Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Kamerbehandeling WTP

Door Wichert Hoekert | September 29, 2022

In dit artikel leest u over de voortgang van kamerbehandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).
Retirement
Pensioenakkoord

Op maandag 12 september is de kamerbehandeling van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) begonnen met een wetgevingsoverleg. Alle fracties kwamen aan het woord in een vergadering van ruim elf uur. Op donderdag 15 september is Minister Schouten begonnen met de beantwoording, op 10 oktober zal zij die vervolgen. In het procedureoverleg van 22 september heeft de commissie sociale zaken nog geen datum vastgesteld voor de plenaire behandeling. Het is daarmee hoogst onwaarschijnlijk geworden dat de politieke behandeling in Tweede én Eerste Kamer voor het einde van dit jaar kan worden afgerond.

De oppositie had voorafgaand aan het wetgevingsoverleg aangedrongen op uitstel omdat het advies van de commissie parameters pas in het vierde kwartaal wordt verwacht. Het ministerie betoogt dat dat geen reden hoeft te zijn de behandeling uit te stellen, onder meer via antwoorden op schriftelijke vragen van kamerlid Omtzigt. Verder zond het ministerie voorafgaand aan het kameroverleg een gevoeligheidsanalyse van DNB aan de kamer, waarbij DNB overigens uitging van de bestaande scenarioset. Inmiddels heeft de commissie parameters in een brief aan de minister laten weten te verwachten einde november advies uit te brengen, maar ook dat doorrekeningen van de effecten van de nieuwe parameters van dat advies geen onderdeel uit zullen maken. Ook laat de commissie weten te gebruik te zullen maken van een geheel nieuw model, ook voor de huidige wettelijke parameters.

De oppositiepartijen blijven bij hun standpunt dat de parameters nodig zijn voor verdere behandeling, bijvoorbeeld om te beoordelen of de transitie in het geheel evenwichtig is en of de koopkrachtbestendigheid in het nieuwe stelsel verbetert. In het kader van diezelfde evenwichtigheid tekent zich een meerderheid af die de VBA methode voor invaren zou willen schrappen, en de standaardmethodiek flexibeler zou willen maken. Meerdere partijen gaven aan van mening te zijn dat de wet een duidelijker kader moet stellen voor wat door kan gaan voor evenwichtig, en dat de veelheid aan varianten voor de contractsdefinitie wellicht zou moeten worden ingeperkt.

PvdA en GroenLinks hebben hun steun voor de principes achter het akkoord opnieuw uitgesproken, maar gaven ook aan dat onderdelen ervan nadere uitwerking behoeven. Dan gaat het onder meer over pensioen voor zelfstandigen (ook onder verwijzing naar recent onderzoek van DNB), verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, en vroegpensioen voor zware beroepen. In de woorden van kamerlid Maatoug: “deze wet is niet af”.

Verschillende amendementen werden in het overleg ingediend, onder meer de VVD gaf aan mogelijk op een later moment nog verdere amendementen (zoals over carve outs) in te zullen dienen. De tot nu toe ingediende amendementen gaan onder meer over de collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieovereenkomst, een stemprocedure bij het invaarbesluit, een grotere toegestane omvang van de solidariteitsreserve, en een omkering van de default voor voortzetting van de risicodekking voor nabestaandenpensioen na einde dienstverband.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us