Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Reactie Willis Towers Watson op consultatie Wet toekomst pensioenen

Door Wichert Hoekert | Februari 25, 2021

Reactie Willis Towers Watson op consultatie Wet toekomst pensioenen in hoofdlijnen
Retirement
Pensioenakkoord

Op vrijdag, 12 februari 2021, is de consultatieperiode voor de Wet toekomst pensioenen gesloten. Maar liefst 481 instanties en personen maakten gebruik van de gelegenheid om (in openbaarheid) te reageren. Ook Willis Towers Watson diende een reactie in.

Onze reactie op hoofdlijnen:

  • Willis Towers Watson onderschrijft in hoofdzaak het pensioenakkoord, in het bijzonder de afschaffing van de doorsneesystematiek. De nieuwe premiesystematiek bevat minder herverdelingseffecten.
  • Wij wijzen op twee risico’s bij het verdere proces: het risico dat nagestreefde doelen niet worden gerealiseerd doordat vereenvoudiging van het transitieproces voorop wordt gesteld, en het risico dat pensioenuitkomsten te gunstig worden voorgespiegeld, met grotere kans op geschaad vertrouwen tot gevolg.
  • Het uitgestippelde transitieproces lijkt te zijn ontwikkeld voor pensioenfondsen, en is niet passend voor verzekeraars en ppi’s. De transitievoorwaarden voor werkgevers met een regeling bij verzekeraars en ppi’s zijn tegelijkertijd te beperkend én te vrijblijvend: te beperkend in de tijdslijnen, maar te vrijblijvend op het moment dat een werkgever ervoor kiest een stijgende premie te blijven voeren.
  • De voorgeschreven open toepassing van compensatie binnen het pensioendomein (dat wil zeggen ook aan nieuwe werknemers) zal tot gevolg hebben dat werkgevers meer geneigd zijn om in andere arbeidsvoorwaarden te compenseren. Wij pleiten er mede daarom voor die verplichting te laten vervallen.
  • Willis Towers Watson pleit ervoor de wettelijke beperkingen op pensioner carve outs te laten vervallen. Daarmee wordt het voor gepensioneerden mogelijk om de uitkeringen niet in te varen naar de nieuwe contractsvormen maar in plaats daarvan onder te brengen bij een verzekeraar.
  • Invaren kan weliswaar compenserende werking hebben, maar zou die compenserende werking wat ons betreft niet tot doel moet hebben. Ook voor slapende fondsen, of fondsen die bij de transitie slapend worden, zou invaren – als het fondsbestuur dat evenwichtig acht – mogelijk moeten zijn.
  • Het wetsvoorstel maakt wijzigingen van pensioenregeling gedurende de transitieperiode (2022-2026) onmogelijk tenzij deze de overgang naar het nieuwe stelsel beogen. Omdat voor pensioenfondsen en hun uitvoerders transitie pas later mogelijk is, soms pas per 1 januari 2026, worden werkgevers en pensioenfondsen ons inziens nodeloos beperkt in hun bewegingsvrijheid.
  • Het voorstel gaat uit van een gelijke premie voor kapitaalopbouw, maar ook voor risicodekkingen. Omdat de waarde van die risicodekkingen sterk leeftijdsafhankelijk is, introduceert dat een nieuwe herverdeling, die de afschaffing van de doorsneesystematiek voor een belangrijk deel te niet kan doen.
  • Eerbiediging van opgebouwd nabestaandenpensioen kan in combinatie met de nieuwe systematiek leiden tot aanzienlijke overdekking bij oudere werknemers. Die overdekking komt met een prijs, die wellicht ten koste gaat van jongere werknemers – ofwel doordat de kapitaalopbouw lager wordt, ofwel omdat de risicodekking over de gehele linie lager wordt.
  • De voorgestelde aanpassingen in de definitie van de risicohouding sluiten aan bij wat Willis Towers Watson in eerdere position papers heeft geponeerd. De doelstelling die onderdeel moet worden van die leeftijdsafhankelijke risicohouding wordt naar onze mening bij voorkeur in termen van verwacht overrendement geformuleerd, en ook ruimte moeten laten om – als sociale partners daarvoor opteren – uit te gaan van beoogde vervangingsratio’s.
Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us