ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
เกี่ยวกับเรา

สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

การดำเนินกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกตัดสินใจลงมือปฏิบัติในทุกด้านอย่างชาญฉลาดและครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อปลดล็อกโอกาสสำคัญและก้าวล้ำกว่าใครท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว

ติดต่อเรา

WTW ในฐานะบริษัท เราให้ความสำคัญต่อแนวทาง ESG ในการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตามที่ระบุไว้ในรายงานด้านแนวทาง ESG ของเรา นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนองค์กรที่เป็นลูกค้าของเราในการปฏิบัติตามแนวทาง ESG เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความยั่งยืน

ความมุ่งมั่น 7 ประการ ตามแนวทาง ESG

 1. 01

  ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจรรยาบรรณและคุณค่าของเรา ซึ่งเราเน้นการจัดการและบริหารความสัมพันธ์ทุกด้านด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์ และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี

 2. 02

  ร่วมมือกับองค์กรลูกค้าและชุมชนของเราในการจัดการกับความท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านการส่งมอบบริการทางธุรกิจและการดำเนินโครงการริเริ่มขององค์กรในด้านต่าง ๆ

 3. 03

  ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเคารพซึ่งกันและกันและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความแตกต่างและความหลากหลาย การมอบโอกาสด้านความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สภาพการทำงานที่ปลอดภัย และมาตรการจ้างงานที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

 4. 04

  ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน นโยบาย มาตรฐาน และการควบคุมด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ISO 27001

 5. 05

  เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนของเราผ่านกิจกรรมการกุศล ได้แก่ การร่วมบริจาคและการจัดโครงการวันอาสาสมัคร เพื่อส่งมอบโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในวันทำงานโดยไม่ต้องใช้วันลา และร่วมบริจาคเพื่อการกุศลอีกเท่าตัวตามจำนวนเงินที่พนักงานบริจาคให้แก่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ

 6. 06

  ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยคาร์บอนด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการดำเนินงานของเรา ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทางเพื่อธุรกิจ ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบให้เหลือน้อยที่สุด จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงานให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 7. 07

  เสริมสร้างประสิทธิภาพผลลัพธ์ตามแนวทาง ESG ของซัพพลายเออร์ของเรา ด้วยการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตตามหลักการของความยั่งยืนและมีส่วนช่วยลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ มีการติดตามผลจากซัพพลายเออร์ รวมถึงมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทาง ESG และเกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร และมีการจัดทำสัญญาข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ที่กำหนดให้ทุกการดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


Contact us