Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Update Wet Toekomst Pensioenen

Behandeling Eerste Kamer en nieuw concept Besluit Toekomst Pensioenen

Door Wichert Hoekert | Maart 31, 2023

De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is begonnen. De uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen is zodanig dat de partijen voor het wetsvoorstel stemden nog een minimale meerderheid behouden.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 15 maart heeft de Eerste Kamer een ruime set vragen ingediend. Daarmee is de formele behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer begonnen. Op diezelfde dag vonden ook de verkiezingen van de Provinciale Staten plaats. De uitslag daarvan is zodanig dat de acht partijen die in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel stemden naar het zich laat aanzien in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer, die begin juni zal toetreden, nog een minimale meerderheid behouden.

Veel van de ingediende vragen liggen in het verlengde van vragen die ook eerder in de Tweede Kamer aan de orde zijn geweest. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de uitvoerbaarheid, maar ook naar gevolgen die aangenomen moties en amendementen hebben op het wetsvoorstel in bredere zin. In dat licht is ook het verzoek van Martin van Rooijen (50Plus) te bezien om het wetsvoorstel, mede vanwege de invloed van die amendementen, terug te zenden naar de Raad van State voor voorlichting. Op 24 maart zijn de antwoorden aan de kamer verzonden. Mede naar aanleiding van die antwoorden is besloten een tweede schriftelijke vragenronde plaats te laten vinden. Die vragen worden uiterlijk 11 april ingediend. De Eerste Kamer beslist op basis van de beantwoording van die vragen of het de voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State wil indienen.

Ondertussen is ook het voorontwerp van het Besluit toekomst pensioenen, zoals voorgelegd aan de Raad van State, publiek gemaakt. De op 6 maart gepubliceerde versie van het Besluit toekomst pensioenen wijkt met name van de eerdere conceptversie af op die punten waar amendementen tot wijzigingen in het wetsvoorstel hebben geleid. Zo wordt in artikel 13 van het Besluit FTK bepaald hoe de maximering van het opheffen van de leenrestrictie op 150% wordt vormgegeven. Ook wordt de ontheffingsmogelijkheid voor de afwijking van de invaarregels uitgewerkt. Die ontheffingsmogelijkheid geldt als fondsen redelijkerwijs niet kunnen voldoen aan de vereiste grenzen aan het aanwenden van vermogen bij het invaren. Artikel 47a van het Besluit uitvoering PW bepaalt de regels rond opschorting van individuele waardeoverdracht. Een nieuw voorgesteld artikel 1d van datzelfde besluit bepaalt hoe het voorschrift dat herverdelingseffecten niet mogen optreden te interpreteren, en hoe een fonds geacht wordt te bepalen dat deze effecten nodig kunnen zijn om gelijke uitkeringen te realiseren als daarvoor wordt geopteerd.

De passages waarin wordt ingegaan op de scenario-analyses die nodig zijn bij het transitieplan zijn uitgebreid: sociale partners moeten bij de maatstaven die zij bepalen ook kwantitatieve bandbreedtes vaststellen. Met betrekking tot de doelstellingen die sociale partners formuleren is van belang dat de toelichting bij het besluit niet langer stelt dat de invaardekkingsgraad die dekkingsgraad is waarin aan al die doelstellingen wordt voldaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us