Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Voordeel van de twijfel

Wet Toekomst Pensioenen aangenomen in de Tweede Kamer

Door Wichert Hoekert | December 23, 2022

Op 22 december is het wetsvoorstel voor de WTP na langdurige en intensieve behandeling, waarin de wet op meerdere belangrijke punten is aangepast, met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.
Retirement
Pensioenakkoord

Op 22 december is het wetsvoorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen na een langdurige en intensieve behandeling, waarin de wet op meerdere belangrijke punten is aangepast, met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer.

Op 15 december werd de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen afgerond. Op dinsdag 20 december is vervolgens gestemd over een grote hoeveelheid moties en amendementen.

Ook de PvdA en GroenLinks, die nodig én voldoende lijken te zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer (althans in de huidige samenstelling daarvan), stemden in met het wetsvoorstel. In het debat hadden ze aangegeven het voorstel het voordeel van de twijfel te zullen geven, maar verbonden daaraan wel een veelheid aan voorwaarden. Aan die voorwaarden is tegemoetgekomen. Niet alleen hebben die voorwaarden betrekking op het verkleinen van de witte vlek (waarbij verlaging van de startleeftijd naar 18 jaar het meest gevoelig lag), maar ook onder meer op verruiming van de standaardmethodiek voor invaren en beoordeling van het proces en de evenwichtigheid in arbeidsvoorwaardelijke zin. Ook moet de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen er komen, en moet er een goede regeling komen voor zware beroepen; beide onderdelen van het oorspronkelijke pensioenakkoord uit 2019.

Van kamerlid Palland van het CDA kwam een amendement om (alsnog) een uitkeringscollectief mogelijk te maken in de solidaire premieovereenkomst dat eveneens werd aangenomen. Ook een motie van kamerlid Smals van de VVD om te monitoren of pensioenfondsen tijdens de transitie behoefte hebben aan een carve out, en een amendent van Den Haan en Smals om financiering van de risicodelingsreserve in de flexibele premieovereenkomst op het moment van pensioneren uit individueel kapitaal mogelijk te maken werden aangenomen.

Kortingen en indexaties

De minister hield in de behandeling vast aan eerdere uitspraken dat tegemoetkomingen voor fondsen die per einde 2022 mogelijk geconfronteerd worden met kortingsmaatregelen niet aan de orde zullen zijn. Dat zou kunnen betekenen dat voor diverse fondsen per einde van dit jaar kortingen nodig zijn vanwege aanhoudend dekkingstekort. Wij merken daarbij op dat bij de huidige dekkingsgraden en de huidige rentestand bepaald niet ondenkbaar is dat fondsen kortingsmaatregelen zullen moeten aankondigen vanwege onvoldoende herstelkracht, doordat kritieke dekkingsgraden nu veel hoger liggen dan eerder het geval was. Wel kunnen herstelplannen die per 1 april 2023 moeten worden ingediend, en de eventuele kortingsmaatregelen die daaruit voortvloeien, komen te vervallen voor fondsen die het transitie-FTK gaan toepassen als de WTP per 1 juli 2023 ingaat. In de plenaire behandeling werd een amendement aangenomen om maatregelen die in voorgaande jaren van toepassing waren (te weten het verlengen van de looptijd van het herstelplan en het doorschuiven van het bepalende meetmoment voor aanhoudend dekkingstekort) onder voorwaarden nogeens te prolongeren.

Ook werd een amendement aangenomen om ook in 2023 de versoepelde toeslagregels van toepassing te laten zijn.

Nota van wijziging

Op 12 december heeft het kabinet de vierde nota van wijziging aan de kamer gezonden. Daarin onder meer, als toevoeging aan de wettelijke vereisten aangaande prudentpersonregel (artikel 135 van de Pensioenwet), de bepaling dat blootstelling aan beleggingsrisico wordt begrensd op 150%.

Artikelsgewijze behandeling

Die nota van wijziging volgde uit het vervolg van de wetsbehandeling begin deze maand; toen werd de behandeling van de WTP voortgezet met de beantwoording van ruim 250 nieuwe (en ten dele herhaalde) vragen over de vier onderscheiden deelonderwerpen. De antwoorden op die vragen werden voorafgaand aan het wetgevingsoverleg op 30 november aan de kamer gezonden, en betroffen de onderwerpen contracten, de transitie, het nabestaandenpensioen, en overige.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us