transitie nastreven. Wij adviseren werkgevers en uitvoerders om zo snel mogelijk te beginnen met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel elke situatie zijn eigen uitdagingen kent, kunnen wij buigen op ruime ervaring, brede expertise en beschikbare materialen. Heeft u hulp nodig met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan contact met ons op.

PENSIOEN BENCHMARK

Vergelijk kosteloos uw pensioenregeling

Het pensioenakkoord is voor veel bedrijven een reden om de pensioenregeling onder de loep te nemen. Is uw pensioenregeling in lijn met die van andere organisaties in uw sector?

Contact us