Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Voorstel versoepelde toeslagregels 2023

Door Wichert Hoekert | Maart 30, 2023

Lees meer over de concepttekst voor de AMvB die het ook tot de inwerkingtreding van de WTP mogelijk moet maken om versoepelde toeslagregels toe te passen.
Retirement
Pensioenakkoord

Aan de Raad van State is de concepttekst voorgelegd voor de AMvB die het ook tot de inwerkingtreding van de WTP mogelijk moet maken om versoepelde toeslagregels toe te passen. De condities daarvoor komen overeen met die in 2022, en komen er in de eerste plaats op neer dat het fonds aannemelijk moet maken dat de afwijking van regulier beleid (die in beginsel ouderen ten goede komt) evenwichtig is, ook in het licht van de uiteindelijke transitie naar het nieuwe stelsel. Daartoe moeten de cohorteffecten op jaarlaagniveau inzichtelijk worden gemaakt. Anders dan in eerste instantie voorgesteld hoeven daarvoor geen nettoprofijteffecten te worden gebruikt. Verder blijft uiteraard gelden dat gebruikmaking van de versoepelde toeslagregels alleen is toegestaan als het fonds de intentie heeft om te gaan tot invaren naar het nieuwe stelsel.

In het uiteindelijk in te dienen implementatieplan zullen fondsen moeten onderbouwen hoe zij de effecten van het gebruik van versoepelde toeslagregels betrekken in de evenwichtigheidsbeoordeling van de transitie in totaliteit. Lid 2 onderdeel h van het voorgestelde artikel 150i van de Pensioenwet bepaalt dat de effecten in het implementatieplan, dat publiek beschikbaar moet worden gesteld, zullen moeten worden opgenomen.

De referteperiode wijzigt door het besluit niet, en het besluit schrijft (net als de eerdere AMvB) geen peildatum voor. Het besluit is bedoeld van kracht te zijn tot het moment dat de WTP ingaat, en dus volgens de bedoelingen van het kabinet tot 1 juli 2023. In de praktijk komen toeslagbesluiten in de eerste helft van het jaar normaal gesproken weinig voor. De gedachte achter de einddatum die samenvalt met de inwerkingtreding van de WTP is dat vanaf dat moment gebruik gemaakt kan worden van het transitie-FTK. Als dat voor 2023 wordt toegepast vergt dat de indiening van een overbruggingsplan voor 1 september 2023. Daarvan moet de onderbouwing wel in termen van nettoprofijteffecten worden geleverd. Ook gezien de zomerperiode zullen fondsen de voorbereidingen voor het indienen van een overbruggingsplan moeten beginnen voordat de WTP in de Eerste Kamer in stemming wordt gebracht.

Uit de tekst komt naar voren dat ruim een derde van de fondsen heeft in 2022 gebruik gemaakt van de versoepelingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us