Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Versoepeling toeslagregels

Door Wichert Hoekert | Juni 30, 2022

De versoepeling van de toeslagregels die op 1 juli 2022 van kracht wordt is formeel bekrachtigd.

Retirement
N/A

De versoepeling van de toeslagregels die op 1 juli 2022 van kracht wordt is formeel bekrachtigd. Op 9 juni is de aanpassing van het Besluit financieel toetsingskader, via de toevoeging van artikel 15c, in de Staatscourant gepubliceerd. De inhoud is ongewijzigd ten opzichte van de tekst die sinds 30 maart bij verschijning van het wetsvoorstel (na eerdere consultatie erover) bekend was. De wijziging maakt het mogelijk dat fondsen in de tweede helft van 2022 al uitgaan van de toeslagregels van het transitie-FTK. Dat kunnen ze doorgaans doen voor twee indexatiebesluiten: alsnog voor het eerder genomen toeslagbesluit met toekenning in 2022, en voor de toekenning in 2023, mits het besluit daartoe in de tweede helft van 2022 wordt genomen. In veel gevallen zal voor gebruikmaking aanpassing van fondsdocumenten nodig zijn.

Fondsen moeten een concreet voornemen hebben om te gaan invaren om van de versoepeling gebruik te mogen maken. De generatie-effecten, die dienen ter onderbouwing van de evenwichtigheid, moeten op jaarlaag worden getoond – tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om daarvan af te wijken.

Minister Schouten heeft naar aanleiding van de aangenomen motie Den Haan (die fondsen oproept gebruik te maken van de versoepelingen ‘waar dat kan’) de verwachting uitgesproken dat pensioenfondsen de mogelijkheden met wijsheid zullen bezien.

Belangrijk aspect in de afwegingen zou naar onze mening moeten zijn hoe een toeslagbesluit de overgang naar het nieuwe stelsel kan beïnvloeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen
Contact us